Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litauen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Litauen

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97) 2007 slutlig - Inte offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(98) 706 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(1999) 507 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(2000) 706 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1750 - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1406 - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1204 - Inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg kommissionen att Litauen hade gjort betydande framsteg på ett antal områden. Ytterligare insatser efterlystes dock i fråga om harmonisering av tekniska bestämmelser, standardisering och överensstämmelsebedömning samt prisliberalisering och licenskrav. Kommissionen drog slutsatsen att fri rörlighet för varor kunde säkerställas på medellång sikt under förutsättning att ansträngningarna fortsattes och de tekniska kunskaperna uppdaterades. Vidare uppmanade kommissionen de litauiska myndigheterna att säkerställa att nationella lagbestämmelser på icke-harmoniserade områden inte kunde utgöra handelshinder, särskilt genom att kontrollera att gällande bestämmelser står i proportion till de eftersträvade målen.

I rapporten från november 1998 konstaterades att få framsteg hade gjorts på detta område, särskilt när det gäller att anpassa nationell lagstiftning till direktiven enligt den nya metoden. Däremot hade den nödvändiga infrastrukturen för genomförandet av den nya metoden upprättats.

I rapporten från 1999 kunde begränsade framsteg noteras på standardiseringsområdet. Även om en lag om bedömning av överensstämmelse och en lag om produktsäkerhet hade antagits och överföringen av de europeiska standarderna hade fortsatts, behövdes fortfarande ansträngningar på en del områden, som harmonisering av grundlagstiftningen om standardisering, organisering av marknadsövervakning och införlivandet av direktiv enligt den nya metoden samt samordning mellan de myndigheter som måste anta och genomföra denna lagstiftning.

I rapporten från november 2000 konstaterade kommissionen att Litauen hade gjort stadiga framsteg när det gäller fri rörlighet för varor samt tullunionen.

I rapporten från november 2001 noterades att Litauen hade gått framåt vad gäller standardisering och marknadsövervakning, men att antagandet av de harmoniserade europeiska standarderna borde påskyndas. Anpassningen till tullunionens regelverk hade fortskridit väl.

I rapporten från oktober 2002 konstaterades stadiga framsteg på dessa två områden.

I rapporten från november 2003 ansåg kommissionen att Litauen på det hela taget iakttog regelverkets villkor.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

För fri rörlighet för varor krävs att alla åtgärder som begränsar handeln avskaffas, dvs. inte bara tullar och kvantitativa begränsningar utan även åtgärder med motsvarande verkan som har protektionistiska effekter.

I fall där de tekniska föreskrifterna inte harmoniserats ska principen om ömsesidigt erkännande av nationella bestämmelser gälla (i enlighet med Cassis de Dijon-principen).

Europeiska gemenskapen har i harmoniseringssyfte utvecklat den nya metoden, som innebär att man, i stället för att föreskriva tekniska lösningar, begränsar sig till att fastställa de grundläggande krav som en produkt måste uppfylla.

BEDÖMNING

I oktober 1998 antog det litauiska parlamentet en lag i vilken huvudprinciperna för systemet för bedömning av överensstämmelse fastställdes. Dessutom fortsattes införlivandet av de europeiska harmoniserade standarderna, även om grundlagstiftningen om standardisering fortfarande behövde anpassas. I februari 2001 godkände den litauiska regeringen programmet om utveckling av infrastrukturen för överensstämmelsebedömning. Antagandet av standarderna påskyndades.

Litauen hade redan tidigare upprättat den infrastruktur som är nödvändig för genomförandet av den nya metoden (organ för standardisering, ackreditering och bedömning av överensstämmelse, provningslaboratorier och myndigheter för marknadsövervakning). En klar uppdelning av arbetsuppgifterna mellan de olika institutionerna hade också fastställts. Det krävdes dock ytterligare insatser för att stärka dessa institutioner, i synnerhet kapacitetsuppbyggnaden. Man behövde även öka den litauiska industrins tekniska och finansiella medverkan i standardiseringsverksamheten, för att göra det möjligt för Litauiska standardiseringsbyrån att bli helt oberoende av statlig finansiering. Vad gäller utbyggnaden av den administrativa kapacitet som behövs för att genomföra de övergripande åtgärderna, förfarandena och sektorsspecifik lagstiftning har framsteg gjorts under 2001 när det gäller att stärka den institutionella ramen.

Litauen hade också förstärkt systemet för marknadsövervakning för att bekämpa bedrägerier. Den nya lagen om produktsäkerhet av juni 1999 täcker även vissa aspekter av marknadsövervakning, men ytterligare insatser krävs vad gäller den allmänna metoden och genomförandet inom olika sektorer. Lagen om produktsäkerhet trädde i kraft i januari 2000 och lagen om standardisering antogs av det litauiska parlamentet i april 2000.

I 2003 års rapport noteras att genomförandestrukturerna på områdena metrologi, ackreditering, bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning visserligen är på plats men behöver förstärkas.

När det gäller direktiven enligt den nya metoden har man sedan 1998 gjort framsteg i och med att man har fastställt den allmänna ramen för den nya och den globala metoden och antagit ett obligatoriskt certifieringsförfarande för elektriska apparater och elektronisk. I 2002 års rapport noteras att takten för genomförandet av standarder hade ökat. År 2003 konstaterar kommissionen att Litauen har införlivat hela regelverket vad gäller sektorspecifik lagstiftning enligt den nya metoden.

Vad gäller direktiven enligt den gamla metoden har det skett framsteg i anpassningen av lagstiftningen om livsmedel, kemikalier, farmaceutiska produkter och skodon. I 2003 års rapport noterar kommissionen att man, utan att stöta på några särskilda problem, har gjort goda framsteg när det gäller att införliva direktiven enligt den gamla metoden, men att införlivandet ännu inte är fullbordat på områdena kosmetika (es de en fr) och motorfordon. Införlivandet av lagstiftningen om läkemedel är praktiskt taget slutfört.

När det gäller lagstiftningen om livsmedelssäkerhet och livsmedel gjorde Litauen ytterligare framsteg under 2002. I 2003 års rapport noteras att det är nödvändigt att se till att stärka det interinstitutionella samarbetet på detta område.

Vad gäller icke-harmoniserade områden antog Litauen ett åtgärdsprogram i juni 2001. Programmet innebär att kravet på importtillstånd för alkohol, tobak och petroleumprodukter kommer att avskaffas före andra kvartalet 2003 och att principen om ömsesidigt godkännande kommer att införlivas före sista kvartalet 2003.

En översyn av lagen om offentlig upphandling antogs i maj 2002, vilket innebär att den litauiska lagstiftningen har anpassats till regelverket på detta område. I 2003 års rapport noteras att några detaljfrågor återstår att reglera.

Förhandlingarna om kapitlet om fri rörlighet för varor har avslutats. En övergångsordning beviljades till den 1 januari 2007 när det gäller förnyelse av godkännande för försäljning av farmaceutiska produkter.

När det gäller harmonisering med regelverket om tullunionen har flera lagtexter med tillämpningsbestämmelser antagits, vilket innebär en ytterligare anpassning till gemenskapens tullkodex och tillämpningsföreskrifterna för denna samt till den kombinerade nomenklaturen till gemensamma tulltaxan. Anpassningen till regelverket fortskrider i tillfredsställande takt och är nästan fullbordad. I 2002 års rapport påpekas att nuvarande bestämmelser i den litauiska tullkodexen i hög grad överensstämmer med gemenskapens tullkodex. I 2003 års rapport krävs kraftigare åtgärder för att slutföra utvecklingen och genomförandet av det datoriserade tullsystemet och lösa sammankopplingsproblemen. Förhandlingarna om kapitlet "tullunion" har avslutats. Litauen har inte begärt någon övergångsordning.

Senast ändrat den 23.02.2004

Top