Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kreditavtal för konsumenter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kreditavtal för konsumenter

Utvecklingen av kreditmarknaden inom Europeiska unionen måste åtföljas av förstärkta konsumenträttigheter. Harmoniseringen av de nationella bestämmelserna måste också göra det möjligt att främja gränsöverskridande krediter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om kreditavtal för konsumenter och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG

SAMMANFATTNING

Utvecklingen av kreditmarknaden inom Europeiska unionen måste åtföljas av förstärkta konsumenträttigheter. Harmoniseringen av de nationella bestämmelserna måste också göra det möjligt att främja gränsöverskridande krediter.

VILKET ÄR SYFTET MED DETTA DIREKTIV?

Direktivet harmoniserar EU-ländernas lagar och andra författningar rörande krediter som beviljats konsumenter vilka lånar för att finansiera köp av varor och tjänster (semestrar, varor, ny bil osv.). Det kommer att öppna upp den europeiska konsumentlånemarknaden och samtidigt öka öppenheten i avtalsvillkoren och konsumentskyddsnivån.

Detta direktiv är dock inte tillämpligt på kreditavtal

 • mot säkerhet genom inteckning, dessa regleras av direktiv 2014/17/EU om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet,
 • som tecknats för att förvärva mark eller fastighet då dessa regleras av direktiv 2014/17/EU,
 • med ett totalt kreditbelopp på mindre än 200 euro eller mer än 75 000 euro. Senast den 21 mars 2016 (det datum då direktiv 2014/17/EU måste vara införlivat) måste direktivet tillämpas på kreditavtal utan säkerhet i syfte att renovera en bostadsfastighet som avser ett totalt kreditbelopp utöver 75 000 euro.

VIKTIGA ASPEKTER

När reklamerbjudanden för krediter innehåller aspekter kring kostnaden för krediten (till exempel räntesatsen) måste reklamerbjudandet ge standardinformation baserad på ett representativt exempel som bland annat innehåller:

 • räntesatsen och kostnadsinformation,
 • kreditbeloppet,
 • den effektiva räntan vilken, uttryckt i en procentsats, utgör samtliga obligatoriska kostnader för att erhålla krediten (låneränta, administrationsavgift, obligatoriska försäkringspremier, garantiavgifter).

Innan avtalet ingås måste långivaren inom rimlig tid ge begriplig information om väsentliga egenskaper hos den erbjudna krediten. Detta inbegriper bland annat:

 • kreditavtalets löptid,
 • det totala kreditbeloppet,
 • krediträntan och villkor för denna ränta,
 • den effektiva räntan och det totala belopp som konsumenten ska betala,
 • betalningarnas belopp, antal och frekvens,
 • avgifter som är kopplade till eller regleras av avtalet,
 • konsekvenser vid sena betalningar och om avtalsvillkoren inte följs.

Konsumenterna ska få information i ett standardiserat format.

Kreditavtalet måste också innehålla liknande information i ett liknande format.

Långivarna måste:

 • ge adekvata förklaringar till konsumenterna för att säkerställa att dessa kan välja ett avtal som passar deras behov och ekonomiska situation,
 • göra en solvensbedömning av sina kunder innan ett avtal ingås och samtidigt respektera konsumenternas rätt att bli informerade när deras kreditansökningar avslås efter sökning i en kreditdatabas.

Konsumenterna:

 • kan under 14 dagar frånträda avtalet utan att behöva ange något skäl,
 • har rätt att när som helst göra en förtidsbetalning av krediten under förutsättning att kreditgivaren får en skälig och objektivt motiverad ersättning

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet trädde i kraft den 11 juni 2008 och skulle införlivas senast den 11 juni 2010.

Ytterligare upplysningar finns på Europeiska kommissionens webbsida på sidan om konsumenträttigheter.

Se även ytterligare information om konsumentkreditdirektivet samt andra frågor kopplade till direktivet och dess tillämpning.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/48/EG

11.6.2008

11.6.2010

EUT L 133, 22.5.2008, s. 66-92

Ändringsrättsakt(er)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2014/17/EU

20.3.2014

21.3.2016

EUT L 60, 28.02.2014, s. 34-85

Senast ändrat 05.01.2015

Top