Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkra leksaker i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkra leksaker i EU

Alla leksaker som tillverkas i eller importeras till Europeiska unionen (EU) är underställda stränga säkerhetskrav innan de får göras tillgängliga. Dessa krav uppdateras då och då för att ta hänsyn till tekniska framsteg och vetenskapliga rön.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet.

SAMMANFATTNING

Alla leksaker som tillverkas i eller importeras till Europeiska unionen (EU) är underställda stränga säkerhetskrav innan de får göras tillgängliga. Dessa krav uppdateras då och då för att ta hänsyn till tekniska framsteg och vetenskapliga rön.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet från 2009 fastställs de säkerhetskrav som leksaker som görs tillgängliga i EU måste uppfylla. Där identifieras de särskilda ansvarsområdena för olika aktörer i leveranskedjan, från tillverkare till återförsäljare. Kraven är utformade för att åstadkomma hög hälso- och säkerhetsnivå, skydda allmänheten och miljön och garantera rättvis konkurrens på EU:s leksaksmarknad.

VIKTIGA PUNKTER

  • Leksaker är produkter som är utformade eller avsedda, uteslutande eller inte, för användning till lek för barn under 14 år.
  • Eftersom tillverkarna har detaljkunskaper om sin produkt har de ansvar för att se till att deras leksaker uppfyller alla tillämpliga säkerhetskrav.
  • Importörerna får bara släppa ut på marknaden sådana leksaker från länder utanför EU som uppfyller alla tillämpliga säkerhetskrav.
  • Distributörer och återförsäljare måste iaktta vederbörlig omsorg när det gäller tillämpliga säkerhetskrav.
  • Nationella myndigheter utför marknadskontroller.
  • Leksaker som uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven är berättigade till en ”EG”-försäkran om överensstämmelse. De måste bära CE-märkningen och får säljas i hela EU.
  • Lagstiftningen gäller inte för följande leksaker: lekplatsutrustning avsedd för allmänt bruk, lekautomater avsedda för allmänt bruk, leksaksfordon med förbränningsmotor, leksaksångmaskiner samt slungor och slangbågar.
  • Direktivet uppdateras då och då, vanligen för att upprätta säkra gränser för kemikalier (t.ex. kadmium, barium eller bisfenol A) som används i leksaker.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/48/EG

20.7.2011 Utom del III i bilaga II (kemiska säkerhetskrav): 20.7.2013

20.1.2011

EUT L 170, 30.6.2009, s. 1-37

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2012/7/EU

23.3.2013

20.7.2013

EUT L 64, 3.3.2012, s. 7-8

Förordning (EU) nr 681/2013

20.7.2013

-

EUT L 195, 18.7.2013, s. 16-17

Direktiv 2014/79/EU

11.7.2015

21.12.2015

EUT L 182, 21.6.2014, s. 49-51

Direktiv 2014/81/EU

13.7.2015

21.12.2015

EUT L 183, 24.6.2014, s. 49-51

Direktiv 2014/84/EU

21.7.2015

1.7.2015

EUT L 192, 1.7.2014, s. 49-51

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1-849).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1-1355).

Senast ändrat 02.01.2015

Top