Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stöd av mindre betydelse för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stöd av mindre betydelse för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Denna förordning kompletterar den allmänna regeln om statligt stöd av mindre betydelse och höjer taket för detta stöd för företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

SAMMANFATTNING

I artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastställs vilka åtgärder som utgör statligt stöd. I artikel 108.3 i EUF-fördraget föreskrivs, som en allmän princip, att Europeiska kommissionen måste underrättas om statliga stöd för att den ska kunna avgöra om stödet i fråga är förenligt med den inre marknaden. Artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 994/98 ger kommissionen möjlighet att genom en förordning fastställa en regel om stöd av mindre betydelse, enligt vilken små stödbelopp inte anses utgöra statligt stöd eftersom de inte påverkar konkurrensen och/eller handeln mellan EU-länder. De är därför undantagna från anmälningsskyldigheten enligt artikel 108.3.

Denna förordning kompletterar den allmänna förordningen om stöd av mindre betydelse (kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006) och gäller stöd som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Sådant stöd är undantaget från anmälningsskyldighet, om det totala beloppet av stöd av mindre betydelse som beviljas ett företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte är högre än 500 000 euro under en period av tre beskattningsår samt villkoren för kumulering uppfylls. Det tak som fastställs i den allmänna förordningen om stöd av mindre betydelse är däremot endast 200 000 euro.

Övervakning

Om ett EU-land har för avsikt att bevilja stöd av mindre betydelse enligt denna förordning, ska landet skriftligen informera det berörda företaget om följande:

  • Det planerade stödbeloppet.
  • Den tjänst av allmänt ekonomiskt intresse för vilken stödet beviljas.
  • Stödets karaktär av stöd av mindre betydelse.

Innan EU-landet beviljar stödet ska det från det berörda företaget få en skriftlig redogörelse eller en redogörelse i elektronisk form för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått enligt denna förordning eller enligt andra förordningar om stöd av mindre betydelse under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. EU-landet måste kontrollera att det nya beloppet inte medför att det totala belopp av stöd av mindre betydelse som beviljas företaget överskrider taket på 500 000 euro.

Alternativt kan EU-länderna upprätta ett centralt register över allt stöd av mindre betydelse som beviljas på deras territorium.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska Unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 360/2012

29.4.2012 - 31.12.2018

-

EUT L 114, 26.4.2012

Senast ändrat den 14.01.2013

Top