Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Badvattenkvaliteten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Badvattenkvaliteten

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/7/EG om förvaltning av badvattenkvaliteten

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med badvattendirektivet är att säkerställa att

 • kvaliteten på badvatten kontrolleras,
 • förbättrade förvaltningsåtgärder införs,
 • information görs tillgänglig för allmänheten.

VIKTIGA PUNKTER

 • Europeiska unionen (EU) är angelägen om att skydda miljökvaliteten och människors hälsa. I det här direktivet stärks därför regelverket för att garantera badvattenkvaliteten. Det kompletterar direktiv 2000/60/EG om vattenskydd och förvaltning.
 • Direktivet tillämpas inte på simbassänger och spa-pooler eller på konstgjorda avgränsade vattenområden som genomgår behandling eller som används för terapeutiska ändamål.

Kontroll av badvatten

 • Varje år måste EU-länderna förteckna alla badvatten på sina territorier och ange badsäsongens längd.
 • De måste utföra kontroller på den plats där flest personer badar eller där risken för föroreningar är som störst. Kontrollen måste äga rum med hjälp av tester:
  • minst fyra tester, varav ett innan badsäsongen inleds,
  • endast tre tester om badsäsongen inte är längre än åtta veckor eller om regionen är föremål för särskilda geografiska begränsningar.
 • EU-länderna måste meddela resultaten av sina kontroller till Europeiska kommissionen med en beskrivning av de förvaltningsåtgärder för badvattenkvaliteten som vidtagits. Kontrollen kan i undantagsfall avslutas efter att kommissionen har informerats.

Bedömning av badvattnets kvalitet

 • Badvattenkvaliteten bedöms på grundval av de mikrobiologiska data som definieras i enlighet med de parametrar som fastställs i bilaga I till direktivet. En klassificering av vatten som dåligt, tillfredsställande, bra eller utmärkt fastställs i enlighet med de kriterier som anges i bilaga II till direktivet.
 • Enligt direktivet måste alla badvatten i EU minst ha tillfredsställande kvalitet i slutet av badsäsongen år 2015. Dessutom ska EU-länderna vidta nödvändiga åtgärder för att öka antalet badvatten som har bra eller utmärkt kvalitet.
 • Om kvaliteten är dålig måste EU-länderna vidta nödvändiga åtgärder för att förvalta och undanröja föroreningar och för att skydda och informera de badande.

Badvattenprofil

 • I direktivet anges profiler som ska fastställas för varje badvatten. Dessa kan omfatta ett enda badvatten eller flera angränsande badvatten. Framför allt utgör de en bedömning av
  • de fysikaliska, geografiska och hydrologiska egenskaperna hos badvattnet och av andra ytvatten i tillrinningsområdet,
  • föroreningar och föroreningskällor,
  • förvaltningsåtgärder.
 • Badvattenprofilerna ska ses över och uppdateras i enlighet med bilaga III i direktivet.

Undantagsåtgärder

 • EU-länderna ska vidta undantagsåtgärder om oväntade situationer försämrar badvattnets kvalitet eller utgör en risk för de badandes hälsa.
 • Lämpliga kontroller måste också genomföras om det finns en risk för utbredning av alger. De ansvariga myndigheterna måste därför
  • omedelbart vidta förvaltningsåtgärder och informera allmänheten om en utbredning av cyanobakterier (eller ”blåalger”) äger rum,
  • bedöma hälsoriskerna om det finns en utbredning av makroalger och/eller marina alger.

Gränsöverskridande vattendrag

 • EU-länderna måste utbyta information och vidta gemensamma åtgärder när ett avrinningsområde sträcker sig över flera territorier.

Information till allmänheten

 • Nationella myndigheter måste göra det möjligt för allmänheten att få information och delta i vattenkvalitetsförvaltningen. Medborgarna kan därför lägga fram förslag, synpunkter eller framföra klagomål. De kan också delta i upprättandet, översynen och uppdateringen av förteckningar över vattenkvalitet.
 • Dessutom måste EU-länderna säkerställa att tillräcklig information aktivt sprids och är lättillgänglig under badsäsongen. Detta handlar främst om
  • klassificeringen av vattnet, förbud eller avrådan mot bad,
  • en allmän beskrivning av badvattnet på ett icke-tekniskt språk,
  • en beskrivning av föroreningens art och varaktighet.
 • Genom direktiv 2016/64/EU ändras direktiv 2006/7/EG efter ändringen av Mayottes status i förhållande till EU. Frankrike är den enda adressaten.
 • Genom direktiv 2006/7/EG upphävdes och ersattes direktiv 76/160/EEG den 31 december 2014.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 24 mars 2006. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 24 mars 2008.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG (EUT L 64, 4.3.2006, s. 37–51).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2006/7/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets beslut 2009/64/EG av den 21 januari 2009 om specificering, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG, av standarden ISO 17944:2004(E) som standard för mikrobiologiska metoders likvärdighet (EUT L, 27.1.2009, s. 32).

Kommissionens genomförandebeslut 2011/321/EU av den 27 maj 2011 om inrättandet av en symbol för information till allmänheten om badvattnets klassificering samt badförbud eller avrådan från bad enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG (EUT L 143, 31.5.2011, s. 38–40).

Senast ändrat 22.02.2017

Top