Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ungern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ungern

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97)2001 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(98) 700 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(1999) 505 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2000) 705 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2001) 700 slutlig - SEK(2001)1748 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2002) 700 slutlig - SEK(2002)1404 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003)1205 - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning] Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg kommissionen att Ungern måste vidta fortsatta åtgärder för att anpassa sin lagstiftning till EG:s regelverk, även om landet gjort stora framsteg när det gäller att anta åtgärderna i vitboken om förberedelse av de associerade staterna i Central- och Östeuropa för integrering med den inre marknaden i unionen (1995).

I sin rapport från november 1998 ansåg kommissionen att genomförandet av EG:s regelverk var tillfredsställande, men uppmanade ändå Ungern att fortsätta påbörjade insatser och göra nya stora insatser. Inom fiskerisektorn begärde kommissionen att Ungern skulle förstärka sina institutioner och tillsynsmyndigheter, även om man redan skapat en rättslig grund för detta.

I sin rapport från oktober 1999 påpekade kommissionen att Ungern gjort obetydliga insatser för att genomföra den medelfristiga jordbrukspolitiken och anpassa sin lagstiftning till EG:s regelverk. Inom fiskerisektorn krävdes ytterligare insatser, även om denna sektor har begränsad betydelse med tanke på Ungerns geografiska belägenhet.

I sin rapport från november 2000 underströk kommissionen att Ungern hade goda förutsättningar att genomföra EG:s regelverk, men att det långsamma antagandet av mekanismerna inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden och de strukturer som hänger samman med Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) hade hindrat en förstärkning av landets administrativa kapacitet. Inom fiskerisektorn hade inga framsteg gjorts sedan 1999.

I sin rapport från november 2001 påpekade kommissionen att Ungern hade fortsatt sin anpassning till EG:s regelverk. Det fanns dock mycket kvar att göra. Exempelvis är jordbruket inte tillräckligt konkurrenskraftigt. Sammanläggningen av skiften och fastighetsmarknaden uppvisade fortfarande problem.

När det gäller fisket hade arbetet att genomföra regelverket inte fortskridit som önskat, även om man kunde notera vissa insatser för att förstärka landets administrativa kapacitet bland annat genom att rekrytera personal som ska arbeta med fiskefrågor inom ministeriet för jordbruk och landsbygdens utveckling.

I sin rapport från oktober 2002 noterade kommissionen att Ungern gjort obetydliga framsteg på områdena jordbruk och fiske sedan föregående rapport.

Rapporten från november 2003 visar att Ungern har gjort framsteg sedan föregående rapporter på de flesta områdena. När det gäller fisket verkar nu Ungern kunna fullgöra nästan alla sina åtaganden så när som på några.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Målet med den gemensamma jordbrukspolitiken är att upprätthålla och utveckla ett modernt jordbrukssystem som garanterar en skälig levnadsstandard för jordbruksbefolkningen och en försörjning av livsmedel till rimliga konsumentpriser, samtidigt som den ska garantera fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapens territorium.

Tanken med Europaavtalet, som utgör den rättsliga ramen för handel med jordbruksprodukter mellan Ungern och Europeiska unionen, är att det ska främja ett samarbete för modernisering, omstrukturering och privatisering av den ungerska jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin samt fytosanitära standarder. I vitboken om förberedelse av de associerade staterna i Central- och Östeuropa för integrering med den inre marknaden i unionen (1995) behandlas lagstiftningen om veterinära och fytosanitära kontroller, foder samt villkor för saluföring av produkter. Syftet med denna lagstiftning är att skydda konsumenterna, folkhälsan samt djurs och växters hälsa.

Den gemensamma fiskeripolitiken omfattar en gemensam organisation av marknader, strukturpolitik, avtal som ingås med tredje land, förvaltning och bevarande av fiskeresurser samt vetenskaplig forskning till stöd för dessa verksamheter.

Europaavtalet innehåller bestämmelser om handel med fiskeprodukter med Europeiska unionen. Vitboken behandlar inga åtgärder på detta område.

UTVÄRDERING

Jordbruk

Ungern har gjort stora framsteg sedan den senaste rapporten, särskilt när det gäller informationssystemet för jordbruksföretagens redovisiningsuppgifter (ISJR), statliga stöd, kvalitetspolitiken och ekologiskt jordbruk. På det veterinära och fytosanitära området kan Ungern garantera att reglerna om att djur ska hållas åtskiljda i veterinärkontrollsystemet, gemensamma och fytosanitära regler följs. Däremot föreligger det kraftiga förseningar när det gäller införandet av det utbetalande organet och det integrerade systemet för administration och kontroll (ISAK). Förseningar finns också när det gäller landsbygdsutvecklingen, folkhälsa och införandet av producentorganisationer.

Top