Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s handelspolitik gentemot utvecklingsländer, däribland Aid for Trade

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s handelspolitik gentemot utvecklingsländer, däribland ”Aid for Trade”

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2012) 22 slutlig – Handel, tillväxt och utveckling. Att skräddarsy handels- och investeringspolitik för de länder som bäst behöver det

EU-strategi för ”Aid for Trade”: förstärkt EU-stöd till handelsrelaterade behov i utvecklingsländer

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET OCH STRATEGIN?

 • I meddelandet föreslås åtgärder för att hjälpa de minst utvecklade länderna och andra länder med störst behov att få del av fördelarna med handel för tillväxt för alla och hållbar utveckling.
 • Syftet med strategin ”Aid for Trade* (handelsbistånd) är att förbättra utvecklingsländernas och de minst utvecklade ländernas integration i världshandelssystemet.
 • Strategin utformades för att vara i linje med målen i Förenta nationernas (FN:s) millenieutvecklingsmål, som sedan dess har ersatts av målen för hållbar utveckling fram till 2030.

VIKTIGA PUNKTER

I meddelandet understryks vikten av följande handels- och utvecklingsinstrument till förmån för utvecklingsländer och de minst utvecklade länderna:

 • Det allmänna preferenssystemet som gör det möjligt för utvecklingsländer att betala lägre tullar eller inga tullar alls på sin export till EU. Ett reviderat allmänt preferenssystem, som har större fokus på de minst utvecklade länderna, trädde i kraft år 2014.
 • Främjande av bilaterala och regionala förbindelser med utvecklingsländer, såsom frihandelsavtal med länder i Asien, Latinamerika, Europas östliga grannskap och södra Medelhavet.
 • Främjande av utländska direktinvesteringar i utvecklingsländer och i de minst utvecklade länderna.
 • Stöd till små handlare i utvecklingsländer och i de minst utvecklade länderna för att hjälpa dem att lättare få tillgång till marknaden i Europeiska unionen (EU), till exempel via Exporthjälpen.
 • Med betoning på vikten av gott styre i utvecklingsländerna, vill man
  • stimulera handel och investeringar,
  • säkerställa att de fattigaste människorna också kan dra fördel av den ekonomiska tillväxt som skapas av handel,
  • säkra hållbarheten i deras utveckling.

I strategin fastställs följande prioriteringar:

Finansiering:

Ytterligare punkter:

Användningen av handel som ett verktyg för tillväxt för alla och hållbar utveckling framhävs också i meddelandet ”Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring” från 2011, och understryks ytterligare i meddelandet ”Handel, tillväxt och utveckling. Att skräddarsy handels- och investeringspolitik för de länder som bäst behöver det” från 2012.

BAKGRUND

 • Många utvecklingsländer står inför en rad hinder när det gäller internationell handel, såsom dålig infrastruktur, dåligt diversifierad handel, otillräckliga tullförfaranden eller överdriven byråkrati. Eftersom utvecklingsländerna nu står för över 50 procent av den globala handeln finns det mycket att vinna på att övervinna dessa hinder: från förbättrade affärsmiljöer till global fattigdomsminskning.
 • Strategin faller inom ramen för utvecklingsagendan från Doha som antogs av Världshandelsorganisationen.
 • Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Aid for Trade (handelsbistånd): bistånd som hjälper partnerländerna att dra nytta av de fördelar som skapas genom unilaterala, bilaterala och multilaterala handelsavtal.

HUVUDDOKUMENT

EU:s strategi för Aid for Trade: Förstärkt EU-stöd till handelsrelaterade behov i utvecklingsländer — Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, 29 oktober 2007.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Handel, tillväxt och utveckling. Att skräddarsy handels- och investeringspolitik för de länder som bäst behöver det (KOM(2012) 22 slutlig, 27.1.2012).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring (KOM(2011) 637 slutlig, 13.10.2011).

European Commission Staff Working Document — Aid for Trade — Report 2015: Review of progress by the EU and its Member States (SWD(2015) 128 final, 22.6.2015) (ej översatt till svenska).

Senast ändrat 14.03.2017

Top