Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rättvis handel – handelsrelaterade system för hållbar utveckling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rättvis handel – handelsrelaterade system för hållbar utveckling

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens meddelande (KOM(2009) 215 slutlig) – rättvis handel och icke-statliga handelsrelaterade system för hållbar utveckling

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

 • Meddelandet redogör för utvecklingen sedan det meddelande om rättvis handel* som Europeiska kommissionen offentliggjorde 1999.
 • I meddelandet föreslås åtgärder som de offentliga myndigheterna, anhängare av rättvis handel och andra skulle kunna vidta för att främja konceptet.

VIKTIGA PUNKTER

Sedan 1999 har en enda, oberoende rättvisemärkning införts. Denna ersätter nationella märkningar och har ökat konsumenternas medvetenhet.

 • Kriterier för rättvis handel omfattar
  • ett rimligt producentpris,
  • delbetalningar i förväg om producenten begär det,
  • långsiktiga, stabila förbindelser,
  • insyn och spårbarhet genom hela leveranskedjan,
  • produktionsvillkor som respekterar Internationella arbetsorganisationens konventioner,
  • respekt för miljön, de mänskliga rättigheterna – särskilt kvinnors och barns rättigheter – och traditionella produktionsmetoder,
  • stöd till producenter att utveckla sin egen potential, jordbruksavkastning och tillgång till exportmarknader,
  • åtgärder för att öka medvetenheten om rättvis handel och dess syften,
  • analyser av konceptets konsekvenser.

Kommissionen föreslår följande:

 • Privata system för att främja rättvis och hållbar handel bör
  • förbli utan statlig inblandning,
  • utforska möjligheter att samarbeta med varandra och skapa samsyn,
  • objektivt analysera konsekvenserna av sina initiativ.
 • Anbudsgivare i offentliga upphandlingar bör ta hänsyn till rättvisemärkningen när hållbara varor och tjänster efterfrågas.
 • EU bör fastställa hur EU-budgeten kan användas för att främja rättvis handel.

Under 2010 lade kommissionen fram ett meddelande som belyser de tre fördelarna med en mer öppen handel i form av ekonomisk tillväxt, större valmöjligheter för konsumenterna och skapande av sysselsättning.

Under 2012 lade kommissionen fram ett nytt meddelande för att öka synergierna mellan handelspolitiken och utvecklingspolitiken. Enligt kommissionen kunde dessa tillsammans främja sysselsättningen och tillväxten i EU och skapa bättre villkor för handel och investeringar i utvecklingsländerna.

* VIKTIGA BEGREPP

Rättvis handel: ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Rättvis handel verkar för en hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framför allt i utvecklingsländerna. Organisationer för rättvis handel är (med stöd av konsumenter) aktivt engagerade i att stödja producenter, verka för ett ökat medvetande samt i kampanjarbete för förändringar i regelverk som omgärdar den konventionella internationella handeln och det sätt varpå den utövas.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Att bidra till en hållbar utveckling: rättvis handel och icke-statliga handelsrelaterade system för hållbar utveckling (KOM(2009) 215 slutlig, 5.5.2009).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet om ”rättvis handel” (KOM(99) 619 slutlig, 29.11.1999).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Handel, tillväxt och världspolitik: Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin (KOM(2010) 612 slutlig, 9.11.2010).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Handel, tillväxt och utveckling – Att skräddarsy handels- och investeringspolitik för de länder som bäst behöver det (KOM(2012) 22 slutlig, 27.1.2012).

Senast ändrat 07.12.2016

Top