Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kultur och EU:s yttre förbindelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kultur och EU:s yttre förbindelser

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Slutsatser om främjande av kulturell mångfald och interkulturell dialog i EU:s och EU-ländernas yttre förbindelser

VILKET SYFTE HAR SLUTSATSERNA?

 • De har som syfte att uppmuntra Europeiska kommissionen och Europeiska unionens (EU:s) länder att fastställa strategier för hur man genomför kulturella förbindelser med länder utanför EU.
 • De har bidragit till att sätta igång en process där
  • EU-länderna har antagit slutsatser om kultur i EU:s yttre förbindelser med särskilt fokus på dess roll i utvecklingssamarbete, och
  • kommissionen och Europeiska utrikestjänsten har utfärdat ett gemensamt meddelande där de skissar upp den form som en framtida EU-strategi för internationella kulturella förbindelser skulle kunna ha.

VIKTIGA PUNKTER

 • I slutsatserna betonas att kulturella utbyten och interkulturell dialog på global nivå bidrar kraftigt till att sammanföra människor och stärka samhället och ekonomin. Med detta i åtanke behöver EU införliva kultur i sina strategier och program för yttre förbindelser, samt i sitt samarbete med länder utanför EU och med internationella organisationer.
 • Bland annat uppmanas i slutsatserna EU-länderna och Europeiska kommissionen att
  • uppmuntra till interkulturell dialog genom projekt, medvetandehöjande aktiviteter och utbyte av god praxis inom och utanför EU både för kulturarbetare och unga,
  • stödja utvecklingen av flerspråkighet och interkulturella färdigheter,
  • främja Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005, som EU är en part i,
  • definiera en EU-strategi för att införliva kultur i EU:s politik för yttre förbindelser konsekvent och systematiskt, där man säkerställer att aktiviteter på EU-nivå kompletterar det EU-länderna gör,
  • främja europeiska kulturella verksamheter, varor och tjänster utanför EU, och dessutom den internationella rörligheten för europeiska kulturarbetare,
  • hjälpa till att bekämpa förfalskning, piratkopiering samt stöld och olaglig handel med kulturföremål på internationell nivå,
  • skydda, bevara och främja kulturarvet.
 • Med syftet att bättre definiera EU:s strategier och aktiviteter på området, betonas i slutsatserna vikten av noggrann analys av kultursektorerna i partnerländerna. Där betonas också behovet av
  • att finansieringsprogram definieras och anpassas efter kultursektorn där produktions- och distributionsstrukturerna kan vara små och ha särskilt lokala särdrag,
  • bättre information om stödprogram och aktiviteter för potentiella deltagare,
  • större medverkan av konstnärer, kulturarbetare och civilsamhälle i EU och partnerländerna när det gäller att utforma och genomföra politik för yttre kulturförbindelser,
  • större samarbete mellan de kulturinstitutioner i EU-länderna som arbetar i partnerländer samt utveckling av nätverk.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 16 december 2008, om främjande av kulturell mångfald och interkulturell dialog i unionens och dess medlemsstaters yttre förbindelser (EUT C 320, 16.12.2008, s. 10–12).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet: Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (JOIN(2016) 29 final, 8.6.2016).

Rådets slutsatser om kultur i EU:s yttre förbindelser med fokus på kultur i utvecklingssamarbetet (EUT C 417, 15.12.2015, s. 41–43).

Senast ändrat 08.11.2016

Top