Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97) 2001 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(98) 700 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(1999) 505 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(2000) 705 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1748 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1404 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1205 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg kommissionen att Ungern hade gjort betydande framsteg. Kommissionen konstaterade också att Ungern gradvis införlivade gemenskapens regelverk om fri rörlighet för varor och redan hade genomfört de viktigaste direktiven. Kommissionen ansåg dock att ytterligare insatser var nödvändiga när det gäller standardisering och certifiering.

I rapporten från november 1998 konstaterades att vissa framsteg hade gjorts på detta område, samtidigt som det fanns ett behov av att stärka den institutionella kapaciteten i syfte att säkerställa ett smidigt genomförande av lagstiftningen, särskilt vad gäller standardisering.

I rapporten från oktober 1999 konstaterades än en gång att framsteg hade gjorts på standardiseringsområdet, men samtidigt begärdes ytterligare ansträngningar för att Ungern skulle kunna bli en fullvärdig medlem i de europeiska standardiseringsorganen.

I rapporten från november 2000 fastställde kommissionen att Ungern hade gjort kontinuerliga framsteg på områdena fri rörlighet för varor och tullunion.

I rapporten från november 2001 noterades stadiga framsteg.

I rapporten från oktober 2002 konstaterade kommissionen ännu en gång en regelbunden fortsättning av framstegen på områdena fri rörlighet för varor och tullunion.

I rapporten från november 2003 noterades att Ungern i allt väsentligt uppfyller kraven, men att landet måste fortsätta sina ansträngningar på vissa områden.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

För fri rörlighet för varor krävs att alla åtgärder som begränsar handeln avskaffas, dvs. inte bara tullar och kvantitativa begränsningar utan även åtgärder med motsvarande verkan som har protektionistiska effekter.

I fall där de tekniska föreskrifterna inte harmoniserats ska principen om ömsesidigt erkännande av nationella bestämmelser gälla (i enlighet med Cassis de Dijon-principen).

Europeiska gemenskapen har i harmoniseringssyfte utvecklat den nya metoden, som innebär att man, i stället för att föreskriva tekniska lösningar, begränsar sig till att fastställa de grundläggande krav som en produkt måste uppfylla.

BEDÖMNING

standardiseringsområdet går införlivandet av gemenskapens regelverk i den ungerska lagstiftningen sakta framåt. Ungern måste påskynda arbetet på detta område för att nå den införlivandenivå på 80 % som krävs för fullt medlemskap i de europeiska standardiseringsorganen. Under 1999 har närmare föreskrifter om utnämning av organ för bedömning av överensstämmelse antagits genom vilka de allmänna bestämmelserna på detta område genomförs. I september 2000 hade det ungerska standardiseringsinstitutet infört 76,6 % av samtliga europeiska standarder och 79,7 % av de harmoniserade europeiska standarderna inom ramen för den nya metoden.

De allmänna principerna för den nya metoden och den globala metoden har redan införts i nationell lagstiftning och genomförandet av lagstiftningen på detta område har varit särskilt omsorgsfullt. I 2000 års rapport konstateras att nödvändiga strukturer för standardisering, ackreditering och certifiering håller på att byggas upp. I rapporten från 2003 konstateras att Ungern ännu inte har skrivit in principen om ömsesidigt erkännande i sin lagstiftning. Denna fråga bör regleras så snart som möjligt.

På områden som omfattas av direktiven enligt den nya metoden har framsteg gjorts när det gäller införlivandet av direktiven om leksaker, maskinverktyg (es de en fr), hissar (es de en fr), tryckkärl, icke-automatiska vågar och anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (es de en fr). Under 1999 antogs bestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen. I 2001 års rapport begärdes ytterligare ansträngningar för byggprodukter, hissar och sprängämnen för civilt bruk (es de en fr). I rapporten från 2003 konstateras att införlivandet av gemenskapens regelverk är slutfört på detta område.

Ungern fortsätter sina harmoniseringsansträngningar på de områden som omfattas av direktiven enligt den gamla metoden som livsmedel, elektromagnetisk kompatibilitet, färdigförpackningar, fritidsbåtar och byggmaterial. Genom den nya lagen om humanläkemedel har den ungerska lagstiftningen anpassats ytterligare till gemenskapslagstiftningen om farmaceutiska produkter. Det krävs fortfarande insatser inom områdena motorfordon, farmaceutiska produkter, kosmetika (es de en fr), legal metrologi, träprodukter samt kristallglas. Ytterligare ansträngningar måste göras på dessa områden för att harmonisera den ungerska lagstiftningen med gemenskapens regelverk. Dessa standarder har införts under 2000. Ikraftträdandet av ändringarna i livsmedelslagen har varit ett viktigt steg framåt. I rapporten från 2003 noterar kommissionen att lagstiftningen om livsmedelssäkerhet endast delvis har anpassats till gemenskapens regelverk och uppmanar Ungern att öka sina ansträngningar.

Ungern kommer också att behöva göra ytterligare ansträngningar för att överföra direktivet om allmän produktsäkerhet och för att inrätta de strukturer som krävs för att genomföra produktsäkerhet (se " konsumentskydd "). I rapporten från 2003 noterar kommissionen att införlivandet av lagstiftningen om produktsäkerhet ännu inte slutförts.

Lagen om kulturföremål antogs i november 2001. Gemenskapens regelverk om skjutvapen har dock ännu inte införlivats helt.

När det gäller offentlig upphandling har inga nya framsteg gjorts i lagstiftningshänseende under den tid som omfattas av rapporterna för 2000 och 2001. I juli 2002 antog Ungern bestämmelser om ändring av systemet för offentlig upphandling vad gäller motorvägsbyggande, vilket under lång tid hade varit ett problem. Kommissionen konstaterade 2003 att införlivandet av gemenskapens regelverk ännu inte slutförts, eftersom de ungerska myndigheterna beslutat att utarbeta en helt ny rättslig ram.

Förhandlingarna om kapitlet om fri rörlighet för varor avslutades i december 2002. Ungern har inte begärt någon övergångsordning på detta område.

När det gäller kapitlet om tullunionen noterades stora framsteg i 2000 års rapport. Ungern har till stor del överfört bestämmelserna i gemenskapens tullkodex. Under 2001 införlivades lagstiftningen om kulturföremål, de nya bestämmelserna om gemenskapstransitering, TIR-konventionen om internationell transport av varor upptagna i TIR-carnet (es de en fr). Allmänt sett har Ungern gjort stora framsteg på detta område. I rapporten från 2003 noterar kommissionen att landet måste göra vissa ändringar för att följa gemenskapens regelverk om tullfrihet och frihandelsområden.

Förhandlingarna om kapitlet tullunion avslutades i december 2002. En övergångsperiod har beviljats när det gäller tillämpningen av den gemensamma yttre tullen som gäller öppningen av en årlig tullkvot för olegerat aluminium. Övergångsperioden ska sträcka sig till slutet av det tredje året efter tidpunkten för anslutningen eller den 31 december 2007.

Senast ändrat den 16.02.2004

Top