Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tjeckien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tjeckien

1) HÄNVISNINGAR

Kommissionens yttrande KOM(97)2009 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

Rapport från kommissionen KOM(1998) 708 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

Rapport från kommissionen KOM(1999) 503 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

Rapport från kommissionen KOM(2000) 703 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

Rapport från kommissionen KOM(2003) 675 slutlig - SEK(2003) 1200 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 bedömde kommissionen att Tjeckien, under förutsättning att landet fortsätter sina ansträngningar, på medellång sikt borde kunna uppfylla de förpliktelser som ett EU-medlemskap innebär på det sociala området. Rapporten från november 1998 omfattade inga förändringar av betydelse i förhållande till denna första bedömning, eftersom inga framsteg hade gjorts på detta område.

Rapporten från oktober 1999 visade att den tjeckiska regeringen hade vidtagit ett visst antal åtgärder när det gäller sysselsättningspolitiken, men kommissionen konstaterade även att införlivandet av EG:s regelverk inte hade framskridit enligt förväntningarna.

I rapporten från oktober 2000 konstaterades att de tjeckiska myndigheterna ökat ansträngningarna för att införliva EG:s regelverk. Dessa förnyade ansträngningar har främjat arbetsrätten och lika möjligheter, medan det på områdena hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt folkhälsa fortfarande fanns brister.

I rapporten från 2003 konstateras att Tjeckien till allra största delen respekterar de skyldigheter och krav som följer av anslutningsförhandlingarna då det gäller arbetsrätt, likabehandling av kvinnor och män, den sociala dialogen, folkhälsan, sysselsättningspolitiken, den sociala integrationen och den sociala tryggheten och att landet bör kunna tillämpa denna lagstiftning från och med anslutningen.

Dessutom uppfyller Tjeckien de allra flesta anslutningskriterierna på områdena hälsa och säkerhet i arbetet, Europeiska socialfonden och kampen mot diskriminering. För att avsluta förberedelserna för anslutningen krävs det ytterligare ansträngningar från Tjeckiens sida på dessa områden.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Förutom särskilda åtgärdsprogram, särskilt på folkhälsoområdet, och Europeiska socialfonden, omfattar regelverket på det sociala området bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetsrätt och arbetsvillkor, lika möjligheter för kvinnor och män, samordning av sociala trygghetssystem för migrerande arbetstagare samt tobaksprodukter.

På alla dessa områden fastställs i EU:s sociallagstiftning minimikrav, som kompletteras med skyddsklausuler för medlemsländer som har mer långtgående bestämmelser.

Dessutom innehåller artiklarna 138 och 139 i fördraget (f.d. artiklarna 118a och 118b) bestämmelser om samråd mellan arbetsmarknadens parter och social dialog på EU-nivå.

UTVÄRDERING

Arbetslösheten uppgick 1999 till 8,7 % (mot 6,5 % 1998). Den minskade under åren 2000 och 2001 och uppgick till 7,3 % år 2002. Tendensen har emellertid vänt under första kvartalet 2003. Den officiella arbetslösheten förblir hög. Det finns viktiga regionala skillnader och arbetslösheten bland kvinnor är fortfarande högre än bland män.

I maj 1999 antog regeringen en nationell sysselsättningsplan där den fastställer sin politik under perioden före anslutningen. I planen beaktas EU:s riktlinjer på detta område. En gemensam utvärdering av prioriteringarna på sysselsättningspolitikens område undertecknades i maj 2000.

I rapporten från 2003 konstateras att Tjeckien bör anstränga sig att uppfylla de mål som fastställts inom ramen för den gemensamma bedömningen av prioriteringarna inom sysselsättningspolitiken. Landet bör öka sina ansträngningar att reformera utbildningssystemet, yrkesutbildningen, de sysselsättningsskapande åtgärderna och att stärka arbetsförmedlingarna.

I maj 1999 antog regeringen sin "ekonomiska strategi på medellång sikt för anslutningen till Europeiska unionen", där tonvikten ligger på principen om solidaritet och ömsesidigt oberoende mellan den ekonomiska och den sociala politiken för att stödja konkurrenskraften. I juni 1999 vidtogs dessutom åtgärder för att förbättra situationen på arbetsmarknaden och ta itu med problemen för personer som har särskilda svårigheter på arbetsmarknaden, särskilt romerna. Dessa åtgärder omfattar ett extra anslag på 15 miljoner euro för att finansiera aktiva sysselsättningsåtgärder, öka personalstyrkan vid arbetsförmedlingarna och införa visumtvång för ukrainska medborgare. I rapporten från 2003 konstateras att Tjeckien bör inrikta sig på att skapa sysselsättningsincipatment för romerna.

När det gäller den sociala dialogen framhålls det i rapporten från 2000 att det fackliga deltagandet är mycket lågt (30 %) och att arbetarrepresentationen i de företag som inte har några fackföreningar fortfarande är en mycket känslig fråga. I samma rapport framhålls att tvåpartsdialogen behöver förbättras genom en förstärkning av strukturerna på mellanliggande nivå och på företagsnivå.

Samma problem framhålls i rapporten 2003 som innehåller förslag om att arbetsmarknadens parter bör få större förhandlingsmöjligheter på kollektiv självständig nivå för att successivt öka utrymmet för den sociala dialogen vad gäller både arbetstagarna och de företag som omfattas av kollektivavtal. Dessutom bör särskilda ansträngningar göras för att skapa en självständig social dialog inom den offentliga sektorn.

När det gäller likabehandlingen antogs ingen ny lagstiftning år 2000, frånsett den ändring som gjorts i anställningslagen. I gengäld konstateras strax före anslutningen i rapporten från 2003 att Tjeckien har införlivat nästan hela lagstiftningen om likabehandling av kvinnor och män och att lagstiftningen rent generellt är förenlig med gemenskapens regelverk. När det gäller lika möjligheter till sysselsättning måste Tjeckien föreskriva effektiva påföljder mot diskriminering. Man måste också föreskriva obligatorisk mödraledighet för gravida kvinnor samt konkreta bestämmelser för att skydda arbetstagare mot uppsägning då de utnyttjar föräldraledighet

När det gäller kampen mot diskriminering konstateras det i rapporten från 2003 att regeringen har fastställt en metod för att anta en lag i syfte att överföra gemenskapens regelverk. Tjeckien bör dock fullborda anpassningen av sin lagstiftning och inrätta ett organ med ansvar för kraven på likabehandling i gemenskapens regelverk.

När det gäller den romska minoritetens situation är problemet med den diskriminering och sociala utslagning i olika former som romerna är utsatta för fortfarande en källa till oro (hög arbetslöshet och diskriminering i arbetet).

När det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen avslog det tjeckiska parlamentet i juni 1999 ett förslag till lag om skydd av folkhälsan. Det enda framsteget som gjorts på detta område är gruvbyråns antagande av ett cirkulär om införlivande av direktiven om borrningsindustrierna och ändringar i de befintliga cirkulären för att införliva direktiven om industrier för mineralutvinning. I början av 1999 inrättade ministeriet för sysselsättning och sociala frågor en enhet med särskilt ansvar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt arbetsvillkor. Frågan om ansvarsfördelningen mellan hälsoministeriet och arbetsministeriet och deras respektive myndigheter måste likväl lösas, för att undanröja alla hinder för tillämpningen av lagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Sedan dess har dessa problem lösts och större delen av lagstiftningen på området har införlivats. I rapporten från 2003 stipuleras att kompletterande juridiska justeringar måste göras vad gäller ramdirektivet. Dessutom måste lagstiftningen införlivas i fråga om krav rörande arbetsplatsen, utrustning som måste bäras på arbetsplatsen, provisoriska och mobila arbetsplatser, arbetstagare som exponeras för risker i samband med explosiva atmosfärer, läkarbehandling på fartyg och arbete på höjd.

På området fri rörlighet för arbetstagare har lagstiftningen enligt rapporten från 2003 anpassats till EG:s regelverk. Anpassningen till EU:s bestämmelser har dock fortsatts för att medborgare från Europeiska unionen till exempel ska kunna arbeta utan tillstånd samt ha tillgång till de sociala och kulturella förmånerna i enlighet med EG:s lagstiftning.

När det gäller samordningen av socialförsäkringssystemen krävs ytterligare ansträngningar för att förnya och förbättra strukturer, förfaranden och institutioner för att uppfylla regelverkets krav.

Lagen om skydd av folkhälsan antogs i juli 2000. I rapporten från 2003 konstateras att Tjeckien nyligen antog en lagstiftning i syfte att införliva de nya bestämmelserna om tobak. Systemet för övervakning, prevention och kamp mot överförbara sjukdomar har numera anpassats till gemenskapens regelverk. Tjeckien förfogar också över nödvändig kapacitet för att tillämpa EU:s strukturer för övervakning och kamp mot överförbara sjukdomar. Landet deltar också i gemenskapens program för främjande av hälsan, kampen mot cancer, förebyggande av aids och drogmissbruk sedan år 2000. Under 2004 bör särskilt uppmärksamhet ägnas åt att förbättra befolkningens hälsa och anslå medel till sjukvården.

När det gäller Europeiska socialfonden har den administrativa kapacitet som ägnats åt förvaltning och genomförande av åtgärder enligt fonden befästs för att bli klar så att en effektiv användning kan säkerställas.

Under 2004 ska kommissionen och Tjeckien slutföra sitt gemensamma memorandum om den sociala integrationen, vilket innehåller de största utmaningarna i samband med den sociala integrationen och tänkbara riktlinjer på det här området. En integrerad strategi och en handlingsplan för social integration bör utarbetas nationellt på grundval av detta.

Senast ändrat den 13.01.2004

Top