Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arbetsplan för kultur 2008-2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Arbetsplan för kultur 2008-2010

Detta är den första treåriga arbetsplanen som har antagits under den europeiska kulturagendan. Arbetsplanen definierar de initiativ som skall genomföras inom kulturområdet på nationell nivå och gemenskapsnivå under 2008-2010. Fokus ligger på rörlighet hos konstnärer, tillträde till kultur, utveckling av kulturell statistik, främjande av kulturella och kreativa branscher samt implementeringen av Unesco-konvention om kulturella uttryck. Det är de områden som prioriteras vid åtgärder som definieras som lämpliga för den öppna metoden för samordning i linje med den europeiska kulturagendans mål.

RÄTTSAKT

Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om arbetsplanen för kultur 2008-2010 [Europeiska unionens officiella tidning C 143 av den 10 juni 2008].

SAMMANFATTNING

Arbetsplanen för kultur 2008-2010 fastställer de insatser som skall genomföras under fem prioriterade åtgärdssområden som definieras i rådets resolution av den 16 november 2007 om en europeisk kulturagenda. Implementeringen av arbetsplanen baseras på den öppna metoden för samordning, den nya arbetsmetoden bland medlemsstater på kulturområdet. Arbetsgrupper kommer därför att skapas bestående av nationella experter som kommer att beakta, rapportera och göra rekommendationer under vissa av prioritetsområdena.

Prioritering 1: Förbättra villkoren för rörlighet hos konstnärer och andra yrkesverksamma inom kulturområdet

En arbetsgrupp fastställs av medlemsstaterna med mandat att:

 • kartlägga nuvarande nationella metoder så att förbättringar kan föreslås för regelverket och den administrativa ramen för rörlighet
 • föreslå medel för att rörlighet skall ingå i utbildningsplanerna på nationell nivå och gemenskapsnivå
 • garantera insamlande av och tillträde till information om bestämmelserna för rörlighet i Europa
 • stärka stödmekanismerna för rörlighet på regionala och nationella nivåer samt gemenskapsnivåer.

Parallellt med detta kommer kommissionen att genomföra en studie om rörlighet hos kulturella arbetstagare i Europa. Genom tillhandahållandet av en typologi av befintliga rörlighetssystem kommer denna studie att göra rekommendationer för att stärka stödsmekanismerna för rörlighet på EU-nivå, såsom tillämpligt. Kommissionen kommer dessutom att genomföra en genomförbarhetsstudie för skapandet av ett omfattande europeiskt nivåsystem av information om rörlighet på kulturområdet.

Prioritering 2: Främja tillträde till kultur, i synnerhet genom främjandet av det kulturella arvet, flerspråkighet, digitalisering, kulturell turism, synergier med utbildning, särskilt konstutbildning, och större rörlighet med avseende på konstsamlingar

Två arbetsgrupper fastställs av medlemsstaterna under denna prioritering. En arbetsgrupp för rörlighet med avseende på konstsamlingar och museiverksamhet kommer att få uppgiften att:

 • föreslå stimulerande mekanismer för rörlighet med avseende på konstsamlingar
 • utforska hur bestående hinder för rörlighet med avseende konstsamlingar skulle kunna tas bort
 • jämföra nationella lagstiftningar relaterade till museer för att förbättra tillträdet till kultur
 • utbyta bästa praxis med avseende på skydd av konstsamlingar mot kriminella handlingar (dvs. stöld, olaglig handel) och främja tillträdet till museer.

En arbetsgrupp för främjandet av synergier mellan kultur och utbildning tillsätts. Dess fokus kommer att ligga på policyarbete, i synnerhet med avseende på implementeringen av nyckelkompetensen ”kulturell medvetenhet och kulturellt uttryck” och utbytet av bästa praxis med avseende på främjandet av konstutbildning och kulturell utbildning (formell, icke-formell eller informell).

Det pågående arbetet för digitalisering, tillträde till kulturellt material online och digitalt bevarande kommer att fortsätta. Målet är att upprätta ett europeiskt digitalt bibliotek [am0001], vilket skulle ge en enkel, flerspråkig åtkomstpunkt som avser medlemsstaternas samlingar från bibliotek, arkiv och museer.

När det gäller flerspråkighet inbegriper initiativen ett meddelande om en europeisk strategi för flerspråkighet och en studie om vad flerspråkighet kan bidra till när det gäller kreativitet, vilket kommer att vara ett tillskott till debatten om det europeiska året för kreativitet 2009.

Med avseende på interkulturell dialog är målet att fortsätta med implementeringen av det europeiska året för interkulturell dialog 2008 och en uppföljning av året som en del av en hållbar strategi för interkulturell dialog, vilket omfattar utvecklingen av en sektoröverskridande strategi för interkulturella kompetenser.

Inom ramverket för hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism skall medlemsstaterna förverkliga multilaterala projekt inom området för kulturell turism för att främja det kulturella arvet.

Kommissionen kommer att genomföra en studie om ungdomars tillträde till kultur med målet att besluta om hinder och identifiera bästa praxis för att underlätta ungdomars tillträde till kultur.

Prioritering 3: Utveckla data, statistik och metoder i kultursektorn och förbättra deras jämförbarhet

Eurostat kommer att återlansera verksamheterna i den statistiska arbetsgruppen om kultur.

Prioritering 4: Maximera de kulturella och kreativa branschernas möjligheter, i synnerhet när det gäller små och medelstora företag.

En arbetsgrupp fastställs av medlemsstaterna med mandat att:

 • identifiera nationella strategier och åtgärder som används för att skapa en gynnsam miljö för kreativa och kulturella branscher
 • granska utbildningsbehoven hos kulturellt yrkesverksamma
 • studera de kulturella och kreativa branschernas inverkan på den lokala och regionala utvecklingen
 • studera vilken inverkan de åtgärder och hjälpmedel som används för kapacitetsuppbyggnad och entreprenörskap har
 • föreslå medel på gemenskapsnivå för främjande av sektorn.

Kommissionen kommer parallellt att genomföra undersökningar om: (i) kulturens inverkan på kreativitet och innovation, (ii) entreprenörskapsdimensionen i kulturella och kreativa branscher, i synnerhet små och medelstora företag, och (iii) kulturens socioekonomiska påverkan på lokal och regional nivå. Kommissionen kommer dessutom att sammanställa en grönbok om kulturella och kreativa branscher för att få igång debatten om sektorns potential och framtid.

Prioritering 5: Främja och implementera Unesco-konventionen om skydd och främjande av den kuluturella mångfalden

Implementeringen av Unesco-konventionen kommer att fortsätta genom samordning av EU:s synpunkter och integreringen av konventionens mål i politiken på nationell nivå och gemenskapsnivå (avdelningsövergripande arbetsgrupp för kultur). Medlemsstaterna och kommissionen kommer också att fortsätta att systematiskt främja ratificeringen av konventionen och dess mål i deras relationer med tredje länder. Ett meningsutbyte om erfarenheter med kulturellt samarbete med tredje land kommer dessutom att genomföras genom möten med högre regeringstjänstemän på kulturområdet.

RELATERADE RÄTTSAKTER

Rådets resolution av den 16 november 2007 om en europeisk kulturagenda [Europeiska unionens officiella tidning C 287 av den 29 novemer 2007].

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, EU:s ekonomiska och sociala kommitté och regionskommittén av den 10 maj 2007 om en europeisk kulturagenda i en globaliserad värld [COM(2007) 242 slutgiltig – Ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 25.07.2008

Top