Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Globaliseringens sociala dimension - fördelarna ska komma alla till godo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Globaliseringens sociala dimension - fördelarna ska komma alla till godo

Europeiska unionen agerar för en hållbar globalisering på det sociala området. Unionen avser att öka sina insatser för att åstadkomma en rättvis fördelning av globaliseringens fördelar och att dela sina erfarenheter med andra berörda internationella aktörer.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 8 maj 2004,

"Den sociala dimensionen av globaliseringen - EU:s politiska bidrag för att få fördelarna att gynna alla" [KOM(2004) 383 slutlig - inte offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Genom detta meddelande vill kommissionen bidra till diskussionen om en rättvis och hållbar globalisering.

BEMÄSTRA GLOBALISERINGEN

Globalisering innebär en successiv integration av ekonomier och samhällen. Den får ytterligare fart genom ny teknik, nya ekonomiska relationer och nationella och internationella åtgärder som vidtas av ett brett spektrum av aktörer, bl.a. regeringar, internationella organisationer, näringsliv, medier och det civila samhället. Den ökade globaliseringen har medfört betydande fördelar för många människor runtom i världen. Arbeten av högre kvalitet och lönsamhet har skapats i delar av världen som tidigare till största delen var jordbruksberoende.

Globaliseringens fördelar är dock inte jämnt fördelade mellan och inom länder. Resultaten av den ekonomiska integrationen är ojämnt fördelade på global nivå och ofta till nackdel för svaga aktörer, vare sig det handlar om regioner, sektorer eller arbetstagare. Ska globaliseringen bli verkligt hållbar, måste den bidra till en mer hållbar social utveckling för alla.

EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG TILL GLOBALISERINGENS SOCIALA DIMENSION

Europeiska unionen har under lång tid agerat både inom EU och på ett internationellt plan för att globaliseringens ekonomiska framsteg ska åtföljas av framsteg på det sociala området

Resultat inom Europeiska unionen

Tack vare sina egna erfarenheter av regional integration kan Europeiska unionen fungera som en relevant modell när det gäller ekonomisk, politisk och social integration. Även om denna modell och Lissabonstrategin, som antogs 2000 av stats- och regeringscheferna och som omsätter den i praktiken, inte ograverat kan överföras till andra delar av världen, kan en del av dess aspekter dock ha en viss relevans för andra.

Europeiska unionen har skapat en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, som stärkts genom inrättandet av den ekonomiska och monetära unionen. Unionen för en politik som främjar ömsesidiga politiska insatser när det gäller konkurrenskraft, sysselsättning, sociala framsteg och hållbar miljöutveckling. Den strategi som Europeiska unionen tillämpar innebär också att denna ekonomiska integration har bidragit till bättre levnads- och arbetsvillkor för EU-medborgarna, särskilt i de mindre utvecklade medlemsstaterna. I samband med detta har unionen inriktat sig på solida institutionella strukturer, samspelet mellan dessa, medverkan av aktörerna genom den europeiska sociala dialogen, grundläggande arbetsnormer som icke-diskriminering i arbetslivet och jämställdhet, minimistandarder på arbetsmiljöområdet samt arbetsvillkor, stabila nationella sociala trygghetssystem, investeringar i humankapital, arbetets kvalitet och, mer generellt, respekten för grundläggande mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

Den ekonomiska omvandlingen i de åtta central- och östeuropeiska länder som blev medlemmar i Europeiska unionen den 1 maj 2004 visar på den europeiska ekonomiska och sociala modellens bärkraft för länder som är inne i en ekonomisk omvandlingsprocess.

Resultat på internationell nivå

Europeiska unionen har länge varit medveten om att det är viktigt att dess strävanden att uppnå en rättvis globalisering också kommer till uttryck i dess utrikespolitik.

Unionen har utnyttjat möjligheten att i sina olika ekonomiska partnerskapsavtal föra in element som är av avgörande betydelse för en rättvis globalisering. Unionen har således inriktat sin utrikespolitik på sambanden mellan handel och utveckling, utvecklingssamarbete med fokus på minskad fattigdom, grundläggande arbetsnormer, företagens sociala ansvar, miljö, hållbar utveckling, och också rättstatsprincipen, mänskliga rättigheter och demokratisering.

Unionen inför dessa aspekter i de bilaterala avtal som den ingår med i stort sett alla länder och många regionala grupperingar. Vidare erbjuder unionen genom Allmänna preferenssystemet förmånstillträde till den europeiska marknaden för de utvecklingsländer som effektivt tillämpar de grundläggande arbetsnormerna.

Unionen stöder också olika regionala integrationsprocesser. Dessa processer möjliggör en bättre integration av världsekonomin och bidrar därigenom till att maximera fördelarna med globaliseringen för unionens medlemmar.

Vidare strävar unionen efter att genom den europeiska grannskapspolitiken skapa ett område präglat av stabilitet och välstånd tillsammans med de angränsande länderna i öster och i söder.

Unionen åsidosätter inte heller den privata sektorn som genom sitt deltagande också ska bidra till strävandena att uppnå en rättvis globalisering.

ÖKA INSATSERNA FÖR EN HÅLLBAR GLOBALISERING PÅ DET SOCIALA OMRÅDET

Även om Europeiska unionen genom sin politik aktivt engagerar sig för att stärka den sociala dimensionen av globaliseringen, måste den öka sina insatser både på europeisk och på internationell nivå. Strukturfonderna bör användas till att bättre genomföra ekonomiska och sociala omstruktureringar. Alla berörda parter uppmanas att föregripa, initiera och dra nytta av förändringar. För att bättre kunna bedöma de sociala konsekvenserna av globaliseringen och bättre inrikta sina externa biståndsinsatser avser unionen att främja integrering av den sociala dimensionen på ovanstående områden i planeringsfasen och genomförandefasen av sina program och projekt i regioner och tredjeländer.

Europeiska unionens insatser för utvecklingsländerna bör dock inte dölja det stora ansvar som utvecklingsländerna själva har när det gäller att hantera globaliseringen och den sociala utvecklingen.

De internationella institutionernas bidrag till en hållbar globalisering, som bl.a. inbegriper främjande av det goda arbetet, är också viktigt. Världshandelsorganisationen (WTO), de internationella finansiella institutionerna, Internationella arbetsorganisationen (ILO) och alla FN-organ måste på ett konsekvent och samordnat sätt verka för att detta mål uppnås.

Kommissionen strävar generellt sett efter att omsätta sina intentioner i praktiska åtgärder.

BAKGRUND

ILO:s världskommission för globaliseringens sociala dimension (WCSDG) offentliggjorde den 24 februari 2004 en rapport med titeln "A fair globalization - creating opportunities for all". Europeiska kommissionen vill delta i den diskussion som därigenom inletts av WCSDG, och i genomförandet av dess förslag och rekommendationer, genom att presentera sitt bidrag till globaliseringens sociala dimension.

See also

För ytterligare upplysningar hänvisas till webbplatsen för ILO:s världskommission för globaliseringens sociala dimension (ES) (EN) (FR).

Senast ändrat den 05.07.2004

Top