Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategirapport om den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning för perioden 2008–2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategirapport om den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning för perioden 2008–2010

Kommissionen presenterar en rad åtgärder som ska göra det möjligt att inleda den andra treårsperioden (2008–2010) i reformerna enligt Lissabonstrategin för sysselsättning och tillväxt och att nå målen. EU:s och medlemsstaternas insatser ska förstärkas på följande fyra prioriterade områden: frigöra företagens potential; investera i människor och modernisera arbetsmarknader; kunskap och innovation samt åtgärder mot klimatförändringar och för ökad energieffektivitet.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europeiska rådet – Strategirapport om den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning: start för den nya treårsperioden (2008–2010), del 1 [KOM(2007) 803 slutlig, 11.12.2007 – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

I detta meddelande presenteras inledandet av en andra treårsperiod med åtgärder för ökad tillväxt och sysselsättning för att medlemsstaterna i full utsträckning ska kunna uppnå målen i den förnyade Lissabonstrategin. Resultaten av de strukturella reformerna under den första treårsperioden (2005–2008) har i stort sett varit positiva, men behöver fördjupas.

Extra insatser krävs särskilt när det gäller

 • att öka investeringarna i informations- och kommunikationsteknik,
 • att förverkliga en effektiv inre marknad, där eftersläpning kan konstateras särskilt när det gäller att genomföra reglerna för immateriella och industriella rättigheter,
 • att uppnå en verklig företagarkultur,
 • att införa utbildningssystem för livslångt lärande.

I rapporten konstateras att principen om "flexicurity", trots att den har tillämpats i reformerna av de sociala trygghetssystemen i hälften av medlemsstaterna, ännu inte har gett de önskade resultaten, bl.a. på grund av bristande kompletterande åtgärder.

Inför dessa problem och riskerna för ekonomiska störningar i samband med de ökade råvarupriserna bör Lissabonstrategin fördjupas på följande områden:

 • Fullfölja reformprocessen så att EU:s nya sammanhållningsprogram så långt som möjligt stimulerar tillväxt och sysselsättning. Omkring 70 miljarder euro kommer att avsättas varje år fram till 2013, huvudsakligen till stöd för nationella reformprogram (es de en fr).
 • Få så många som möjligt att medverka i Lissabonstrategin.
 • Förstärka samordningen av den ekonomiska politiken genom att lägga tonvikten vid partnerskapet mellan medlemsstaterna och EU för uppdatering och genomförande av de integrerade riktlinjerna.
 • Genomföra de nödvändiga reformerna på EU-nivå, bl.a. inom ramen för gemenskapens Lissabonprogram.
 • Påverka den internationella utvecklingen genom att se till att ge europeiska företag tillgång till marknader utanför EU genom bibehållen öppenhet och intensifiering av den strategiska dialogen med dessa länder.
 • Samla de nationella, europeiska och internationella åtgärderna i en effektiv strategi grundad på ett partnerskap kring de fyra prioriterade åtgärdsområden som angavs vid Europeiska rådets vårmöte 2006, dvs. kunskap och innovation, frigörande av företagens potential, investering i människor och modernisering av arbetsmarknaderna, kamp mot klimatförändringarna samt åtgärder för ökad energieffektivitet.

Åtgärder inom de fyra prioriterade områdena

Inom ramen för den andra treårsperioden för Lissabonreformerna (2008–2010) föreslår kommissionen en rad åtgärder som ska vidtas på EU-nivå och i medlemsstaterna. Kommissionen anger fyra prioriterade områden.

Investera i människor och modernisera arbetsmarknaderna, bl.a. i fråga om flexibilitet och trygghet (”flexicurity”), för att hjälpa arbetstagare och arbetsgivare att dra nytta av globaliseringen. För detta ändamål föreslår kommissionen följande åtgärder på EU-nivå:

 • Lägga fram ett förnyat socialpolitiskt program med hänsyn till de nya förutsättningarna i EU.
 • Bedöma och föregripa kompetens och behov på arbetsmarknaden med utgångspunkt i rådets initiativ avseende ny kompetens för nya typer av arbeten [PDF].
 • Vidta åtgärder med sikte på en gemensam invandringspolitik.

Medlemsstaterna ska genomföra följande åtgärder:

 • Ange nationella lösningar i de nationella reformprogrammen.
 • Förbättra barnomsorgen (kostnader, kvalitet och tillgång).
 • Motverka tidigt avslutande av skolgången och förbättra baskunskaperna i läsning.
 • Fler internationella utbyten
 • Fram till 2010 utarbeta nationella ramar för certifiering i överensstämmelse med EU-ramarna.

Frigöra företagens potential, särskilt för små och medelstora företag, är också en prioritering. För detta ändamål föreslås följande åtgärder på EU-nivå:

 • Anta ett initiativ för småföretag.
 • Minska de administrativa bördorna genom att införa ett ambitiöst förenklingsprogram.
 • Förstärka den inre marknaden, särskilt för tjänster.

Av medlemsstaterna krävs följande åtgärder:

 • Genomföra tjänstedirektivet senast 2009.
 • Fastställa och tillkänna ge målen för arbetet med att krympa administrationen.
 • Modernisera den offentliga förvaltningen.

Investera i kunskap och innovation för att stimulera EU:s övergång till en kreativ kunskapsekonomi. Den ”femte friheten”, dvs. fri rörlighet för kunskap, bör på så sätt kunna konkretiseras. För detta ändamål ska EU göra följande:

 • Skapa bättre förutsättningar för innovation.
 • Undanröja hinder för forskares rörlighet över gränserna (”EU-pass”).
 • På ett bättre sätt sköta den gemensamma användningen av EU:s och medlemsstaternas resurser för forskning och utveckling.
 • Lansera ny infrastruktur för forskning med internationell dimension och förbättra konkurrensen i bredbandsutbudet.

Följande åtgärder anges för medlemsstaterna:

 • Samordna förbättringen av förutsättningarna för innovation.
 • Upplysa om hur målen för investeringar i forskning och utveckling fram till 2010 och upprättandet av gemensamt europeiskt forskningsområde ska uppnås.
 • Underlätta forskarrörlighet (offentliga eller privata centrum).
 • Upprätta strategier för ny infrastruktur för forskning med internationell dimension.
 • Fastställa mål för att nå upp till en bredbandsanvändning på 30 %.

Åstadkomma en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och hög energieffektivitet är också en prioritering. Kommissionen föreslår därför att EU visar vägen genom följande åtgärder:

 • Sikta på att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % och att öka andelen förnybar energi till 20 % fram till 2020. EU bör dessutom främja en mer långsiktigt hållbar produktion och konsumtion.
 • Se över energibeskattningen med hänsyn till energi- och miljömålen.
 • Öka kraven på byggnaders energiprestanda.

Medlemsstaterna ska också agera på detta område genom följande:

 • Se över sina ekonomiska instrument för långsiktiga åtgärder mot klimatförändringar.
 • Beakta energieffektivitet när uppdragsavtal ingås efter offentliga upphandlingar.
 • Fastställa bindande mål för minskad energiförbrukning i offentliga byggnader.
 • Förbättra sammankopplingen av energinät.

Bakgrund

Efter det att den nya Lissabonstrategin lanserades 2005 verkar EU och medlemsstaterna nu i ett nytt partnerskap för att säkerställa en långsiktigt stabil tillväxt och sysselsättning. Efter den första treårsperioden (2005–2008) har påtagliga resultat redan kunnat noteras när det gäller tillväxt (bl.a. tack vare strukturella reformer), sysselsättningsskapande, förvärvsfrekvens och arbetslöshet. Den förnyade Lissabonstrategins centrala betydelse bekräftades vid det informella EU-toppmötet i Lissabon i oktober 2007, där också en fördjupning av strategin förespråkades för nästa treårsperiod. I del II av meddelandet presenteras framstegen i de olika medlemsstaterna. I ”Lissabonpaketet” ingår också bl.a. en del IV med en beskrivning av de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning (2008–2010). Alla dessa dokument bör tillsammans kunna göra det möjligt för Europeiska rådets vårmöte 2008 att inleda en ny ambitiös treårsperiod, bland annat genom att anta de åtgärder som kommissionen här föreslår.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Ordförandeskapets slutsatser vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 13–14 mars 2008 [Ej offentliggjorda i EUT] Utifrån kommissionens dokument och mot bakgrund av arbetet inom berörda arbetsgrupper i rådet har Europeiska rådet inlett den andra treårsperioden i den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning (2008–2010). Europeiska rådet godkände de integrerade riktlinjerna, rekommendationerna för de enskilda länderna och de fyra prioriterade områdena i den förnyade Lissabonstrategin. På grundval av de åtgärder som kommissionen föreslår och Europarlamentets och rådets arbete godkände Europeiska rådet även en rad konkreta åtgärder som ska genomföras.

Senast ändrat den 11.06.2008

Top