Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferenssystem för import till EU från utvecklingsländer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferenssystem för import till EU från utvecklingsländer

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Under 2012 antog Europeiska unionen (EU) nya bestämmelser för att ändra inriktning på det system som har tillämpats sedan 1971. Genom de nya bestämmelserna blir systemet öppnare och förutsägbarare för förmånsländerna, vilket är viktigt inte minst med tanke på det senaste decenniets förändrade globala handelsmönster. Systemet är nu inriktat på de länder som har störst behov.
 • Förordningen omfattar inte förmånsländer som redan omfattas av frihandelsavtal med EU eller som har autonoma avtal med blocket (oftast tillfälliga, i avvaktan på mer omfattande och långsiktiga avtal med EU).

VIKTIGA PUNKTER

EU:s allmänna preferenssystem ger utvecklingsländer sänkta tullar på deras export till EU. Detta stimulerar deras ekonomi.

Ett system i tre delar

 • Den allmänna ordningen – varor som importerats från ett utvecklingsland omfattas av tullnedsättningar eller befrias från tull. Undantag – ordningen omfattar inte länder som har klassificerats som höginkomstländer eller högremedelinkomstländer under tre år i följd omedelbart innan förteckningen över förmånsländer uppdateras.
 • Den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre – ännu lägre tullar för länder som ratificerat och tillämpar 27 angivna internationella konventioner för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, miljö och gott styre.
 • Den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna (allt utom vapen) – total tullbefrielse på import av alla varor från länder som FN har erkänt och klassificerat som de minst utvecklade länderna, förutom vapen.

Tillfälligt upphävande

EU kan tillfälligt upphäva de nedsatta tullarna av exempelvis följande skäl:

 • Överträdelse av viktiga principer i konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.
 • Illojala handelsmetoder .
 • Allvarliga brister i tullkontrollen (exempelvis vid export eller transitering av olaglig narkotika).
 • De relevanta konventionerna tillämpas inte längre i lagstiftningen i de länder som omfattas av den särskilda stimulansordningen eller lagstiftningen har inte genomförts).

Upphävande av tullnedsättningar i takt med att länderna utvecklas

 • Vissa länder kan vara fattiga, men ändå ha mycket konkurrenskraftiga exportindustrier. I sådana fall behöver de inte längre förmånsordningar för att lyckas ta sig in på EU:s marknader.
 • Därför kan förmånsordningarna upphävas tills vidare i länder med konkurrenskraftiga produktområden. Detta fastställs utifrån en graderingsmekanism.

Stabilare och förutsägbarare

 • Eftersom det nya allmänna preferenssystemet gäller i tio år (det tidigare gällde i tre år) är det stabilare och förutsägbarare för såväl importörer som exportörer.
 • Exportörerna vet att en övergångsperiod på minst ett år tillämpas för eventuella ändringar i förteckningen över förmånsländerna. För länderna innebär det nya systemet ökad trygghet eftersom de endast kan tas bort från förteckningen över förmånsländer om FN klassificerar dem som ett höginkomstland eller högremedelinkomstland under tre år i följd.

Tillfälliga importrestriktioner

EU får tillämpa skyddsåtgärder (tillfälliga restriktioner) om import från förmånsländer orsakar eller hotar att orsaka ”allvarliga svårigheter” för en producent i EU. Dessutom tillämpas övervakningsåtgärder för jordbruksprodukter. Inga av dessa åtgärder har någonsin vidtagits under den tid som systemet funnits.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 20 november 2012.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (EUT L 303, 31.10.2012, s. 1–82)

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 978/2012 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Särskilda regler

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 155/2013 av den 18 december 2012 om bestämmelser om förfarandet för beviljande av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 48, 21.2.2013, s. 5–7).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1083/2013 av den 28 augusti 2013 om inrättande av bestämmelser om förfarandet för tillfälligt upphävande av tullförmåner och antagande av allmänna skyddsåtgärder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 293, 5.11.2013, s. 16–21).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1978 av den 28 augusti 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 vad gäller de bestämmelser för tillämpning av artikel 8 som förtecknas i bilaga VI till den förordningen (EUT 289, 5.11.2015, s. 1–2).

Länder som omfattas

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 496/2013 av den 29 maj 2013 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 732/2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (EUT L 143, 30.5.2013, s. 11–19).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 607/2013 av den 12 juni 2013 om upphävande av rådets förordning (EG) nr 552/97 om tillfälligt upphävande av allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma (EUT L 181, 29.6.2013, s. 13–14).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1421/2013 av den 30 oktober 2013 om ändring av bilagorna I, II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 355, 31.12.2013, s. 1–15).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1015/2014 av den 22 juli 2014 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet, och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 154/2013 (EUT L 283, 27.9.2014, s. 20–22).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1016/2014 av den 22 juli 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 283, 27.9.2014, s. 23–24).

Förteckning över länder som är behöriga för den särskilda stimulansordningen

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 182/2014 av den 17 december 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 57, 27.2.2014, s. 1–2).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1386/2014 av den 19 augusti 2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 369, 24.12.2014, s. 33–34).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/602 av den 9 februari 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 när det gäller det gränsvärde för sårbarhet som anges i punkt 1 b i bilaga VII till den förordningen (EUT L 100, 17.4.2015, s. 8–9).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/79 av den 25 november 2015 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 17, 26.1.2016, s. 1–2).

Omfattning av det allmänna preferenssystemet efter produkt

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/330 av den 8 mars 2016 om tillfälligt upphävande av tullförmånerna för vissa förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet i fråga om vissa avdelningar enligt det allmänna preferenssystemet i enlighet med rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet för perioden 2017–2019 (EUT L 62, 9.3.2016, s. 9–11).

Senast ändrat 13.03.2017

Top