Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moderniserad tullkodex för gemenskapen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Moderniserad tullkodex för gemenskapen

Tullkodexen för gemenskapen fastställer lagstiftningen som är tillämplig på import och export av varor mellan gemenskapen och tredje länder. Den här nya koden är utformad för att underlätta handeln och samtidigt garantera en hög säkerhetsnivå vid gränserna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (moderniserad tullkodex) [Europeiska gemenskapernas offentliga tidning L 231 4.6.2008].

SAMMANFATTNING

Den moderniserade tullkodexen skapar en ny elektronisk tullmiljö. Den här nya koden omfattar medlemsstaternas gemensamma tullförfaranden samtidigt som den förstärker tillnärmningen av de 28 olika tullförvaltningarnas databehandlingssystem. Från och med den 1 november 2013 ersätterden tullkodexen för gemenskapen av 1992.

Bestämmelserna i kodexen

Den moderniserade tullkodexen av 2008 avser:

 • de allmänna bestämmelserna för tullagstiftningens tillämpningsområde, för tullens uppgifter och för personers rättigheter och skyldigheter enligt tullagstiftningen;
 • de grundläggande uppgifterna för tillämpningen av import- eller exporttullar och andra åtgärder för varuhandeln (gemensam tulltaxa, varornas ursprung, tullvärde);
 • tullskulden och garantierna för denna skuld;
 • tullbehandlingen av varor införda i gemenskapens tullområde;
 • regler om tullstatus, hänförande av varor till ett tullförfarande, kontroll, frigörande och bortskaffande av varor;
 • den fria omsättningen och tullbefrielsen;
 • särskilda tullbehandlingar, indelade i fyra ekonomiska funktioner (transitering, lagring, särskild användning, förädling);
 • tullbehandlingen när varorna lämnar gemenskapens territorium (varor som lämnar territoriet, export och återexport, befrielse från exporttullar);
 • tullkodexkommittén och de förfaranden som gör det möjligt för kommissionen att vidta tillämpningsföreskrifter till kodexen.

De nya bestämmelserna gäller en effektivisering av tullförfarandena, för såväl handelslättnader som förebyggandet av nya hot.

Med hjälp av en förstärkning av tullmyndigheternas gemensamma regelramar och ramavtal, upprättar sålunda kodexen moderna processer som bygger på dataförfarande, för att:

 • i allmänhet garantera förenklingen och den enhetliga tillämpningen av tullagstiftningen;
 • förbättra tullkontrollerna, som huvudsakligen utförs på grundval av en riskanalys inom ett gemensamt ramverk för riskhantering . Andra kontroller än tullkontroller ska, så långt som det är möjligt, genomföras samtidigt och på samma plats som tullkontrollerna (one-stop-shop);
 • förenkla klareringsförfaranden, som helt och hållet kommer att datoriseras, vilket kommer att innebära förenklingar så långt det är möjligt och vilka kommer att kunna utföras centralt;
 • förenkla nuvarande tullförfaranden ekonomiska och/eller suspensiva, som är omorganiserade i särskilda förfaranden som möjliggör transiteringen (extern eller intern), lagring (tillfälligt lager, tullager, frizon), den särskilda användningen (tillfällig införsel eller användning för särskilda ändamål) eller förädling (aktiv eller passiv) av varor, för att bättre motsvara aktörernas ekonomiska behov och för att förenkla åtkomsten.

Efter meddelandet från 2003 med titeln en enkel och papperslös miljö för tullen och handeln, utgör användningen av informations- och kommunikationsteknik en regel.

Gemensamma IT-system möjliggör ett utbyte av uppgifter mellan tullmyndigheter, dock med vederbörlig hänsyn till bestämmelser om skydd av information. Dessa system gäller särskilt:

 • formaliteter som fullgjorts av de ekonomiska operatörerna ;
 • tullbehandlingar (i synnerhet om det rör sig om centraliserad klarering) och registreringen/auktorisationen av ekonomiska aktörer (identifiering och registrering av ekonomiska aktörer): EORI; beviljande av status som godkänd ekonomisk aktör förenklad tulldeklaration och/eller säkerhet och skydd: AEO);
 • riskhantering enligt en ram som är gemensam för kommissionen och medlemsländerna. Syftet är att göra det möjligt för tullmyndigheterna att genomföra kontroller på grundval av analyser som utförs nationellt, inom gemenskapen och internationellt.

Gemensamt system för mervärdesskatt

Det nya regelverket gör det möjligt att förenkla tullförfarandena när det gäller handel med varor mellan länder som befinner sig inom gemenskapens tullområde, både för de länder som berörs av direktivet 2006/112/CE om systemet för mervärdesskatt och för de länder som inte berörs av det.

Bakgrund

Tullkodexen för gemenskapen har moderniserats efter det att EKSG-fördraget hade löpt ut och efter två utvidgningar i rad av den Europeiska unionen. Den har dessutom ändrats så att den blir förenlig med den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden, och stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 450/2008 [godkännande: medbeslutandeförfarande COD/2005/0246]

24.6.2008

-

EUT L 145, 4.6.2008

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 528/2013

19.6.2013

-

EUT L 165, 18.6.2013

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln [Europeiska gemenskapernas offentliga tidning L 23/21, 26.1.2008].

Senast ändrat den 24.02.2014

Top