Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cypern

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cypern

1) HÄNVISNINGAR

Kommissionens yttrande KOM(93) 0313 slutligRapport från kommissionen KOM(98) 0710 slutligRapport från kommissionen KOM(1999) 0502 slutligRapport från kommissionen KOM(2000) 0702 slutlig Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1993 ansåg kommissionen att Cyperns anslutning inte borde ge upphov till några särskilda problem på det sociala området. Den sociala situationen är idag jämförbar med den i medlemsstaterna. I rapporten från november 1998 påpekades att framsteg hade gjorts när det gäller att överföra regelverket, men det ansågs att ytterligare ansträngningar behövdes, inte minst vad gäller arbetsrättslagstiftningen och arbetsmiljöbestämmelser.

I kommissionens rapport från november 2000 konstaterades att vissa framsteg hade gjorts på det sociala området. På områden som likabehandling och arbetsrätt hade Cypern således kommit betydligt närmare gemenskapens regelverk.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Förutom särskilda åtgärdsprogram, särskilt på folkhälsoområdet, och Europeiska socialfonden, omfattar regelverket på det sociala området bestämmelser om arbetsmiljö, arbetsrätt och arbetsvillkor, likabehandling, samordning av sociala trygghetssystem för migrerande arbetstagare samt tobaksprodukter.

På alla dessa områden fastställer EU:s sociallagstiftning minimikrav samt kompletteras med skyddsklausuler för medlemsstater som har mer långtgående bestämmelser.

Dessutom innehåller artiklarna 138 och 139 i fördraget (f.d. artiklarna 118a och 118b) bestämmelser om samråd mellan arbetsmarknadens parter och social dialog på europeisk nivå.

UTVÄRDERING

Situationen vad gäller sysselsättningssektorn är tillfredsställande. Arbetslösheten ligger på cirka 3 % vilket är lågt jämfört med det europeiska genomsnittet. Programmen för att främja sysselsättning utarbetas och antas inom ramen för regeringens ekonomiska utvecklingsplaner. Ett av huvudsyftena är att uppmuntra en bättre användning av mänskliga resurser i ett läge av full sysselsättning.

På arbetsrättsområdet är Cypern i färd med att harmonisera sin lagstiftning med EU:s regelverk, men ytterligare ansträngningar behövs för att införliva ett antal viktiga direktiv. I juni 2000 antogs två lagar om information till arbetstagare och skydd av arbetstagarnas rättigheter vid överlåtelse av företag eller anläggningar. Den nya europeiska sociala stadgan ratificerades i september 2000.

När det gäller lika villkor och jämställdhet mellan kvinnor och män har EU:s viktigaste bestämmelser överförts. Genom en generalklausul om icke-diskriminering säkerställs likabehandling på arbetsmarknaden. Ny lagstiftning om föräldraledighet, likabehandling och bekämpning av indirekt diskriminering håller på att förberedas.

På arbetsmiljöområdet pågår för närvarande en omarbetning av den nationella lagstiftningen. Den nya lagen om hälsa och säkerhet i arbetet som i trädde kraft 1997 innebär att regelverkets allmänna principer nu har överförts. En ändring av lagen om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet antogs i april 2000. Anpassningen till regelverket av bestämmelserna om varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet fortsatte genom antagandet av en lag i juli 2000.

En lag som fastställer en allmän icke-diskrimineringsprincip på arbetsmarknaden infördes i juli 2000.

Top