Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Världstoppmöte för social utveckling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Världstoppmöte för social utveckling

Med anledning av världstoppmötet för social utveckling betonar Europeiska unionen nödvändigheten av att bidra till balanserade och hållbara ekonomiska och sociala framsteg på internationell nivå.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet den 21 december 1994 om Europeiska unionens prioriteringar inför världstoppmötet om social utveckling (Köpenhamn, mars 1995) [KOM(1994) 669 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Social utveckling hänger nära samman med demokrati. Respekten för de mänskliga rättigheterna förutsätter deltagande i det civila samhället, framför allt genom dialog mellan arbetsmarknadens parter.

Nationella och internationella strukturåtgärder måste ingå i den ekonomiska politiken om en varaktig tillväxt ska kunna säkras och alltför stora orättvisor undvikas.

EU anser att det är särskilt viktigt att

 • alla länder fastställer konkreta sociala utvecklingsmål enligt ett tidsschema som passar deras utvecklingsnivå,
 • sociala rättigheter utvecklas genom att länderna uppmanas att ratificera Internationella arbetsorganisationens konventioner och se till att dessa tillämpas på ett effektivt sätt,
 • minskande av stora orättvisor blir ett särskilt mål för politiken för social utveckling,
 • samarbets- och biståndspolitiken samordnas bättre,
 • social utveckling uttryckligen integreras i den politik som förordas av internationella institutioner som Internationella valutafonden och Världsbanken,
 • den fria internationella rörligheten för kapital bidrar effektivt till utvecklingen.

På det bilaterala planet bör EU sträva efter att

 • prioritera nya arbetstillfällen och kampen mot fattigdom i de program för utvecklingssamarbete som EU och dess partner kommit överens om,
 • prioritera länder som har en konkret och effektiv strategi för social utveckling vid beslut om bistånd och förmånliga handelsvillkor.

Kostnadseffektiviteten och det offentliga utvecklingsbiståndets selektivitet bör förbättras.

Problemet med utvecklingsmedel måste lösas på bredare front genom att

 • genomföra en inrikespolitik som är inriktad på effektivitet och rättvisa (säkra effektiv tillgång till produktionsmedel och till marknaden, styra om de offentliga utgifterna mot exakta mål för social utveckling osv.),
 • uppmuntra kapitalflöden och överföring av teknik och kunnande till utvecklings- och övergångsländer.

EU kommer att fortsätta sina insatser för att utrota fattigdom och inlemma alla samhällsaktörer (skapa ett stort antal arbetstillfällen, förhindra social utslagning och förbättra de sociala trygghetssystemen).

EU som är den största biståndsgivaren, är fast besluten att även i fortsättningen bidra i betydande omfattning till den internationella utvecklingen.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens rekommendation 2000/581/EG av den 15 september 2000 om ratifikation av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 182 av den 17 juni 1999 om de värsta formerna av barnarbete och omedelbara åtgärder för att avskaffa dem [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 243, 28.9.2000].

Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet 1998.

I deklarationen erinras om de grundläggande arbetsnormer, som fastställdes vid toppmötet i Köpenhamn, och dessutom tillkännages deras universella tillämpning. Samtliga medlemmar i ILO, även de som inte ratificerat de grundläggande konventionerna, är med andra ord redan genom sitt medlemskap skyldiga att främja och förverkliga principerna om de grundläggande rättigheter som är föremål för dessa konventioner. För att främja den universella tillämpningen av de grundläggande arbetsnormerna inrättades en mekanism för övervakning och uppföljning samt ett tekniskt bistånd.

Resultat av världstoppmötet om social utveckling i Köpenhamn, mars 1995 (deklaration och handlingsprogram)

Vid toppmötet gavs i synnerhet tillfälle att för första gången fastställa grundläggande arbetsnormer av universell natur såsom föreningsfrihet och faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, avskaffande av alla former av tvångsarbete och annat påtvingat arbete, faktiskt avskaffande av barnarbete samt avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Kommissionen för social utveckling ansvarar inom ramen för Förenta nationernas ekonomiska och sociala råd för uppföljningen av världstoppmötet om social utveckling och i synnerhet för granskningen av uppföljningen av Köpenhamnsdeklarationen och toppmötets handlingsprogram.

Den 14 februari 1997 antog kommissionen ett meddelande till rådet och Europaparlamentet om Europeiska unionens uppföljning av världstoppmötet om social utveckling [KOM(96) 724 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Då den europeiska politiken redan i hög grad uppfyller åtagandena från Köpenhamn är syftet med meddelandet att undersöka vilka konkreta åtgärder EU bör vidta inom de fem områden som bör följas upp särskilt noga.

A. Utveckla den sociala dimensionen inom ramen för internationella organisationer: Globaliseringen innebär att politikens egenkraft går förlorad, vilket i sin tur ökar behovet av internationellt samarbete i stora forum (FN, ILO, IMF, Världsbanken, WTO, G7 osv.).

B. Införa bestämmelser om respekt för grundläggande sociala rättigheter och främja den sociala och mänskliga utvecklingen i bilaterala avtal: EU bör, i sina bilaterala förbindelser och vid beslut om bistånd och förmånliga handelsvillkor, prioritera länder som vidtagit konkreta åtgärder för att fullgöra åtagandena från Köpenhamn (främja arbetstagarnas grundläggande sociala rättigheter, tillämpa ILO:s konventioner och följa dess principer). Kommissionen föreslår att minst 20 % av EU:s offentliga utvecklingsbistånd gemensamt satsas på grundläggande sociala program, där minst 20 % av det berörda utvecklingslandets offentliga utgifter anslås för samma ändamål.

C. Integrera kampen mot fattigdom i utvecklingsåtgärderna och genomföra insatser mot social utslagning inom EU. I dialogen med utvecklingslandet skulle EU systematiskt kunna väga in en analys av fattigdomssituationen och en bedömning av nationella politiska åtgärder i syfte att bekämpa orättvisor. Inom EU bör man se till att den ekonomiska utvecklingen kommer alla till godo.

D. Fortsätta prioritera sysselsättningen i den ekonomiska och sociala politiken: EU:s prioritering av kampen mot arbetslöshet kan med fördel tas som utgångspunkt för andra initiativ i ett större internationellt perspektiv (ILO, G7 osv.).

E. Säkra respekten för och skyddet av invandrare, kampen mot rasism och främlingsfientlighet: EU planerar andra initiativ inom ramen för Europaåret mot rasism (1997).

Inom ramen för ett forum som anordnas var artonde månad och i samma anda som toppmötet i Köpenhamn samråder kommissionen med det civila samhället i en rad sociala frågor.

En rapport om de interna och externa effekterna av EU:s politik kommer att läggas fram år 2000.

Det medelfristiga sociala handlingsprogram, som antogs av kommissionen den 12 april 1995 [KOM(95) 134 slutlig], innehåller flera förslag som ligger i linje med åtagandena från toppmötet i Köpenhamn.

Europaparlamentet antog den 3 februari 1995 en "resolution om Europeiska unionens prioriteringar inför världstoppmötet om social utveckling (Köpenhamn, mars 1995)".

See also

För ytterligare upplysningar hänvisas till webbplatsen för Internationella arbetsorganisationen (ES) (EN) (FR) och till Förenta nationernas webbplats för världstoppmötet om social utveckling (FR) och för Kommissionen för social utveckling (EN).

Senast ändrat den 15.03.2004

Top