Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Polen

1) HÄNVISNINGAR

Kommissionens yttrande KOM(97) 2002 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen KOM(1998) 701 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen KOM(1999) 509 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen KOM(2000) 709 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Rapport från kommissionen [KOM(2003) 675 slutlig - SEK (2003) 1207 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]

Fördrag om anslutning till Europeiska unionen [Europeiska unionens officiella tidning, L 236 av den 23.09.2003]

2) SAMMANFATTNING

I sitt yttrande från juli 1997 bedömde kommissionen att Polen måste göra ansträngningar för att införliva EG:s regelverk i den nationella lagstiftningen, särskilt på området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Detta bedömdes vara möjligt att förverkliga på medellång sikt, förutsatt att Polen fortsatte sina ansträngningar.

I rapporten från november 1998 påpekade kommissionen dock att det inte gjorts några konkreta framsteg rörande införlivandet och Polen uppmanades att intensifiera ansträngningarna på det sociala området samt att förstärka de behöriga institutionerna.

I rapporten från oktober 1999 bekräftades slutsatserna i den föregående rapporten och Polen uppmanades att göra särskilda ansträngningar på det sociala området, särskilt i fråga om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, folkhälsa, sysselsättning och lika möjligheter. Landet uppmanades dessutom att avsevärt förstärka den nationella arbetsförmedlingen och arbetsinspektionen. Den sociala dialogen måste utvecklas ytterligare, särskilt på arbetsgivarorganisationernas nivå.

I rapporten från november 2000 konstaterar kommissionen att Polen endast gjort begränsade framsteg när det gäller införlivandet av EG:s regelverk på detta område.

I rapporten från 2003 konstateras det att Polen generellt uppfyller sina förpliktelser och de krav som överenskommits vid förhandlingarna inom följande områden: jämställdhet, den sociala dialogen, sysselsättningspolitiken, social integration och social trygghet. Polen borde vara i stånd att genomföra denna del av gemenskapens regelverk från tidpunkten för tillträdet.

Däremot uppfyller Polen endast delvis förpliktelserna och kraven i inför anslutningen inom följande områden: arbetsrätt, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, folkhälsa, Europeiska socialfonden och bekämpningen av diskriminering.

Anslutningsfördraget undertecknades den 16 april 2003 och anslutningen ägde rum den 1 maj 2004.

GEMENSKAPENS REGELVERK

Förutom särskilda åtgärdsprogram, särskilt på folkhälsoområdet, och Europeiska socialfonden, omfattar regelverket på det sociala området bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetsrätt och arbetsvillkor, lika möjligheter för kvinnor och män, samordning av sociala trygghetssystem för migrerande arbetstagare samt tobaksprodukter.

På alla dessa områden fastställs i EU:s sociallagstiftning minimikrav, som kompletteras med skyddsklausuler för medlemsländer som har mer långtgående bestämmelser.

Dessutom innehåller artiklarna 138 och 139 i fördraget (f.d. artiklarna 118a och 118b) bestämmelser om samråd mellan arbetsmarknadens parter och social dialog på EU-nivå.

UTVÄRDERING

I rapporten från 2003 påpekas det att den polska arbetsrätten fortfarande endast delvis anpassats till gemenskapens regelverk när det gäller arbetsrätt och att slutförandet av anpassningen på detta område måste vara högprioriterat. Lagstiftningen måste fortfarande anpassas när det gäller arbetstid, deltidsarbete, transfer av företag och utstationering av arbetstagare.

I rapporten från 2003 konstateras att sysselsättningssituationen har försämrats ytterligare. Arbetslösheten översteg redan 15 % 1999 och låg på 16, 4 % 2000. År 2002 steg den till 19,9 %. Det är framför allt ungdomar och okvalificerad arbetskraft som drabbas av arbetslöshet och det finns stora regionala variationer.

När det gäller sysselsättningspolitiken vidtogs från och med oktober 2003 åtgärder för att förbättra arbetsförmedlingssystemet och en "nationell handlingsplan för utveckling av sysselsättningen" som bygger på de fyra pelarna i den europeiska sysselsättningsstrategin inleddes.

I rapporten från 2003 understryk det att man ännu inte avslutat genomförandet av de prioriteringar som framhävdes i den gemensamma utvärderingen av prioriteringarna inom sysselsättningspolitiken. Polen rekommenderas att vidta åtgärder för att öka sysselsättningen, särskilt hos kvinnor och äldre arbetstagare, att fortsätta att förbättra åtgärder för att skapa nya arbeten och motivera till arbete, samt att fullfölja reformen av utbildningssystemen.

När det gäller Europeiska socialfonden, även Equal-initiativet, är det nödvändigt med en ytterligare insats för att stärka den administrativa kapaciteten när det gäller styrning, genomförande, uppföljning, revision och kontroll, både på regional och nationell nivå, även om stora framsteg gjorts under 2003.

Den sociala dialogen har omfattats av lagstiftningen sedan 1999 i Polen. Den förhärskande formen för dialog är trepartsdialogen, och det tycks som det fortfarande saknas en självständig social dialog på sektorsnivå. I rapporten från 2003 understryks det att det faktiskt har inrättats en fungerande institutionell och administrativ ram för den sociala dialogen. Men strukturerna för partssamråd bör fungera på ett mera regelbundet sätt och leda till ett mera effektivt samråd med arbetsmarknadens parter i fler frågor och ge mer konkreta resultat. Man bör också fortsätta stärka och främja en självständig social dialog, särskilt på sektorsnivå, regional nivå och i företagen.

EU:s bestämmelser om likabehandling av kvinnor och män har integrerats i en ändrad lag om pensionssystem som trädde i kraft i april 2000.

Inför anslutningen konstaterades i rapporten från 2003 att omedelbart före anslutningen hade den största delen av lagstiftningen om likabehandling av kvinnor och män införlivats.

Polen har antagit och börjat tillämpa lagstiftning som genomför det direktiv som grundar sig på artikel 13 i EG-fördraget om bekämpning av diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung. Polen ska under 2004 införliva de delar av detta direktiv som inte rör arbetslivet och att inrätta ett organ för likställdhet.

I rapporten från 2003 konstateras att det fortfarande finns brister i lagstiftningen när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i förhållande till ramdirektivet och flera särdirektv: cancerogena ämnen, biologiska och kemiska ämnen på arbetsplatsen, asbest och buller, medicinsk behandling på fartyg och fiskebåtar, för vilka införlivandet endast delvis slutförts. Polen har fått övergångsregler för användningen av arbetsutrustning av arbetare till och med slutet av 2005. Arbetsinspektionen har inrättats, men dess personal och tekniska installationer är ännu otillräckliga.

Inom området folkhälsa måste införlivandet av den senaste lagstiftningen om tobaksprodukter avslutas. Det har inrättats en administrativ och rättslig ram för kontroll och övervakning av smittsamma sjukdomar men fler ansträngningar måste fortfarande göras när det gäller genomförandet och tillämpningen av bestämmelserna. De polska myndigheterna måste fullfölja sina insatser för att förbättra befolkningens hälsostatus och tillföra fler resurser på hälsoområdet.

I januari 1999 inledde Polen reformeringen av socialförsäkringssystemet samt hälso- och sjukvårdssystemet. Reformen av hälso- och sjukvårdssystemet ledde till omfattande oro inom läkarkåren, vilket orsakade allvarliga störningar på sjukhus och akutvårdsinrättningar. Förändringarna gäller hälsovårdens organisation, rätten till förmåner, definitionen av statens nya roll på framför allt det hälsopolitiska området och medborgarnas ökade ansvar för den egna hälsan.

I rapporten från 2003 konstateras att Polen inom området social trygghet måst fullfölja sina insatser för att genomföra reformerna av sjukvården och pensionerna, vilket kommer att bidra till att förbättra nivån på och effektiviteten hos det sociala skyddet.

Under 2004 måste kommissionen och Polen slutföra det gemensamma memorandumet om den sociala integrationen, där de fastlägger de viktigaste utmaningarna i samband med social integration och möjliga riktlinjer för politiken på detta område. Det bör på nationell nivå och på grundval av detta utarbetas en integrerad strategi och en handlingsplan för social integration.

Senast ändrat den 12.01.2004

Top