Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97) 2002 slutlig - Inte offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(98) 701 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1999) 509 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2000) 708 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1752 - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning}Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1408 - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1207 - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 konstaterade kommissionen att Polen stegvis införlivade regelverket om fri rörlighet för varor. Kommissionen underströk också att vissa framsteg hade gjorts under 1997, men att ytterligare insatser krävdes för att genomföra regelverket.

I rapporten från november 1998 påpekades däremot att en viss försening hade uppstått i denna process.

I rapporten från oktober 1999 fastställdes att Polen var långt ifrån att kunna respektera denna grundläggande frihet för den inre marknaden, eftersom inga betydelsefulla framsteg hade gjorts när det gäller att genomföra ramlagstiftningen på detta område, särskilt införlivandet av direktiven enligt den nya metoden.

I rapporten från november 2000 ansåg kommissionen att stora framsteg hade gjorts när det gäller att ta över regelverket om fri rörlighet för varor och tullunionen.

I rapporten från november 2001 noterades vissa framsteg i fråga om fri rörlighet för varor och fortsatta framsteg inom tullunionen.

I rapporten från oktober 2002 ansåg kommissionen att Polen hade gjort avsevärda framsteg inom vissa områden, men att situationen på andra områden hade försämrats. Polen hade gjort ständiga framsteg när det gäller tullunionen.

I rapporten från november 2003 ansåg kommissionen att Polen i alla väsentliga delar uppfyller regelverkets krav, även om det fortfarande krävs en sista ansträngning på vissa områden.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

För fri rörlighet för varor krävs att alla åtgärder som begränsar handeln avskaffas, dvs. inte bara tullar och kvantitativa begränsningar utan även åtgärder med motsvarande verkan som har protektionistiska effekter.

I fall där de tekniska föreskrifterna inte harmoniserats ska principen om ömsesidigt erkännande av nationella bestämmelser gälla (i enlighet med Cassis de Dijon-principen).

Europeiska gemenskapen har i harmoniseringssyfte utvecklat den nya metoden, som innebär att man, i stället för att föreskriva tekniska lösningar, begränsar sig till att fastställa de grundläggande krav som en produkt måste uppfylla.

BEDÖMNING

I början av förhandlingarna hade Polen uppnått en föga tillfredsställande grad av överensstämmelse med gemenskapens regelverk på detta område, vilket på kort sikt lett till svårigheter för Europeiska unionens ekonomiska aktörer att få tillträde till den polska marknaden och vållat dem skada. De polska producenterna å sin sida har drabbats av ökade kostnader, eftersom deras produkter måste uppfylla kraven i två olika system. På längre sikt kan bristen på framsteg när det gäller harmoniseringen på detta område medföra problem för polska företag i och med att de får ännu mindre tid på sig att anpassa sig till regelverket och får det ännu svårare att verkligen dra nytta av sitt tillträde till Europeiska unionens marknad.

När det gäller direktiven enligt "den nya metoden" hade fram till 1999 inga framsteg gjorts beträffande införlivandet eller genomförandet. Inte heller hade några framsteg gjorts i fråga om införlivande eller genomförande av direktiven om kemikalier, farmaceutiska produkter, kosmetika (es de en fr), glasvaror, textilprodukter, skodon, trävaror och legal metrologi. Däremot hade Polen antagit en förordning om tekniska villkor för motorfordon. Under 2000 har betydande framsteg åstadkommits vad gäller övergripande åtgärder och förfaranden genom antagandet av den ramlagstiftning som behövs för den nya metoden. Den polska kommittén för europeisk integration godkände i mars 2001 ett program för genomförande av direktiven enligt den nya metoden. Under 2002 antogs en ändring av lagen om överensstämmelsebedömning, som bl.a. gäller marknadsövervakning samt en ny standardiseringslag.

När det gäller certifiering, överensstämmelsebedömning och tekniska föreskrifter har Polen begränsat sig till att undanröja vissa sedan länge existerande handelshinder genom den ändring av lagen om provning och certifiering som antogs den 23 juli 1999 och trädde i kraft den 10 september 1999. Polen kommer att behöva kontrollera att denna ändring faktiskt genomförs i enlighet med de skyldigheter som anges i avtalet om protokollet om europeisk bedömning av överensstämmelse. För att prioriteringarna på kort sikt i 1998 års partnerskap för anslutning ska kunna genomföras krävs ytterligare insatser med tanke på att inga delar av den ramlagstiftning som krävs har antagits. Genom antagandet i april 2000 av lagen om överensstämmelsebedömning skapades den rättsliga ramen för antagandet och genomförandet av direktiven enligt den nya och den gamla metoden. När det gäller anpassning av lagstiftningen var den viktigaste landvinningen under 2001 ikraftträdandet i december 2000 av ändringen av lagen om standardisering.

I 2003 års rapport fastställs att de övergripande åtgärder och förfaranden som är nödvändiga för att genomföra regelverket enligt "den nya metoden" har införts. Polen har genomfört de flesta sektorsspecifika lagtexter enligt den nya metoden, men det krävs fortfarande framsteg på områdena lindrivna transportinstallationer (es de en fr), medicinsk utrustning, icke-automatiska vågar, marin utrustning samt radio- och teleterminalutrustning.

När det gäller direktiven enligt den gamla metoden har Polen införlivat en betydande dela av regelverket för den typen av produkter fram till 2003. Ytterligare ansträngningar är nödvändiga på områdena textilier, legal metrologi, motorfordon, kemiska produkter, gödselmedel, farmaceutiska produkter, kosmetika och trä.

Polen har ännu inte infört bestämmelser om ömsesidigt erkännande i sin gällande lagstiftning.

Ramlagen om farmaceutiska produkter antogs i september 2001.

Avslutningsvis noteras i 2003 års att Polen omgående måste anstränga sig för att undanröja kvarvarande handelshinder så att landet vid tidpunkten för anslutningen uppfyller unionens grundläggande bestämmelser om fri rörlighet för varor.

Vidare har framsteg gjorts i fråga om institutionella reformer. Den polska regeringen har antagit ett dekret som möjliggör att ackrediterings- och certifieringsverksamheterna, som för närvarande ryms inom samma organ (det polska centret för provning och certifiering), skiljs från varandra i funktionellt hänseende. Den polska standardiseringskommittén har ännu inte blivit ett helt självständigt organ, utan är fortfarande ett statsägt offentligt organ. Kommitténs självständighet borde vara garanterad från och med januari 2003.

Förhandlingarna om detta kapitel avslutades i december 2002. Två övergångsordningar har beviljats. Den ena gäller, fram till slutet av 2005, medicinsk utrustning och den andra, fram till slutet av 2008, förnyelse av godkännande för försäljning av tidigare godkända farmaceutiska produkter. Polen måste nu inrikta sina ansträngningar på att fullfölja anpassningen, inte minst genom att anta de tillämpningsföreskrifter som redan har beretts (särskilt på områdena livsmedel och offentlig upphandling).

När det gäller införlivandet av regelverket inom tullunionen har Polen i mycket hög grad anpassat sin lagstiftning till regelverket. Ett viktigt steg togs i oktober 1999 när regeringen antog en strategi för tullmyndigheten. Vidare gjordes framsteg i införlivandet av gemenskapens tullkodex och tillämpningsbestämmelserna för denna. År 2001 var anpassningen praktiskt taget fullbordad i och med ikraftträdandet av ändringen i den polska tullkodexen i mars 2001. Tullbedrägerier är dock fortfarande ett problem. I 2002 års rapport noteras stadiga framsteg när det gäller anpassning till regelverket och utveckling av institutionell kapacitet.

I 2003 års rapport konstateras att stora framsteg har gjorts vad gäller utveckling och användning av datasystem samt att vissa frågor om nätverkssamarbete har lösts. Den polska tullagstiftningen stämmer i stort sett överens med regelverket efter ikraftträdandet av de senaste harmoniseringsbestämmelserna i augusti 2003. Förhandlingarna om detta kapitel avslutades i december 2002. Inga övergångsbestämmelser har begärts.

Senast ändrat den 13.02.2004

Top