Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorfordon – gruppundantag från EU:s konkurrenslagstiftning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorfordon – gruppundantag från EU:s konkurrenslagstiftning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 461/2010 – tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden inom motorfordonssektorn

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Artikel 101(3) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt undantar vertikala avtal* som ger tillräckliga fördelar för att uppväga de konkurrenshämmande effekterna. Förordningen (EG) nr 461/2010 förser motorfordonssektorn med ett särskilt gruppundantag för vertikala avtal gällande inköp, försäljning och återförsäljning av nya motorfordon samt vertikala avtal för tillhandahållandet av reparations- och underhållstjänster för sådana fordon samt för återförsäljning av reservdelar.

Vertikala avtal gällande inköp, försäljning och återförsäljning av nya motorfordon

Förordning (EU) nr 461/2010 tillämpar förordning (EU) nr 330/2010 på vertikala avtal om inköp, försäljning och återförsäljning av nya motorfordon. Men för att ge aktörerna tid att anpassa sig efter de allmänna reglerna förlängs de bestämmelser i förordning nr 1400/2002 som gäller sådana avtal till den 31 maj 2013.

Vertikala avtal gällande eftermarknaden för motorfordon

Förordning (EU) nr 461/2010 tillämpar även förordning (EU) nr 330/2010 på vertikala avtal om villkor för inköp, försäljning och återförsäljning av reservdelar till motorfordon samt för tillhandahållande av reparations- och underhållstjänster för motorfordon, så länge de uppfyller undantagskraven i förordning (EU) nr 330/2010 och inte innehåller någon av de särskilt allvarliga begränsningarna som beskrivs i förordning (EU) nr 461/2010:

  • begränsningar i försäljningen av reservdelar för motorfordon, för medlemmar i ett selektivt distributionssystem,
  • begränsningar som avtalats mellan en leverantör av reservdelar och reparationsutrustning och en fordonstillverkare, vad gäller leverantörens möjlighet att sälja sina varor till auktoriserade eller oberoende distributörer, reparatörer eller slutanvändare,
  • begränsningar som avtalats mellan en fordonstillverkare som använder komponenter för tillverkning av motorfordon och leverantören av dessa komponenter, av leverantörens rätt att synligt placera sitt varumärke eller sin logotyp på de levererade komponenterna.

I enlighet med förordning nr 19/65/EEG får kommissionen, i sådana fall då parallella nät av liknande vertikala begränsningar omfattar mer än 50 % av en relevant marknad, förklara att den här förordningen inte ska vara tillämplig på vertikala avtal som innehåller särskilda begränsningar avseende den marknaden.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 1 juni 2010 och fortsätter att gälla till och med den 31 maj 2023.

BAKGRUND

Konkurrens: Motorfordon – lagstiftning

VIKTIGA BEGREPP

* Vertikalt avtal: ett avtal eller samordnat förfarande som ingås mellan två eller flera företag som vart och ett är verksamt i olika led i produktions- eller distributionskedjan och som avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EU) nr 461/2010 av den 27 maj 2010 om tillämpningen av artikel 101(3) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnande förfaranden i motorfordonssektorn (EUT L 129, 28.5.2010, s. 52–57)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal och samordnade förfaranden (EGT 36, 6.3.1965, s. 533–535). Fortlöpande ändringar av förordning nr 19/65/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Kommissionens förordning (EU) No 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden (EUT L 102, 23.4.2010, s. 1–7)

Senast ändrat 04.01.2016

Top