Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tillämpa stadgan om de grundläggande rättigheterna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tillämpa stadgan om de grundläggande rättigheterna

SAMMANFATTNING AV:

Kommissionens meddelande (KOM(2010) 573 final) – Strategi för Europeiska unionens konkreta tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna

SAMMANFATTNING

VILKET ÄR SYFTET MED MEDDELANDET?

 • Meddelandet presenterar kommissionens strategi för Europeiska unionens konkreta tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna.
 • Den beaktar de grundläggande rättigheternas roll i lagstiftningsprocessen, inklusive kommissionens metoder på utarbetningsstadiet av processen och i tillämpandet av EU:s lagstiftning

VIKTIGA PUNKTER

När Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 blev Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna juridiskt bindande. Stadgans nya, starkare, ställning snabbar på EU:s åtgärder inom området grundläggande rättigheter.

Målet för kommissionens strategi är att säkerställa konkret tillämpning av de grundläggande rättigheterna som dras upp i stadgan. I detta avseende måste EU föregå med gott exempel för att:

 • underlätta för EU:s medborgare att utöva rättigheterna som stadsfästs i stadgan;
 • skapa ett ömsesidigt förtroende mellan EU-länderna;
 • öka allmänhetens förtroende för EU:s politiska insatser;
 • stärka EU:s trovärdighet när det gäller att främja de mänskliga rättigheterna i världen.

Stärka medvetandet om de grundläggande rättigheterna i kommissionen

Kommissionen kontrollerar systematiskt att nya lagförslag och rättsakter som antas är förenliga med stadgan. Dessa kontroller måste dock skärpas inom de enheter som utarbetar förslag och rättsakter för att ”stärka medvetandet om de grundläggande rättigheterna” i alla stadier av arbetet. Detta är särskilt avgörande för kontrollen av att kommissionens förslag är nödvändiga och proportionerliga, särskilt då vissa rättigheter är absoluta (t.ex. den mänskliga värdigheten, förbudet mot tortyr, etc.) medan andra kan begränsas under vissa omständigheter.

Kommissionen har metoder för att säkerställa systematiska och noggranna kontroller av att de grundläggande rättigheterna övervägs vid utarbetande av lagförslag under:

 • förberedande samråd;
 • konsekvensbedömningar (år 2011 utfärdade kommissionen riktlinjer om att de grundläggande rättigheterna ska beaktas i dessa konsekvensbedömningar);
 • utformningen av utkast till handlingar.

Kommissionen utför även kontroller för att se till att stadgan återspeglas i EU-instrumentens efterhandsutvärderingar. Kommissionen strävar efter att säkerställa att ansträngningar görs för att skärpa tillämpningen av metoderna i praktiken. Kommissionen ska ägna särskild uppmärksamhet åt förslag och akter som:

 • väcker särskilda frågor om förenligheten med stadgan eller
 • särskilt syftar till att främja en av de grundläggande rättigheterna i stadgan.

Stadgan och lagstiftningsarbetet

Då kommissionens metoder bara avser själva utarbetningen av förslagen kan förslagen komma att ändras av rådet eller Europaparlamentet utan att det sker någon systematisk bedömning av ändringarnas konsekvenser eller förenlighet med de grundläggande rättigheterna. Till följd av detta är kommissionen beredd att bistå övriga myndigheter med att respektera stadgan när ändringar utförs. I de fall då ändringar av förslaget inte garanterar tillräcklig hänsyn till de grundläggande rättigheterna ska kommissionen lägga fram kritik angående en sänkning av nivån på skyddet för de grundläggande rättigheterna och vidta alla till buds stående medel, till exempel dra tillbaka förslaget. Alla ändringsförslag som väcker frågor om förenlighet med stadgan bör leda till en öppen dialog mellan institutionerna.

Stadgan och EU-länderna

EU-länderna är skyldiga att följa stadgan när de tillämpar EU-lagstiftningen. Kommissionen kommer att vidta åtgärder för att bevaka att EU-länderna följer de grundläggande rättigheterna genom att:

 • erinra dem om sin skyldighet att respektera stadgan och bistå dem vid tillämpningen av EU-lagstiftningen;
 • väcka domstolstalan om fördragsbrott mot EU-länder som begår överträdelse av skyldigheten.

Information till allmänheten

Allmänheten måste hållas väl informerad om de rättigheter som stadsfästs i stadgan och hur de hävdar sin rätt när dessa rättigheter kränks, i synnerhet när det gäller att hävda barnets rättigheter. Det är särskilt viktigt att allmänheten informeras om vilka rättsmedel som finns tillgängliga och hur man går tillväga för att söka upprättelse. Därför avser kommissionen att sätta in riktade och anpassade metoder för att tackla eventuella kommunikationssvårigheter, såsom att:

 • öka informationen om EU:s uppgifter och behörighet i fråga om de grundläggande rättigheterna;
 • ge praktisk information om vilka rättsmedel som finns att tillgå, i synnerhet via e-juridikportalen.

Årsrapporter om tillämpningen av stadgan

För att utvärdera framstegen vad gäller tillämpningen av stadgan och möjliggöra regelbundna åsiktsutbyten med Europaparlamentet och rådet ska kommissionen sammanställa årsrapporter om tillämpningen av stadgan. Kommissionen ska utarbeta rapporten i nära samarbete med alla institutioner och berörda parter.

BAKGRUND

Ytterligare information finns på webbplatsen för EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 19 oktober 2010: Strategi för Europeiska unionens konkreta tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna [KOM(2010) 573 slutlig av den 19 oktober 2010)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - innehållsförteckning (EUT C 326, 26.10.2012, s. 392)

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Operativ vägledning med beaktande av de grundläggande rättigheterna i kommissionens konsekvensanalys (SEC(2011) 567 slutlig av den 6.5.2011)

Senast ändrat 28.06.2016

Top