Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tullavtal med Japan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tullavtal med Japan

Europeiska unionen (EU) och Japan har viktiga handelsförbindelser. Samarbetet mellan tullmyndigheterna är ett viktigt verktyg för att underlätta liberaliseringen av handeln men också för att trygga säkerheten i leveranskedjan, efterlevnaden av lagstiftningen när det gäller immateriella rättigheter samt en effektiv bedrägeribekämpning.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2008/202/EG av den 28 januari 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor [Europeiska unionens officiella tidning L 62 av den 6 mars 2008].

SAMMANFATTNING

Tullsamarbete

Genom detta avtal upprättas ett brett samarbete inom alla områden av tullagstiftningen.

Samarbetet ska genomföras genom att informationskanaler inrättas och tullmyndigheterna * samordnas.

Parterna åtar sig att underlätta handeln och samtidigt öka sina säkerhetsnivåer. Avtalet syftar framför allt till att förbättra tullteknik och tullförfaranden. Syftet är att stärka samarbetet på bilateral nivå och i internationella organisationer.

Ömsesidigt administrativt bistånd

För att kunna ingripa vid tullaktioner som strider mot lagstiftningen föreskrivs i avtalet följande två typer av bistånd mellan myndigheter:

  • bistånd efter framställan som gäller laglighet och tullförfarande i fråga om import och export av varor, misstänkta personer, lagringsplatser och varutransporter;
  • spontant bistånd som framför allt gäller potentiella risker för ekonomin, säkerheten och folkhälsan. I den andra partens intresse ska den anmodade myndigheten * tillhandahålla alla upplysningar om aktiviteter, medel och metoder, varor, personer och transportmedel.

Formella aspekter och undantag från skyldigheten att lämna bistånd

Framställningar om bistånd ska göras skriftligen på ett språk som båda myndigheterna förstår. I brådskande fall kan en muntlig framställan föregå den skriftliga.

För att underlätta behandlingen av framställan ska den begärande myndigheten * lämna tillräckligt med uppgifter om den åtgärd som begärs samt syftet med och orsaken till framställan.

Upplysningar om misstänkta personer, berörda rättsliga aspekter, relevanta fakta och utförda undersökningar ska också lämnas.

För att tillmötesgå en framställan om bistånd ska den anmodade myndigheten tillhandahålla all information som den redan har eller låta utföra alla nödvändiga undersökningar. De åtgärder som vidtas ska samordnas med den begärande myndigheten.

Om det inte är möjligt att tillmötesgå en framställan ska en motivering genast skickas till den begärande myndigheten.

Bistånd får nekas eller skjutas upp. Biståndet får också underkastas villkor om det skulle inkräkta på någon stats suveränitet eller på säkerhet, allmän ordning eller intressen, framför allt när skyddet av uppgifterna som lämnas inte kan garanteras.

De uppgifter som lämnas är konfidentiella och skyddas enligt de lagar och andra författningar som gäller i den begärande staten. Upplysningarna får emellertid användas som bevis inom ramen för en förundersökning.

En gemensam tullsamarbetskommitté ska ansvara för att avtalet fungerar väl.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Tullmyndighet: i Japan finansministeriet och i Europeiska unionen, de behöriga enheterna inom kommissionen samt tullmyndigheterna i medlemsstaterna.
  • Begärande myndighet: en avtalsslutande parts tullmyndighet som gör en framställan om bistånd på grundval av detta avtal.
  • Anmodad myndighet: en avtalsslutande parts tullmyndighet som mottar en framställan om bistånd på grundval av detta avtal.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2008/202/EG

28.1.2008

-

EUT L 62, 6.3.2008

See also

  • Webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 18.05.2011

Top