Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) HÄNVISNINGAR

Rapport från kommissionen KOM(1999) 69 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidningRapport från kommissionen KOM(1999) 508 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidningRapport från kommissionen KOM(2000) 708 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidningRapport från kommissionen KOM (2003) 675 slutlig - SEK (2003) 1206 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidningFördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

Sedan yttrandet från 1993 har Malta gjort framsteg bl.a. vad gäller införlivandet av gemenskapens regelverk om arbetsrätt, hälsa och säkerhet på arbetet samt lika behandling av män och kvinnor. De åtgärder som antagits överensstämmer emellertid endast delvis med regelverket och ytterligare insatser kommer att bli nödvändiga för att komplettera gällande bestämmelser på de viktigaste lagstiftningsområdena och säkerställa att de tillämpas i överensstämmelse med regelverket. Det är viktigt att staten stimulerar företrädare för arbetstagare och arbetsgivare att utveckla en fristående social dialog mellan sig, särskilt på branschnivå.

Enligt rapporten från 2003 respekterar Malta de åtaganden och krav som framgår av anslutningsförhandlingarna inom områdena arbetsrätt, lika behandling mellan kvinnor och män, social dialog, sysselsättningspolitik, social integration och social trygghet. Malta bör kunna genomföra regelverket på dessa områden inför anslutningen. Vidare uppfyller Malta de flesta av kraven inom områdena hälsa och säkerhet på arbetet, folkhälsa (när det gäller smittsamma sjukdomar), Europeiska socialfonden och bekämpande av diskriminering. Malta måste fortsätta att anpassa lagstiftningen för att lyckas införliva hela gemenskapens lagstiftning på dessa områden.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

På det sociala området omfattar regelverket, vid sidan om särskilda handlingsprogram, särskilt på folkhälsoområdet, och Europeiska socialfonden, bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetet, arbetsrätt och arbetsvillkor, likabehandling mellan kvinnor och män, samordning av sociala trygghetssystem för migrerande arbetstagare samt tobaksprodukter.

På alla dessa områden fastställer EU:s sociallagstiftning minimikrav som kompletteras med skyddsklausuler för medlemsstater som har mer långtgående bestämmelser.

Dessutom innehåller artiklarna 138 och 139 i fördraget (f.d. artiklarna 118a och 118b) bestämmelser om samråd med arbetsmarknadens parter och social dialog på europeisk nivå.

UTVÄRDERING

I sitt yttrande från 1993 ansåg kommissionen att Maltas anslutning inte skulle ge upphov till några större svårigheter på det sociala området. Den sociala situationen kan fortfarande sägas vara jämförbar med den som råder i EU:s medlemsstater. Den officiella arbetslösheten har ökat på senare år - den var högre än 5 % 1999 - men ligger fortfarande under genomsnittet för EU. Den officiella arbetslösheten är betydligt högre för män än för kvinnor. Arbetslösheten har fortsatt att öka: den var 7 % 2000, 6,7 % 2001 och 7,4 % 2002.

Enligt rapporten från 2003 måste Malta fortfarande ge sig i kast med att effektivt genomföra slutsatserna från den gemensamma utvärderingen av prioriteringarna för sysselsättningspolitiken. Det är särskilt viktigt att genomföra de nödvändiga åtgärderna för att höja sysselsättningsgraden, särskilt för kvinnor och äldre personer, att behandla det växande problemet med otillräcklig kompetens, att få icke-verksamma personer att acceptera ett arbete, att ta itu med inofficiellt och odeklarerat arbete och att förbättra de offentliga arbetsförmedlingarna.

Det förs traditionellt sett en social dialog mellan arbetsgivare och fackföreningar, och denna skulle kunna förstärkas i enlighet med EU-medlemsstaternas strategi. I viktiga sociala frågor samråder regeringen med Maltas råd för ekonomisk utveckling, där arbetsgivare, fackföreningar och andra relevanta organ är företrädda. Enligt rapporten från 2003 är det nödvändigt att föra en mer effektiv social trepartsdialog och att främja den bilaterala sociala dialogen på branschnivå.

Enligt de första utvärderingsrapporterna beträffande arbetsrätten hade framsteg gjorts i fråga om anpassningen av Maltas lagstiftning till regelverket, t.ex. när det gäller arbetsvillkoren för deltidsanställda. Enligt rapporten från 2003 måste Malta fortfarande införliva lagstiftningen när det gäller visstidsarbete. Ett visst antal justeringar bör göras till de lagar som reglerar utsändande av arbetstagare, uppköp av företag och insolvens. När det gäller arbetstidens förläggning har en övergångsåtgärd beviljats för Malta till slutet av juli 2004 och till slutet av december 2004 för de berörda branschernas kollektivavtal. Maltas avser att efter sin anslutning införliva det regelverk som nyligen antagits i fråga om löntagares medverkan inom ramen för det europeiska samhället, samt information till och samråd med löntagare.

När det gäller lika behandling av män och kvinnor har sedan 1992 ett antal rättsakter antagits som syftar till att eliminera diskriminering grundad på könstillhörighet. Malta antog i januari 2000 en lag om lika möjligheter som trädde i kraft i oktober 2000. Enligt rapporten från 2003 måste anpassningen av lagstiftningen fortsätta, särskilt när det gäller företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet. Dessutom bör Malta inrätta de nödvändiga strukturerna inom detta område.

När det gäller att bekämpa diskriminering har Malta ännu inte, enligt rapporten från 2003, införlivat de arbetsrelaterade delarna av direktivet rörande lika behandling mellan raser. Det organ som enligt regelverket ska finnas för att främja lika behandling måste för övrigt inrättas.

När det gäller hälsa och säkerhet i arbetet har Malta inlett en omfattande översyn av lagstiftningen. Förordningar om skyltning på arbetsplatserna trädde i kraft i juli 2000. Förordningar om skydd av gravida på arbetsplatsen och om skydd av unga på arbetsplatsen antogs i april 2000. Enligt rapporten från 2003 har EU:s lagstiftning delvis införlivats på detta område. Anpassningen av lagstiftningen måste fortsätta när det gäller utvinning av malm, fiskefartyg och arbete som utförs i explosiv atmosfär. En myndighet för hälsoskydd och säkerhet på arbetet har inrättats. Det är nödvändigt att förstärka dess personal och tekniska utrustning. Införlivandet av direktiven beträffande rörliga byggarbetsplatser och buller på arbetsplatsen måste genomföras. Malta har beviljats en övergångsperiod till slutet av december 2005 när det gäller löntagares användande av arbetsutrustning.

Enligt rapporten från 2003 har Malta, när det gäller folkhälsa, nyligen antagit en lag vars syfte är att införliva regelverket i kampen mot tobak. Lagstiftningen om övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar har anpassats till regelverket. Myndigheterna bör likväl främja genomförandet. Malta har behov av ny laboratorieutrustning, utbildning i modern epidemiologi och datorisering. Malta bör fortsätta sina ansträngningar för att utveckla ett sanitärt övervakningssystem, så att man kan få fram data och indikatorer för hälsan som är jämförbara med de i EU:s system.

När det gäller socialbidrag har ett offentligt organ inrättats (programmet för utveckling av den sociala välfärden). Statens utgifter för socialbidrag och för tillhandahållande av tjänster för äldre har ökat avsevärt. Mindre än 1,5 % av arbetskraften utgörs av invandrare, varav omkring hälften kommer från unionens medlemsstater. Ett bilateralt avtal om samordning av den sociala tryggheten för migrerande arbetstagare (på ömsesidig grund) har slutits mellan Malta och Förenade kungariket. Under 2004 kommer kommissionen och Malta att slutföra ett gemensamt memorandum om social integration som anger de största utmaningarna i fråga om främjande av social integration och de möjliga inriktningarna av politiken på detta område. På grundval av detta måste en integrerad strategi och en handlingsplan när det gäller social integration bör utarbetas på nationell nivå.

Senast ändrat den 20.01.2004

Top