Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den sociala utvecklingen i samband med globaliseringen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den sociala utvecklingen i samband med globaliseringen

Europeiska unionen uppmuntrar social utveckling i samband med globaliseringen. Europeiska kommissionen stimulerar främjandet av internationellt erkända arbetsnormer och strävan mot balans mellan marknadsstyrningen och den sociala styrningen.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén av den 18 juli 2001 - att främja grundläggande arbetsnormer och förbättra den sociala styrningen (social governance) i samband med globaliseringen [KOM(2001) 416 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Medborgarna blir allt mer medvetna om att marknadsstyrningen har utvecklats snabbare än den sociala styrningen på global nivå, vilket har lett till en obalans mellan ekonomiska respektive sociala regler och strukturer.

För att bidra till förverkligandet av ett rättvist globalt ekonomiskt system lägger EU fram en strategi för att främja social utveckling och grundläggande arbetsnormer på global nivå.

Samspelet mellan globaliseringen och främjandet av internationella arbetsnormer har visat sig vara komplicerat. Handel och investeringar påverkar otvivelaktigt den sociala utvecklingen och, mer allmänt, den hållbara utvecklingen. För att denna strategi ska vara effektiv krävs därför att den är av övergripande karaktär.

I överensstämmelse med rådets slutsatser från oktober 1999 om handel och arbetsnormer, föreslår Europeiska kommissionen att det åter ska slås fast att grundläggande, internationellt erkända arbetsnormer är universella (föreningsfrihet och faktiskt erkännande av den kollektiva förhandlingsrätten, avskaffande av alla former av tvångsarbete eller annat påtvingat arbete, faktiskt avskaffande av barnarbete, avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning). Kommissionen erinrar också om sitt stöd för Internationella arbetsorganisationens (ILO) arbete och för dess samarbete med andra internationella organisationer, framför allt Världshandelsorganisationen (WTO). Åtgärder som innebär att grundläggande arbetsnormer används för protektionistiska syften eller för sanktionsändamål avvisas dessutom på nytt.

Kommissionen uppmuntrar å ena sidan användning och förstärkning av befintliga verktyg, å andra sidan införande av instrument och åtgärder för att främja en universell tillämpning av grundläggande arbetsnormer på olika områden, både på internationell och europeisk nivå.

Strategi på internationell nivå

EU bekräftar ILO:s centrala roll när det gäller att främja respekten för grundläggande arbetsnormer och bekräftar vikten av att göra ILO-instrumenten effektivare. EU uppmuntrar därför särskilt ökad publicitet för övervakningsmekanismen, effektivare uppföljning och ett mer omfattande tekniskt bistånd. Det verkar också nödvändigt att diskutera nya incitament för att främja respekten för grundläggande arbetsnormer och en ny mekanism för regelbunden granskning av socialpolitiken på nationell nivå.

EU föreslår dessutom att en diskussion och ett övervägande inleds på internationell nivå i de internationella biståndsorganen (ILO, WTO, osv.). En sådan dialog skulle göra det möjligt att utarbeta en politik som verkligen stöder handelns bidrag till den sociala utvecklingen och att försäkra sig om en viss politisk konsekvens.

Strategi på europeisk nivå

EU föreslår att grundläggande arbetsnormer ska främjas med hjälp av Allmänna preferenssystemet. Genom Allmänna preferenssystemet underlättas tillträdet till EU:s marknader för utvecklingsländer som faktiskt tillämpar de grundläggande arbetsnormerna, och dessa beviljas ytterligare handelsförmåner. EU vill alltså göra Allmänna preferenssystemet mer attraktivt och öka öppenheten. Grunden för systemet bör utvidgas till att omfatta de fyra grundläggande arbetsnormer som beskrivs i ILO:s deklaration från 1998, vilket skulle innebära ett tillfälligt upphävande av förmånerna vid allvarliga och systematiska kränkningar av dessa normer. EU vill uppmuntra andra länder att införa liknande sociala stimulansordningar

EU kommer att lägga större tonvikt vid främjandet av grundläggande arbetsnormer i sin övergripande utvecklingspolitik. På samma sätt som med Coutonouavtalet kommer alltså bestämmelser om social utveckling och främjande av grundläggande arbetsnormer att infogas i framtida handels- och samarbetsavtal.

Dessutom kommer hållbarhetsbedömningar att användas i samband med framtida handelsförhandlingar och handelsavtal.

Frivilliga privata initiativ

Kommissionen framhåller på nytt vikten av att näringslivet uppträder på ett socialt ansvarsfullt sätt på de globala arbetsmarknaderna. Såsom EU redan påpekat i sin grönbok om företagens sociala ansvar är det, för öppenhetens och effektivitetens skull, nödvändigt att försäkra sig om att innehållet i uppförandekoder och social märkning är konsekvent, och se till att dessa grundas på gemensamma grundläggande normer, dvs. ILO:s normer. FN lanserade 2000 initiativet Global Compact, för att uppmuntra de privata företagen att ansluta sig till och tillämpa vissa grundprinciper för det goda arbetet i den egna verksamheten.

Bakgrund

Världstoppmötet om social utveckling i Köpenhamn 1995 och 1998 års ILO-deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet har lett till en bred anslutning till principen om de grundläggande arbetsnormernas universella karaktär. WTO har också bidragit till att främja dessa normer, genom att analysera samspelet mellan globalisering, handel och social utveckling. Det har dock tydligt slagits fast att respekten för dessa normer inte kan motivera missbruk i form av protektionistiska eller sanktionsbaserade åtgärder. Det internationella samfundets arbete måste emellertid fortsätta.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från ILO:s globala kommission om globaliseringens sociala dimension - "En rättvis globalisering - Att skapa möjligheter för alla" av den 24 februari 2004.

Den globala kommissionen om globaliseringens sociala dimension påpekar att globaliseringen kan och bör förändras. Kommissionen anser att det är nödvändigt att få till stånd en rättvis globalisering där ingen lämnas utanför. En konsekvent strategi med tre delar - en ekonomisk del, en social del och en miljödel - och ett effektivare styre, på både internationell och nationell nivå, kan bidra till en bättre kontroll av globaliseringen.

Europeiska kommissionen, som deltagit aktivt i den globala kommissionens arbete, införlivar dessa överväganden i EU:s yttre och inhemska politik.

Rådets slutsatser om kommissionens meddelande om att främja grundläggande arbetsnormer. Rådet (yttre förbindelser) - 21 juli 2003 [ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Rådet stöder kommissionens insatser för att främja social utveckling på internationell nivå. Rådet anger vissa prioriteringar för åtgärderna:

  • Främjande av en effektivare dialog mellan WTO och ILO, för att säkra samstämmighet i denna fråga i de berörda internationella organisationerna.
  • Användning av Allmänna preferenssystemet för att främja grundläggande arbetsnormer.
  • Integration av grundläggande arbetsnormer och social styrning i EU:s utvecklingspolitik.
  • Främjande av effektiva program med strikta tidsfrister, för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete.

See also

  • För ytterligare upplysningar, se webbplatsen för ILO:s globala kommission om globaliseringens sociala dimension (EN) (ES) (FR)
Top