Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samband mellan det multilaterala handelssystemet och arbetsnormerna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Samband mellan det multilaterala handelssystemet och arbetsnormerna

Europeiska unionen undersöker möjligheten till en diskussion inom WTO om sambandet mellan det multilaterala handelssystemet och de internationellt erkända arbetsnormerna, med beaktande av den grundläggande principen om respekt för utvecklingsländernas komparativa fördelar

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet av den 24 juli 1996 om sambandet mellan handelssystemet och de internationellt erkända arbetsnormerna [KOM(1996) 402 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Europas medborgare och de politiska myndigheterna får inte vara likgiltiga inför bristande respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetssammanhang, en bristande respekt som kan ta sig uttryck i att grundläggande friheter förvägras (slaveri, tvångsarbete, utnyttjande av barn, föreningsförbud eller förbud mot kollektiva förhandlingar).

Europeiska unionen bör försöka garantera respekten för grundläggande friheter kapabla att skapa arbetsvillkor och levnadssätt anpassade till olika länders ekonomiska utvecklingsnivå och sociala strukturer.

Kommissionen arbetar för antagandet av en progressiv strategi, baserad på de grundläggande mänskliga rättigheterna, som inte ifrågasätter utvecklingsländernas rätt att använda sig av de komparativa fördelarna av en stor och billig arbetskraft. Kommissionen anser att denna fråga bör behandlas inom WTO.

I den OECD-undersökning som inleddes 1994 om byteshandel, sysselsättning och internationellt erkända arbetsnormer inriktar man sig på en serie internationellt erkända grundläggande arbetsnormer: föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar, eliminering av utnyttjande av barnarbete, förbud mot tvångsarbete, icke-diskriminering på arbetsmarknaden. Undersökningens slutsatser är att de ekonomiska effekterna av dessa normer har minskat och att de inte på ett negativt sätt påverkar utvecklingsländernas ekonomiska prestationer eller deras konkurrenssituation.

ILO har inrättat en arbetsgrupp för den sociala dimensionen i samband med liberaliseringen av den internationella handeln. Med hänsyn till de svårigheter som uppstod kom gruppen överens om att avbryta all ytterligare diskussion om att skapa en koppling mellan internationell handel och arbetsnormer till förmån för en social klausul och en sanktionsmekanism.

Vid toppmötet i Köpenhamn erkände stats- och regeringschefer från hela världen att de grundläggande arbetsnormerna bäst avspeglas i ILO:s konventioner på området.

Unionen har inom ramen för sitt nya allmänna preferenssystem infört två oberoende åtgärder:

  • Möjligheten att dra tillbaka alla eller en del av de tilldelade preferenserna vid fall av slaveri eller tvångsarbete.
  • "Särskilda stimulanspaket" som ger ytterligare preferenser till de länder som så önskar och som respekterar ILO:s konventioner om fackliga rättigheter och rätten till kollektiva förhandlingar samt barnarbete.

På det bilaterala planet förutsätter de samarbetsavtal som EU har ingått med tredje länder ett samarbete på de ekonomiska och sociala områdena: program för ekonomiskt och tekniskt stöd på utbildningsområdet, kvinnors deltagande i ekonomisk verksamhet osv.

Sedan 1992 har det dessutom införts en klausul om mänskliga rättigheter i varje avtal med tredje land. Denna klausul hänför sig till alla rättigheter, inte enbart medborgerliga och politiska rättigheter utan även rätten till utveckling, ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter.

På det bilaterala planet betonar kommissionen att

  • ILO är den bäst lämpade institutionen för att behandla frågan om främjande av arbetsnormer,
  • WTO är platsen för diskussioner om sambandet mellan handel och arbetsnormer.

ILO förfogar över mekanismer för att kontrollera en effektiv tillämpning av internationella arbetskonventioner. Det finns emellertid inget förfarande för att utdöma påföljder; de mekanismer som finns har ett moraliskt inflytande (särkilt när det gäller den allmänna opinionen) men är inte tvingande. Syftet med att främja arbetsnormerna innebär en förstärkning av ILO:s övervakningssystem och effektivitet.

Den eventuella debatten inom WTO måste utgå från tre betydelsefulla aspekter:

  • Konvergens mellan målen för det multilaterala handelssystemets mål och främjandet av arbetsnormer.
  • Den multilaterala strategin inför uppkomsten av en oberoende handelspolitik kopplad till främjandet av arbetsnormer.

Konsekvenserna av tillämpningen av de grundläggande arbetsnormerna när det gäller internationell konkurrenskraft, framför allt för utvecklingsländerna.

Kommissionen föreslår rådet att under WTO:s ministerkonferens i Singapore (9-13 december 1996) undersöka inrättandet av en arbetsgrupp för att behandla sambandet mellan det multilaterala handelssystemet och de grundläggande arbetsnormerna.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 18 september 2002 "Handel och utveckling. Att hjälpa utvecklingsländerna att dra nytta av handeln " [KOM(2002) 513 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

OECD:s undersökning av internationell handel och grundläggande arbetsnormer (1996, uppdaterad 2000).

I undersökningen fastslås sambandet mellan handelns avreglering och tillämpningen av de grundläggande arbetsnormerna. Det förefaller därför som om de länder som inte iakttar de grundläggande arbetsnormerna inte får några konkurrensfördelar i det internationella handelsutbytet, inte lockar till sig utländska direktinvesteringar eller uppvisar bättre exportresultat. Det konstateras tvärtom att förstärkta grundläggande arbetsnormer kan bidra till ekonomisk tillväxt och effektivitet.

Rådets slutsatser från oktober 1999 om handel och arbetsnormer

Rådet framhöll betydelsen av Singapore-förklaringen och redogjorde för Europeiska unionens ståndpunkt om handel och social utveckling inför WTO:s ministerkonferens i Seattle i november 1999.

Europeiska unionen är skyldig att medvetet stödja skyddet av de grundläggande arbetsnormerna och följaktligen stödja ILO:s arbete samt samarbetet med WTO. Europeiska unionen motsätter sig dessutom bestämt alla system som bygger på sanktioner och kommer att avvisa alla initiativ att utnyttja arbetstagarnas rättigheter i protektionistiska syften.

Världshandelsorganisationens (WTO) ministerdeklaration i Singapore 1996

WTO understödjer främjandet av internationellt erkända grundläggande arbetsnormer och anser att den ekonomiska tillväxt och den utveckling, som gynnas av ett ökat handelsutbyte, samt en mer framskriden avreglering av handeln bidrar till att främja dessa normer.

Kopplingarna mellan internationell handel och arbetsvillkor, i synnerhet när det gäller frågan om sanktioner, är av ömtålig natur. Det beslutades därför att avvisa användandet av arbetsnormer i protektionistiska syften. Ländernas komparativa fördelar, i synnerhet när det gäller utvecklingsländer med låga löner, bör inte på något sätt ifrågasättas.

För ytterligare upplysningar hänvisas till Världshandelsorganisationens webbplats (ES) (EN) (FR).

Senast ändrat den 15.03.2004

Top