Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan för kultur 2011–2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Handlingsplan för kultur 2011–2014

Den här andra handlingsplanen som antagits i den europeiska kulturagendan, anger vilka åtgärder medlemsstaterna och EU måste vidta på kulturområdet mellan åren 2011–2014. Fokus för åtgärderna ligger på sex prioriteringar: kulturell mångfald och interkulturell dialog, kulturindustrin och den kreativa industrin, färdigheter och rörlighet, kultur i de yttre förbindelserna samt kulturstatistik.

RÄTTSAKT

Slutsatser av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om handlingsplanen för kultur 2011-2014 [Europeiska unionens officiella tidning C 325 av den 2.12.2010].

SAMMANFATTNING

Utifrån de strategiska målen som ställs upp i den europeiska kulturagendan och framgångarna från handlingsplanen för kultur 2008-2010 fastställer den nuvarande handlingsplanen sex prioriteringar på kulturområdet för vilka särskilda åtgärder kommer att genomföras.

Prioritering A: Kulturell mångfald, interkulturell dialog och åtkomlig kultur för alla

En arbetsgrupp bestående av experter från EU-länderna ska fastställa principer och god praxis för offentliga konst- och kulturinstitutioner, som stöder

  • tillgången till och delaktigheten i kulturen, särskilt för utsatta grupper,
  • kulturell mångfald och interkulturell dialog genom att belysa kulturarvets interkulturella dimension och främja konstnärlig och kulturell utbildning samt utvecklandet av interkulturella kompetenser.

Arbetsgruppen ska även ta fram en handbok med bästa praxis för kultur- och utbildningsmyndigheter nationellt och på europeisk nivå vad gäller utvecklandet av nyckelkompetensen "kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer!".

Kommissionen ska stödja städer med åtkomlig kultur för alla genom att identifiera god praxis, samt stödja flerspråkighet genom att studera undertextningens roll för inlärningen av utländska språk.

Prioritering B: Kulturindustrin och den kreativa industrin

En arbetsgrupp ska ta fram en policyhandbok och en handbok för god praxis gällande

  • användandet av stödmekanismer inom EU för att främja kulturens roll i den lokala och regionala utvecklingen,
  • strategier till stöd för export från och internationalisering av kulturindustrin och den kreativa industrin,
  • finansieringsmekanismerna som finns tillgängliga för små och medelstora företag på området.

Kommissionen ska utvärdera resultaten och föreslå uppföljning av grönboken angående potentialen i kulturindustrin och den kreativa industrin, samt inrätta den "europeiska alliansen för kreativa industrier". Den ska även främja utveckling och hållbar förvaltning av kulturturismen för Europas sociala och ekonomiska utveckling.

Prioritering C: Färdigheter och rörlighet

För att fastställa hindren för stödprogrammen för rörlighet ska en arbetsgrupp analysera och utvärdera programmen och fastställa bästa praxis för att kunna undanröja dessa svårigheter. Den ska även identifiera olika former av framgångsrika, kreativa partnerskap till grund för en handbok för främjandet av sådana partnerskap. Dessutom ska arbetsgruppen fastställa en handbok med god praxis i alla aspekter av konstnärsbostäder.

Kommissionen ska analysera möjligheten att skapa kulturella råd på EU-nivå för att stödja identifieringen och utvecklingen av de kompetenser som behövs inom sektorn. För att främja mediekunskapen ska kommissionen genomföra en studie av kunskapsnivån i EU-länderna. Kommissionen ska även komma med förslag på informations- och rådgivningstjänster samt standarder för rörlighet. Vidare ska den ta fram en handbok med god praxis för statliga myndigheter angående administrativ praxis när det gäller konstnärers rörlighet.

Prioritering D: Kulturarvet, inklusive rörlighet när det gäller samlingar

För att förenkla processerna vad gäller rörlighet för samlingar ska en arbetsgrupp identifiera bästa praxis med avseende på att ta fram en verktygslåda.

Tillsammans med EU-länderna ska kommissionen följa upp arbetet med digitalisering av kulturarvet. Detta inkluderar arbete med filmarvet och Europeana . Dessutom ska den införa det europeiska kulturarvsmärket genom att utarbeta ansökningsformulär och riktlinjer för urvals- och kontrollförfarandena.

Slutligen ska kommissionen ta fram en verktygslåda för kampen mot olaglig handel med kulturföremål och analysera systemen för värdering av konstverk.

Prioritering E: Kultur i de yttre förbindelserna

EU-länderna och kommissionen ska utveckla en strategisk metod för kulturen inom ramen för yttre förbindelser. De ska även förbättra samarbetet på det här området, främst genom ett gemensamt verktyg för informationsbyte som kommissionen ska tillhandahålla. Vidare ska de fortsätta att främja ratifikationen av Unescokonventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från samarbetspartners samt införliva konventionens mål på de berörda nationella och europeiska politikområdena. Vid behov ska kommissionen även samla expertgrupper som ska stödja utvecklingen av kulturella relationer med länder utanför EU.

Prioritering F: Kulturstatistik

Tillsammans med EU-länderna ska kommissionen arbeta för att förbättra metoderna för, och informationen om, kulturstatistik, inklusive

  • utarbetande av ett metodiskt ramverk,
  • nyutgivning av pocketboken Eurostat.

Dessutom ska kommissionen sammankalla en expertgrupp med uppdrag att ta fram en verktygslåda för hur stickprov ska tas på uppgifter om rörlighet för konstnärer och kulturarbetare, för att förbättra statistiken på området.

Senast ändrat den 17.02.2011

Top