Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM (93) 313 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(1998) 710 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(1999) 502 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(2000) 702 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001) 1745 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002) 1401 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1202 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning] Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1993 ansåg kommissionen att Cyperns integration på den gemensamma marknaden inte borde innebära några särskilda problem. Den pekade dock på stora luckor när det gäller teknisk utvecklingsnivå, arbetskraftens kvalifikationer och produktionens kvalitet.

I sin rapport från november 1998 erkände kommissionen att de allmänna principerna för Cypern industripolitik stämde överens med Europeiska unionens normer, men att det krävdes stora insatser för att omstrukturera industrin.

I sin rapport från 1999 konstaterade kommissionen att Cypern gjort stora omstruktureringsinsatser för att kompensera för vissa svagheter i landets industriella struktur.

I sin rapport från november 2000 underströk kommissionen att landet gjort vissa industripolitiska framsteg, särskilt när det gäller att främja investeringar. Däremot hade man gjort obetydliga privatiserings- och omstruktureringsinsatser. Inom politiken på området små och medelstora företag utgjordes det största framsteget av en förbättrad tillgång till finansiering för företagen.

I sin rapport från november 2001 uppgav kommissionen att Cypern hade fortsatt att rikta in sina insatser på att främja investeringar. På området små och medelstora företag hade landet gjort framsteg när det gäller att genomföra industripolitiken och förbättra företagsklimatet.

I sin rapport från oktober 2002 uppgav kommissionen att Cypern gjort fortsatta framsteg inom sin industripolitik och i anpassningen av sin politik för att främja små och medelstora företag.

I sin rapport från november 2003 ansåg kommissionen att Cyperns lagstiftning om industripolitik och politik för små och medelstora företag uppfyller de åtaganden som fastställdes i samband med anslutningsförhandlingarna. Cypern uppmanades dock att fortsätta stärka sin förvaltning.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Målet för EU:s industripolitik är att öka konkurrensen för att höja levnadsstandarden och öka sysselsättningen. Den syftar till att skapa förutsättningar för nya initiativ, utveckling av företag och industrisamarbete inom EU samt till att bättre ta tillvara den industriella potentialen för innovation, forskning och teknisk utveckling. EU:s industripolitik förenar instrument från flera olika politikområden - vissa gäller marknadens funktion (produktspecifikationer och marknadstillträde, handelspolitik, statligt stöd och konkurrenspolitik) och andra företagens benägenhet att anpassa sig till förändringar (stabil makroekonomisk miljö, teknik, utbildning osv.).

För att klara konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom EU bör industrisektorn i kandidatländerna ha uppnått en viss konkurrenskraft vid anslutningen till unionen. Kandidatländerna ska kunna visa att de för en politik som syftar till att skapa öppna och konkurrenspräglade marknader i enlighet med bestämmelserna i artikel 157 (tidigare artikel 130) i EU-fördraget.

UTVÄRDERING

Cypern fortsätter att genomföra sin industripolitik. Den syftar främst till att stödja omstruktureringen inom traditionell industri och till att locka högteknologisk industri och utländska investeringar till landet. Investeringar uppmuntras genom att man fortsätter att öppna marknaden och förenkla administrativa förfaranden.

När det gäller områdena privatisering och omstrukturering bör Cypern se till att industripolitiken genomförs i överensstämmelse med EU:s bestämmelser om statsstöd och konkurrens. Man måste också förstärka företagarandan och konkurrenskraften genom att ändra systemet för statsstöd. En nationell utvecklingsplan håller på att utformas för perioden 2004-2006 så att man till fullo kan utnyttja strukturfonderna.

Sedan 1993 års yttrande och 1998 års rapport har Cypern gjort stora framsteg när det gäller att anpassa sin industripolitik. Man måste dock öka produktiviteten och sänka produktionskostnaderna.

Förhandlingarna om detta kapitel i EG:s regelverk har preliminärt avslutats och Cypern har inte begärt något övergångssystem. Landet har uppfyllt sina åtaganden (se rapporten från 2002).

När det gäller politiken för att främja små och medelstora företag antog Cypern i april 2002 den europeiska stadgan för småföretag. Landet har gjort insatser när det gäller att förbättra företagsklimatet. Insatser har också gjorts för att främja tillgången till ny teknik, förstärka företagarandan hos ungdomar och stimulera möjligheterna till finansiering. Definitionen av små och medelstora företag stämmer överens med EG:s regelverk.

Sedan 1999 års rapport har Cypern gjort framsteg på detta område. Man måste dock underlätta de små och medelstora företagens tillgång till innovation, förstärka förvaltningen och öka utgifterna för forskning och teknisk utveckling.

Förhandlingarna om detta kapitel i EG:s regelverk har preliminärt avslutats och Cypern har inte begärt något övergångssystem. Landet har uppfyllt sina åtaganden.

Senast ändrat den 03.08.2004

Top