Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakien

1) HÄNVISNINGAR

Kommissionens yttrande KOM(97) 2004 slutlig [Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Kommissionens rapport KOM(1998) 703 slutlig [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Kommissionens rapport KOM(1999) 511 slutlig [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Kommissionens rapport KOM(2000) 711 slutlig [Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]Kommissionens rapport KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003)1209 slutlig [Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 bedömde kommissionen att, även om Slovakien hade vidtagit vissa betydande åtgärder sedan 1993, måste landet fördjupa det sociala reformarbetet, förstärka den sociala dialogen och förbättra det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet. Den ansåg dessutom att Slovakien måste göra väsentliga framsteg på områdena hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt arbetslagstiftning för att uppfylla EU:s krav. Kommissionens slutsats var att landet, om det fullföljer de ansträngningar som redan gjorts, på medellång sikt borde kunna uppfylla de förpliktelser som ett EU-medlemskap innebär.

I rapporten från november 1998 konstaterades att vissa framsteg hade gjorts på arbetsrättens område (särskilt rörande lika möjligheter) och på området för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Inga framsteg hade dock gjorts när det gäller tillämpningen av denna lagstiftning och den sociala dialogen hade hamnat i ett dödläge. Den sociala dialogen har sedan dess återupptagits och situationen har förbättrats. En lag om trepartsförhandling mellan arbetsmarknadens parter trädde i kraft i juni 1999 och år 2000 undertecknades ett allmänt trepartsavtal.

I rapporten från november 2000 noterade kommissionen att Slovakien fortsatte att göra framsteg, särskilt på arbetslagstiftningens område.

I rapporten från 2003 anser kommissionen att Slovakien uppfyller huvuddelen av de åtaganden och krav som följer av anslutningsförhandlingarna när det gäller arbetsrätt, likabehandling av kvinnor och män, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, social dialog, sysselsättningspolitik, kampen mot social utslagning och socialt skydd. Landet bör vara i stånd att genomföra regelverket på dessa områden vid anslutningen.

Slovakien uppfyller däremot bara delvis de krav som fastställts för anslutningen när det gäller folkhälsa, Europeiska socialfonden och bekämpning av diskriminering. Landet måste alltså göra ytterligare ansträngningar på dessa områden.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Förutom särskilda åtgärdsprogram, särskilt på folkhälsoområdet och Europeiska socialfonden, omfattar regelverket på det sociala området bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetsrätt och arbetsvillkor, lika möjligheter för kvinnor och män, samordning av sociala trygghetssystem för migrerande arbetstagare samt tobaksprodukter.

På alla dessa områden fastställs i EU:s sociallagstiftning minimikrav, som kompletteras med skyddsklausuler för medlemsländer som har mer långtgående bestämmelser.

Dessutom innehåller artiklarna 138 och 139 i fördraget (f.d. artiklarna 118a och 118b) bestämmelser om samråd mellan arbetsmarknadens parter och social dialog på EU-nivå.

UTVÄRDERING

Sedan yttrandet från juli 1997 har arbetslösheten ökat påtagligt, från 11,8 % 1997 till drygt 16 % 1999. Under 2000 uppgick den till 18,7 % och under 2001 till 19,4 %. Trenden verkar vara på väg att vända: arbetslösheten minskar men är fortfarande hög, eftersom den har gått från 18,6 % 2002 till 17,7 % första kvartalet 2003.

Enligt rapporten från 2003 krävs det fortfarande ansträngningar på området för sysselsättningspolitik för att verkligen genomföra slutsatserna i det gemensamma utvärderingsdokumentet om prioriteringarna för sysselsättningspolitiken på ett sammanhängande och mer effektivt sätt. Sysselsättningstalen måste förbättras, särskilt när det gäller kvinnor och äldre arbetstagare. Dessutom måste man försöka minska de regionala skillnaderna. Reformen av systemen för allmän utbildning och yrkesutbildning, särskilt systemet för livslångt lärande, måste också skyndas på.

När det gäller Europeiska socialfonden (ESF) påminner kommissionen i rapporten från 2003 om att utvecklingen av de administrativa strukturer som krävs för dess förvaltning är försenad och att den fortfarande kräver särskild uppmärksamhet. Generellt finns det fortfarande tvivel kring huruvida den regionala förvaltningen är tillräckligt väl förberedd för att kunna säkerställa ett korrekt genomförande av EFS-programmen.

På området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen antogs en lag 1997, men tillämpningen är inte tillfredsställande. I rapporten från oktober 1999 påpekar kommissionen att behovet av lagstiftningsmässiga framsteg på detta område börjar bli akut. I rapporten från november 2000 uppmanar kommissionen återigen Slovakien att intensifiera sina ansträngningar på detta område.

I rapporten från 2003 noterar kommissionen att huvuddelen av lagstiftningen har antagits och bör träda i kraft före anslutningen. Vissa anpassningar krävs dock fortfarande för att säkerställa ett korrekt införlivande av regelverket, särskilt av ramdirektivet (skyddande och förebyggande tjänster, information, yrkesutbildning och samråd med arbetstagare) och direktivet om tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser.

Myndigheter med ansvar för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har upprättats, men de behöver förstärkas både i fråga om personalstyrka och tekniska resurser.

När det gäller likabehandling av kvinnor och män har Slovakien kommit ganska långt. Landet har gjort framsteg på området för lika möjligheter. Det totala förbudet mot nattarbete för kvinnor har till exempel hävts. Sedan april 1998 har en annan lagändring införts som reglerar rätten till lika lön. Regeringen antog 1997 ett nationellt handlingsprogram för kvinnor och ett jämställdhetscentrum har inrättats för att främja forskning och information. I augusti 1999 trädde en ändring i lagen om socialförsäkringsersättning i kraft, vilket innebär att ersättning inte längre betalas ut enbart till modern.

Inför anslutningen hade Slovakien införlivat all lagstiftning som krävs på området för likabehandling av kvinnor och män. Vissa rättsliga anpassningar är dock fortfarande nödvändiga för att fullborda anpassningen till EG:s regelverk.

I sin rapport från 2003 konstaterar kommissionen att huvuddelen av EG:s regelverk på området för arbetsrätt är korrekt införlivad i den slovakiska lagstiftningen, särskilt sedan man i maj 2003 antog nya ändringar av arbetslagen.

Ytterligare ansträngningar förväntas när det gäller införlivandet av bestämmelser på området för arbetstidens förläggning för sjömän och för mobila arbetstagare inom den civila luftfarten. Det nya regelverket vad gäller arbetstagarnas inflytande förväntas införlivas efter anslutningen.

När det gäller den sociala dialogen har den administrativa ramen upprättats inför anslutningen, men systemet måste ändå successivt förbättras. Särskilt den självständiga sociala tvåpartsdialogen bör uppmuntras för att öka antalet arbetstagare och företag som omfattas av kollektivavtal.

På området för folkhälsa konstateras i rapporten från 2003 att införlivandet av EG:s regelverk om tobak i landets lagstiftning måste fullbordas. När det gäller övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar måste Slovakien vidta ytterligare åtgärder för att uppfylla EU:s krav på detta område. Särskilda ansträngningar bör göras för att förbättra befolkningens hälsotillstånd och budgetsanslagen bör ökas till denna sektor.

Kommissionen och Slovakien ska under 2004 utarbeta ett gemensamt memorandum om social integration i vilket man fastställer de största utmaningarna i samband med främjandet av social integration och de inriktningar som är möjliga när det gäller politiken på detta område. En integrerad strategi och en handlingsplan för social integration på nationell nivå bör utarbetas på grundval av detta memorandum.

På området för socialt skydd krävs fortsatta ansträngningar för att genomföra de reformer som har antagits, särskilt hälso- och sjukvårdsreformen och pensionsreformen.

När det gäller bekämpning av diskriminering har EG:s regelverk bara till mycket liten del införlivats, särskilt i fråga om diskriminering på grund av sexuell läggning, funktionshinder, etniskt ursprung och ras. Den slovakiska lagstiftningen är fortfarande inte fullständigt anpassad och det organ med ansvar för att främja jämlikhet som föreskrivs i EG:s regelverk måste upprättas. Trots de ansträngningar som har gjorts är situationen för den romska minoriteten fortfarande mycket svår (diskriminering när det gäller utbildning, tillgång till sysselsättning, rättvisa och offentliga tjänster). Omfattande och förstärkta ansträngningar är nödvändiga för att rätta till situationen.

Senast ändrat den 16.01.2004

Top