Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ickediskriminering och lika möjligheter i Europeiska unionen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ickediskriminering och lika möjligheter i Europeiska unionen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2008) 420) – Ickediskriminering och lika möjligheter: Ett förnyat engagemang

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

 • I meddelandet presenteras Europeiska unionens (EU:s) strategi för att
 • Meddelandet är ämnat att säkerställa att alla får en rättvis chans att förverkliga sin potential.

VIKTIGA PUNKTER

Att stärka kampen mot diskriminering

 • I detta meddelande från Europeiska kommissionen påpekas att kampen mot diskriminering inte kan vinnas bara genom lagstiftning. Icke desto mindre kan ändamålsenliga och rätt verkställda lagar spela en viktig roll för att åstadkomma förändringar i människors attityder och beteende.
 • Här har kommissionen två viktiga uppgifter att utföra:

Stärkta politiska verktyg för att aktivt främja lika möjligheter

Meddelandet kompletterar de rättsliga åtgärderna, och i det betonas rollen för vissa politiska verktyg.

 • Starkare politiska verktyg behövs om lika möjligheter ska kunna främjas effektivt. Dessa inbegriper:
  • Integrering av ickediskriminering i all EU-politik – däribland i vissa politiska områden för sysselsättning, social inkludering och utbildning. En guide har getts ut om socialt ansvarsfull offentlig upphandling, för att höja medvetenheten i EU-länderna om hur man främjar ickediskriminering och lika möjligheter genom politik och praxis för upphandling.
  • Mätning av diskriminering och bedömning av framsteg – kommissionen ska utreda om den regelbundna insamlingen av statistik i EU-länderna om diskrimineringens omfattning och påverkan, och skapandet av en EU-undersökningsmodul om diskriminering, är genomförbara. Kommissionen arbetar också med Equinet, det europeiska nätverket för likabehandlingsorgan, för att ta fram ett system för att samla information om klagomål som dessa organ behandlar.
  • Särskilda åtgärder – EU-lagstiftningen hindrar inte EU-länderna från att upprätthålla eller anta vissa åtgärder för att förebygga eller kompensera för nackdelar kopplade till diskriminering på sådana grunder där det finns bestämmelser om skydd. EU-länderna uppmanas att utnyttja alla möjligheter till särskilda åtgärder, i synnerhet vad gäller tillgång till utbildning, sysselsättning, bostad och vård.
  • Informationsinsatser och utbildning för intressenter – såsom informationskampanjer för att säkerställa att arbetsgivare, tjänsteleverantörer och myndigheter är medvetna om sina skyldigheter.
  • Information om fördelarna med mångfald på arbetsplatsen – lagstiftningen fungerar bättre när den kombineras med progressiva och innovativa strategier som införs av arbetsgivare för att hantera en allt mer mångsidig arbetsstyrka. Till initiativen hör frivilliga stadgor och samarbete mellan företag, handelsskolor och universitet om mångfaldsrelaterade ämnen.
 • Dialog om ickediskriminering och lika möjligheter, som innefattar alla intressenter och det civila samhället, behövs. Exempel är bland annat de toppmöten om lika rättigheter och möjligheter som hållits regelbundet för att utbyta kunskap och erfarenheter.
 • Att främja integreringen i samhället av romer , Europas största etniska minoritet, är en politisk prioritering som har uppmärksammats både på EU-nivå och i EU-länderna. Varje EU-land har iordningställt en nationell strategi för integrering av romer, och insatser pågår för att bekämpa diskriminering och antiziganism. Detta görs i syfte att utveckla ändamålsenliga och inkluderande samarbetsmekanismer på medellång sikt, där det civila samhället och nationella, regionala och lokala myndigheter är engagerade.

Finansiering

BAKGRUND

Respekten för de gemensamma värdena frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter föreskrivs i EU:s grundläggande fördrag. I fördragen erkänns att alla personer har samma värde och därför ska ha rättvis tillgång till de möjligheter som livet ger.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Ickediskriminering och lika möjligheter: Ett förnyat engagemang (KOM(2008) 420 slutlig, 2.7.2008).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22–26).

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16–22).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2000/78/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, s. 37–43).

Rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen (EUT L 328, 6.12.2008, s. 55–58).

Rådets rekommendation av den 9 december 2013 om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna (EUT C 378, 24 december 2013, s. 1–7).

Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (KOM(2008) 426 slutlig, 2.7.2008).

Senast ändrat 12.01.2017

Top