Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konsumenternas rättigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Konsumenternas rättigheter

Kommissionen föreslår en fullständig harmonisering av bestämmelserna på området konsumentskydd i konsumentavtal i syfte att gynna det konkurrerande utbudet på den inre marknaden och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå för konsumenterna.

RÄTTSAKT

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av den 8 oktober 2008 om konsumenternas rättigheter.

SAMMANFATTNING

Detta förslag syftar till att harmonisera bestämmelserna på området konsumentskydd inom ramen för köpeavtal som gäller lös egendom och avtal om tjänster mellan konsumenter * och näringsidkare * .En fullständig harmonisering av de här bestämmelserna bör göra det möjligt att förbättra den inre marknadens funktion och säkerställa en hög nivå på konsumentskyddet.

Informationsskyldighet och ångerrätt

Näringsidkaren ska ge konsumenten vissa upplysningar innan avtalet tecknas.Dessa upplysningar utgör sedan en integrerad del av avtalet.De omfattar huvudsakligen:

 • produktens huvudsakliga egenskaper
 • näringsidkarens identitet och adress eller säte
 • priset inklusive alla skatter och avgifter för porto, transport, leveranskonsumenten ska inte vara skyldig att betala kostnader som inte näringsidkaren har informerat om
 • sätten för betalning, leverans och fullgörande
 • den produktservice och de garantier som gäller
 • den ångerrätt som gäller
 • avtalsperioden eller dess uppsägningsvillkor om det rör sig om ett icke tidsbestämt avtal
 • kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter enligt avtalet
 • den handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska betala eller lämna.

Avtal som har tecknats av mellanhänder * som handlar på konsumenternas/säljarnas vägnar (till exempel en affär som säljer begagnade varor) omfattas inte av direktivet, de betraktas som tecknade mellan två konsumenter, med undantag för de avtal som tecknas med mellanhänder som avstår från att uppge att de handlar på en konsuments/försäljares vägnar.

För distansavtal *, t ex avtal som tecknas via Internet, och för avtal utanför fasta affärslokaler * t, ex kontrakt som sluts i konsumentens bostad, finns det särskilda bestämmelser som anger hur informationsförmedlingen ska gå till innan avtal ingås.För de här två typerna av kontrakt har konsumenten dessutom under fjorton dagar rätt att frånträda avtalet utan påföljd och utan att ange några skäl.

Näringsidkarens skyldigheter i köpeavtal som gäller lös egendom

Näringsidkaren är skyldig att leverera egendomen inom trettio dagar efter det att avtalet har slutits.Om näringsidkaren inte fullgör sin skyldighet att leverera varorna ska konsumenten ha rätt att senast sju dagar från den planerade leveransdagen få tillbaka alla belopp som har betalats.

Ansvar för förlustrisk eller skador på varorna överförs från näringsidkaren till konsumenten, eller till en utsedd tredje man som inte är den avtalade transportören, när varorna fysiskt tas i besittning eller vid leveransen av varan.

Näringsidkaren ska leverera varorna i enlighet med avtalet.De ska sålunda stämma överens med den beskrivning som näringsidkaren har lämnat, med det särskilda ändamål för vilket konsumenten behöver dem om detta villkor utgör en överenskommelse eller vara lämpliga för de ändamål för vilka varor av samma slag vanligen används eller ha den kvalitet och den prestanda som varor av samma slag vanligen har.Vid allvarliga avvikelser har konsumenten i först hand rätt att begära att få varan reparerad eller utbytt, i andra hand att få ett prisavdrag eller att få avtalet upphävt.En garanti om avtalsenlighet ska ges av näringsidkaren under en period på två år från och med den tidpunkt då risken övergår till konsumenten.

Avtalsklausuler

Förslaget till direktiv föreskriver särskilda skyddsbestämmelser för konsumenterna beträffande på förhand formulerade avtalsklausuler som konsumenten inte har möjlighet att förhandla (till exempel standardformuleringar i de allmänna försäljningsvillkoren).

Konsumenten måste ha möjlighet att ta del av klausulerna före ingåendet av avtalet, och uttryckligen samtycka till fastställandet av extrakostnader (rutor för ytterligare tillval som förkryssats av näringsidkaren är till exempel förbjudna).

I bilaga II ingår en förteckning med oskäliga avtalsklausuler som under alla omständigheter är förbjudna, och i bilaga III ingår en förteckning med klausuler som presumeras vara oskäliga, beroende på syfte och verkan.Vid tveksamhet om ett avtalsvillkors innebörd ska den för konsumenten mest gynnsamma tolkningen gälla.

Sanktioner

I händelse av överträdelser av dessa bestämmelser bör medlemsstaterna fastställa ett sanktionssystem i överensstämmelse med sina rättssystem.Offentliga organisationer, konsumentorganisationer och handelsorganisationer som har ett legitimt intresse har rätt att överklaga i domstol och i behöriga förvaltningsorgan.

Bakgrund

Detta förslag är ett resultat av översynen av konsumentregelverket, som inleddes under 2004, i syfte att förenkla den lagstiftningen och skapa villkor för en inre marknad som är bättre för konsumenterna.

Förslag kommer att ersätta direktiven om avtal som ingås utanför fasta affärslokaler, om oskäliga avtalsklausuler, om distansavtal distansavtal och om försäljning och garantier avseende konsumtionsvaror (EN).

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten samt varje person som agerar i näringsidkarens namn eller för dennes räkning.
 • Konsument: en fysisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.
 • Mellanhand: en näringsidkare som ingår ett avtal i konsumentens namn eller för dennes räkning.
 • Distansavtal: varje köpe- eller tjänsteavtal där näringsidkaren för ingående av avtalet uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation. Det vill säga alla medel som kan användas utan att näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande.
 • Avtal utanför fasta affärslokaler:
  • varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås utanför fasta affärslokaler varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande eller varje köpe- eller tjänsteavtal för vilket konsumenten har lämnat ett erbjudande under samma omständigheter, eller
  • varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås i fasta affärslokaler men som förhandlas fram utanför fasta affärslokaler, varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande.

Hänvisningar och förfarande

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2008) 614

-

Medbeslutandeförfarande COD/2008/0196

Senast ändrat den 26.01.2009

Top