Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) HÄNVISNINGAR

Kommissionens yttrande KOM(93) 313 slutligKommissionens rapport KOM(1998) 710 slutligKommissionens rapport KOM(1999) 502 slutligKommissionens rapport KOM(2000) 702 slutligKommissionens rapport SEK(2001)1745Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1993 bedömde kommissionen att Cyperns anslutning till EG inte skulle få någon större inverkan på de produktioner som är typiska för Medelhavsområdet. Denna bedömning bekräftades i rapporten från november 1998, vilket också beror på att den cypriotiska jordbrukssektorn inte är särskilt omfattande. Det bör dock betonas att landet har gjort framsteg för att förbereda jordbrukets och den cypriotiska jordbrukspolitikens integrering med den gemensamma jordbrukspolitiken.

I rapporten från oktober 1999 bekräftades Cyperns arbete med jordbrukslagstiftningen inför den framtida integrationen med den gemensamma jordbrukspolitiken och betonades att landet behövde inrätta administrativa strukturer. När det gällde fiske saknades många bestämmelser för fiskeflottan, trots vissa framsteg. Institutionerna behövde också förstärkas för att kunna genomföra fiskeripolitiken.

I rapporten från november 2000 betonades att det fortfarande krävdes stora insatser, framför allt när det gällde den gemensamma organisationen av marknader, även om vissa delar av den cypriotiska lagstiftningen hade anpassats till EG:s regelverk. Lagstiftningen om fiske tillämpades bättre och infrastrukturerna hade byggts ut. Inga framsteg hade gjorts på området marknadsåtgärder.

I rapporten från november 2001 konstaterades att landet fortsätter att anpassa sin jordbrukslagstiftning till regelverket.

På fiskeområdet hade Cypern gjort framsteg när det gäller inspektioner och kontroller, utbyggnad av förvaltningens kapacitet, resursförvaltning och strukturåtgärder. Ett fartygsregister hade upprättats och landet hade fortsatt att minska antalet fartyg som fiskar på öppet hav. Man hade dessutom inrättat ett satellitövervakningssystem.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Målet med den gemensamma jordbrukspolitiken är att upprätthålla och utveckla ett modernt jordbrukssystem som garanterar en skälig levnadsstandard för jordbruksbefolkningen och en försörjning av livsmedel till rimliga konsumentpriser, samtidigt som den ska garantera fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapens territorium.

Den gemensamma fiskeripolitiken omfattar en gemensam organisation av marknader, strukturpolitik, avtal som ingås med tredje land, förvaltning och bevarande av fiskeresurser samt vetenskaplig forskning till stöd för dessa verksamheter.

UTVÄRDERING

Jordbruk

År 2000 stod jordbruket för 3,8 procent av bruttoförädlingsvärdet mot 4,2 procent år 1999. Jordbrukets andel av den totala sysselsättningen gick från 9,5 procent år 1999 till 9,2 procent år 2000. Jordbruksproduktionen har minskat med 4,9 procent i förhållande till 1999.

Jordbruksbudgeten år 2001 var en ökning med nästan 40 miljoner euro i förhållande till år 2000 (119,75 miljoner euro mot 80,5 miljoner euro). Europeiska unionens överskott i handelsbalansen uppgår år 2000 till 233,9 miljoner euro i förhållande till 152,3 miljoner euro år 1999.

  • Övergripande frågorCypern har inte antagit några bestämmelser för att införliva Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket eller kvalitetspolitiken. När det gäller kvalitetspolitiken måste landet utarbeta en lagstiftning för beteckningar och certifiering av geografiska indikatorer. Man bör också inrätta ett organ med ansvar för geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar och särartsskydd liksom en inspektörskår. Arbetet med att införa det integrerade systemet för administration och kontroll pågår. På budgetområdet krävs anpassningar för att göra de fleråriga strategiska utvecklingsprogrammen förenliga med EG:s regelverk.När det gäller direkta utbetalningar för spannmål uppmuntras de cypriotiska myndigheterna att anta en lagstiftning för identifiering av jordlotter. De uppmanas att tillhandahålla jordbruksföretagen och förvaltningen den kunskap som krävs för att sköta betalningarna.
  • Gemensam organisation av marknaderCypern har gjort framsteg när det gäller att anta lagstiftningen för frukt och grönsaker, ägg och fjäderfä med avseende på produktion samt kvalitets- och saluföringsstandarder. Man behöver dock fortfarande inrätta producentorganisationer för färsk frukt och grönsaker.När det gäller nöt- och fläskkött behandlas för närvarande en lag om klassificering av slaktkroppar samt rapportering om och registrering av priser.Inom vinsektorn måste man anta bestämmelser för genomförande av lagstiftningen. Bestämmelserna om vinmarknaden, vinframställningspotentialen och ursprungsbeteckningar måste anpassas ytterligare till EG:s regelverk.Statens monopol på oljeprodukter är på väg att avvecklas, vilket inte är fallet för mjölkprodukter.Cypern måste fortsätta att avveckla monopolen och anpassa sin lagstiftning inom de övriga sektorer som omfattas av den gemensamma organisationen av marknader.
  • Landsbygdens utveckling och skogsbrukCypern fortsätter att anpassa sin lagstiftning till EG:s regelverk när det gäller auktorisering, kontroll, hantering av utbetalningar och stöd till unga företagare.Man behöver inrätta tillsynsorgan och regler för god jordbrukarsed samt stärka förvaltningens kapacitet för att genomföra regelverket om landsbygdens utveckling.
  • Veterinära och fytosanitära frågor och livsmedelssäkerhetPå dessa områden har EG:s regelverk inte införlivats helt och hållet.Inga framsteg har gjorts när det gäller direktivet om avgifter som ska tas ut för veterinära inspektioner.Lagen om veterinära läkemedel har antagits och lagen om foder ändrades 2001.Systemet för identifiering och registrering av djur måste snabbt inrättas.Anläggningarna för livsmedelsberedning måste moderniseras.När det gäller bedömningen av den geografiska risken för BSE ingår Cypern i grupp III.När det gäller det fytosanitära området, närmare bestämt bekämpningsmedel, fortsätter anpassningen till regelverket. Gränskontrollstationerna bör utrustas med laboratorier, och veterinärtjänsternas kapacitet bör förstärkas.I april 2001 antogs en strategi för livsmedelssäkerhet.

Fiske

Denna sektor står för ca 4 procent av det totala bruttoförädlingsvärde som genereras inom jordbrukssektorn. Produktionen ökade från 1991 till 1996 med 4,5 procent per år. Den är dock inte tillräcklig för att tillgodose den nationella konsumtionen.

När det gäller resursförvaltning, inspektioner och kontroller ändrade man i juni 2000 lagstiftningen om fiske genom att införa bestämmelser för beviljande av licenser till fartyg som fiskar utanför territorialvattnen. Förfarandet för att bevilja fiskelicenser stämmer nu överens med EG:s regelverk. Inspektörernas kapacitet har också utökats. Vattenbruket regleras av en lag från juni 2000. När det gäller statsstöd subventionerar den cypriotiska regeringen fartyg som fiskar i internationella vatten i Medelhavet.

Cyperns genomförande av regelverket för fiske har framskridit betydligt. Man behöver dock göra ytterligare insatser, framför allt när det gäller tillämpningen av saluföringsstandarder och erkännande av producentorganisationer. Cypern måste också fortsätta att verka för att minska antalet fartyg som bedriver havsfiske.

På ett internationellt plan är Cypern på väg att ratificera vissa av FN:s och FAO:s specifika avtal. Landet har också godkänt instiftandet av Allmänna fiskerirådet för Medelhavet.

Top