Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Miljömärke

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Miljömärke

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Den rör Europeiska unionens (EU:s) miljömärke, som är ett frivilligt system för miljömärkning.
 • Med hjälp av öppna ekologiska kriterier, gör märkningen det möjligt för konsumenterna att ta medvetna beslut utan att man riskerar produktkvaliteten.

VIKTIGA PUNKTER

 • Europeiska unionens miljömärke får sättas på produkter och tjänster som har minst miljöpåverkan jämfört med andra produkter ur samma grupp. Märkets kriterier är framtagna med utgångspunkt i vetenskapliga rön om produkters livscykel, från tillverkning till förstöring.
 • Märket kan ges till vilken produkt eller tjänst som helst som tillhandahålls för distribution, konsumtion eller användning på EU-marknaden, mot betalning eller gratis, under förutsättning att de ekologiska kriterierna tydligt har fastställts. Det gäller inte humanläkemedel eller veterinärmedicinska läkemedel, och inte heller medicinsk utrustning.
 • Systemet har fastställts genom förordning (EEG) nr 880/92 och ändrats genom förordning (EG) nr 1980/2000. Förordningen (EG) nr 66/2010 avser att förbättra reglerna för tilldelning och användning av märket, samt märkets funktion.

Tilldelningskriterier

 • Tilldelning av märket görs med hänsyn till europeiska miljö- och etikmål. Det främjar också EU:s övergång till en cirkulär ekonomi, genom att stödja både hållbar produktion och konsumtion. Det rör sig i synnerhet om
  • produkters och tjänsters påverkan på klimatförändringar, miljön och den biologiska mångfalden, energi- och resursförbrukning, avfallsgenerering, föroreningar, utsläpp av farliga ämnen i miljön,
  • ersättande av farliga ämnen med säkrare ämnen,
  • hållbarhet och möjligheten att återanvända produkterna,
  • den slutliga påverkan på miljön, inklusive på konsumenternas hälsa och säkerhet,
  • efterlevnad av sociala och etiska standarder, som de internationella arbetsnormerna,
  • hänsynstagande till kriterier som fastställts av andra märken på nationell eller regional nivå,
  • att minska djurförsöken.
 • Märket får inte tilldelas produkter som i förordning (EG) nr 1272/2008 klassas som giftiga, farliga för miljön, cancerframkallande eller mutagena, eller substanser som är underställda den rättsliga ramen för hantering av kemikalier.

Behöriga organ

 • EU-länderna ska utse ett eller flera organ som är ansvariga för märkningsprocessen på nationell nivå. Deras funktionssätt är öppet, och deras aktiviteter är öppna för alla berörda parters medverkan.
 • De är har bland annat ansvar för att regelbundet kontrollera att produkterna uppfyller märkets kriterier. De är behöriga att ta emot klagomål, informera allmänheten, övervaka falsk reklam eller förbjuda produkter.

Förfaranden för tilldelning och användning av märket

 • För att omfattas av märket, ska de ekonomiska aktörerna lämna in en ansökan till
  • ett eller flera EU-länder, som skickar den vidare till den behöriga nationella myndigheten,
  • ett land utanför EU, som skickar den vidare till det EU-land där produkten saluförs.
 • Om produkterna uppfyller märkets krav, sluter det behöriga organet ett avtal med aktören för att fastställa villkoren för användande och återkallande av märket. Aktören får då sätta märkets logotyp på produkten. Märkets användande är underställt betalning av en avgift då ansökan lämnas in, och en årlig avgift.
 • Europeiska kommissionen fastställer en förteckning över de produkter som omfattas av märket.

Europeiska unionens miljömärkningsnämnd (EUEB)

I ett beslut från kommissionen från 2010 (beslut 2010/709/EU) inrättas EUEB. Dess medlemmar utses av kommissionen. Den består av representanter från EU-länderna och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt från vissa europeiska organisationer som, till exempel, representerar konusmenter, företag och miljöhänsyn. Kommissionen rådfrågar EUEB under utarbetandet eller översynen av kriterierna för tilldelning av märket.

Ekologiska kriterier

 • Kommissionen har antagit ett antal beslut om fastställande av ekologiska kriterier för att tilldela olika sorters produkter EU-miljömärket. För flera av dessa, gick giltighetstiden ut i slutet av december 2016.
 • Kommissionen har också antagit förordning (EU) nr 782/2013 som ersätter bilaga III till förordning (EG) nr 66/2010 och ändrar de högsta tillåtna maximiavgifterna för att finansiera utvärderingen och handläggning av ansökningar för miljömärket, som görs av produktutvecklare.

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN?

Den har gällt sedan den 19 februari 2010.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (EUT L 27, 30.1.2010, s. 1-19).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 66/2010 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2010/709/EU av den 22 november 2010 om inrättande av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd (EUT L 308, 24.11.2010, s.53).

Kommissionens förordning (EU) nr 782/2013 av den 14 augusti 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke. (EUT L 219, 15.8.2013, s.26–27).

Kommissionens beslut (EU) nr 2016/2003 av den 14 november 2016 om ändring av besluten 2009/300/EG, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU och 2012/721/EU i syfte att förlänga giltighetsperioden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter (EUT L 308, 16.11.2016, s.59-61).

Senast ändrat 31.01.2017

Top