Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenien

1) HÄNVISNINGAR

Yttrande från kommissionen [KOM(97) 2010 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(98) 709 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(1999) 512 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2000) 712 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1208 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 ansåg kommissionen att Slovenien måste fortsätta de viktiga reformer som redan hade inletts på det socialpolitiska området och stärka den sociala dialogen. Kommissionen framhöll att Slovenien på medellång sikt borde kunna uppfylla anslutningskraven under förutsättning att ansträngningarna fortsätter.

I rapporten från november 1998 fastställdes att de ansträngningar som hade gjorts för att harmonisera den slovenska lagstiftningen med gemenskapens regelverk inte hade varit tillräckliga. Ytterligare ansträngningar var således nödvändiga för att uppfylla skyldigheterna inom detta område.

I rapporterna från oktober 1999 och 2000 uppskattade kommissionen att den allmänna situationen när det gäller sysselsättning och socialpolitik hade förbättrats tack vare den ökade reformtakten. Kommissionen ansåg dock att vissa förseningar hade uppstått på en del områden. I sin rapport från 2003 påpekar kommissionen att Slovenien i stort respekterar de åtaganden och krav som följer av anslutningsförhandlingarna när det gäller arbetsrätt, likabehandling av kvinnor och män, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, den sociala dialogen, hälsa och sjukvård, sysselsättningspolitik, social integration och socialt skydd. Slovenien tros vara i stånd att införliva regelverket från och med anslutningen. När det gäller Europeiska socialfonden och bekämpningen av diskriminering måste Slovenien däremot göra ytterligare ansträngningar för att helt och fullt genomföra gemenskapens regelverk.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

På det sociala området omfattar regelverket, förutom särskilda åtgärdsprogram för i synnerhet folkhälsoområdet och inom ramen för Europeiska socialfonden, bestämmelser gällande arbetsmiljö, arbetsrätt och arbetsvillkor, likabehandling, samordning av sociala trygghetssystem för migrerande arbetstagare och tobaksprodukter.

På alla dessa områden fastställer EG:s sociallagstiftning minimikrav som kompletteras med skyddsklausuler för de medlemsstater som har mer långtgående bestämmelser.

Dessutom innehåller artiklarna 138 och 139 i EG-fördraget (f.d. artiklarna 118a och 118b) bestämmelser om samråd mellan arbetsmarknadens parter och en social dialog på EU-nivå.

UTVÄRDERING

Enligt rapporten från 2003 är huvuddelen av EG:s regelverk när det gäller arbetsrätt korrekt införlivad i den slovenska lagstiftningen, förutom när det gäller arbetstidens förläggning för sjömän och för arbetstagare inom den civila luftfarten. Lagstiftningen gällande kollektiva uppsägningar måste fortfarande anpassas något. Slovenien har genomfört bestämmelser som syftar till att fullborda harmoniseringen med EG:s regelverk på området för ungdomspolitik. Det nya regelverket, vilket kompletterar stadgan för Europabolag, bör kunna genomföras efter anslutningen.

I oktober 1998 antogs en ny version av lagen om sysselsättning och arbetslöshetsförsäkring. Denna syftar till att ge Slovenien möjligheten att bedriva en "aktiv" sysselsättningspolitik, att främja återinträdet på arbetsmarknaden och att bekämpa svartarbete. I slutet av 1999 antogs ett nationellt sysselsättningsprogram för åren 2000 och 2001.

I sin rapport från 2003 konstaterar kommissionen att ytterligare ansträngningar krävs för att de prioriteringar som fastställs i den gemensamma utvärderingen av prioriteringarna för sysselsättningspolitiken verkligen ska kunna genomföras. I synnerhet måste åtgärder vidtas till förmån för personer som står utanför arbetsmarknaden samt för att fortsätta reformen av systemen för utbildning och livslångt lärande. Slovenien bör även intensifiera sina ansträngningar för att bekämpa odeklarerat och oskyddat arbete samt för att främja ett aktivt åldrande.

Beträffande utvecklingen på sysselsättningsområdet har det skett en förbättring sedan 1998. Arbetslösheten minskade från 7,4 % 1998 till 7,2 % 1999 och till 6,6 % 2000. Under 2002 uppgick den till 6 %.

Kommissionen konstaterade redan i sin rapport från 2000 att den sociala trepartsdialogen fungerade väl, men att ytterligare framsteg i den sociala tvåpartsdialogen var nödvändiga. I rapporten från 2003 fastslår kommissionen att den administrativa ramen är på plats och att dialogen mellan arbetsmarknadens parter har gått framåt, i synnerhet på trepartsnivån. Den självständiga sociala tvåpartsdialogen och de fria kollektivförhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter med frivilligt medlemskap måste främjas såväl på sektorsnivå som inom de enskilda företagen.

I juni 1999 antogs en ny lag om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Därefter antogs åtta tillämpningsförordningar som införlivar unionens bestämmelser. Slovenien deltar sedan maj 2000 i gemenskapsprogrammen för främjande av hälsa, kampen mot cancer, bekämpning av narkotikamissbruk och förebyggande av aids.

I sin rapport från 2003 erinrar kommissionen om att Slovenien i stor utsträckning har harmoniserat sin lagstiftning med EG:s regelverk. Övergångsperioder har fastställts för att bestämmelserna om skydd av arbetstagare mot risker vid exponering för ljud samt för kemiska och biologiska agenser på arbetsplatsen ska kunna genomföras.

Inom folkhälsoområdet har Slovenien fullbordat anpassningen till regelverket. Arbetet med att stärka den offentliga förvaltningen måste fortsätta under 2004 för att landet ska kunna genomföra gemenskapens krav inom området för övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar. Avsevärda framsteg har gjorts sedan 2001 när det gäller att förbättra folkhälsan och i fråga om att öka anslagen till sjukvård och hälsa.

När det gäller lika möjligheter för kvinnor och män skulle Slovenien år 2000 fortfarande anta den nya lagen om föräldraskaps- och familjeförmåner och garantera lika behandling i de yrkesbaserade sociala trygghetssystemen.

Enligt rapporten från 2003 har Slovenien genomfört samtliga bestämmelser inom området för likabehandling av kvinnor och män, och anpassningen av lagstiftningen överensstämmer med gemenskapens regelverk. Ett särskilt organ har inrättats inom ramen för jämställdhetsmyndigheten med uppgift att höra personer som anser sig ha blivit utsatta för diskriminering och att föra deras talan.

När det gäller bekämpningen av diskriminering har visserligen en anpassning av lagstiftningen skett, men ytterligare ansträngningar måste göras. Dessutom har ännu inget organ för jämställdhet inrättats.

Under 2004 ska kommissionen och Slovenien utarbeta ett gemensamt ställningstagande om social integration där de största utmaningarna i samband med främjandet av social integration och möjliga riktningar för politiken inom detta område fastställs. En integrerad strategi och en handlingsplan för social integration som grundar sig på det gemensamma ställningstagandet bör tas fram på nationell nivå.

På området för socialt skydd måste arbetet med att genomföra de reformer som introducerats fortsätta utan avbrott för att tillåta en fortsatt ökning av omfattningen av och effektiviteten hos det sociala skyddet.

Senast ändrat den 19.01.2004

Top