Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förslag till gemenskapens Lissabonprogram 2008 – 2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Förslag till gemenskapens Lissabonprogram 2008 – 2010

Kommissionen planerar att förstärka gemenskapens Lissabonprogram och föreslår därför tio prioriteringar för perioden 2008–2010. För att programmet ska kunna genomföras på ett så bra sätt som möjligt fokuserar kommissionen bland annat på ett effektivt samarbete mellan EU-institutionerna och en rigorös uppföljning.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Förslag till gemenskapens Lissabonprogram 2008–2010 [KOM(2007) 804 slutlig, 11.12.2007 – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Lissabonstrategin har bevisat sitt värde. Sedan den förnyades 2005 har mer än 6,5 miljoner arbetstillfällen skapats i EU samtidigt som arbetslösheten har sjunkit till den lägsta nivån på 25 år. Även tillväxten har fortsatt.

När EU idag konfronteras med en internationell konjunkturnedgång och samtidigt brottas med långsiktiga utmaningar av ny dignitet (t.ex. åldrande befolkning, globalisering, klimatförändringar, energiberoende) är den andra treårsperioden i gemenskapens Lissabonprogram (2008–2010) av avgörande betydelse.

Utifrån detta perspektiv avser kommissionen att dra nytta av erfarenheterna under treårsperioden 2005–2008, bland annat när det gäller genomförandet.

Förstärka och förnya gemenskapens Lissabonprogram

För att komplettera gemenskapens Lissabonprogram anger kommissionen tio mål som antingen ger ett faktiskt mervärde på EU-nivå eller en betydande inverkan på tillväxten och sysselsättningen i Europeiska unionen. Målen har utformats på grundval av väl underbyggda ekonomiska analyser och av politiska prioriteringar.

Målen utgår från de integrerade riktlinjerna och faller helt inom ramen för följande fyra prioriterade områden i Lissabonstrategin:

 • Investera i människor och modernisera arbetsmarknaden
 • Energi och klimatförändring
 • Ökad ekonomisk konkurrenskraft
 • Stöd till kunskap och innovation

Investera i människor och modernisera arbetsmarknaderna

Människor som är bättre rustade för de krav som ställs på arbetsmarknaderna är nyckeln till ett internationellt konkurrenskraftigt EU och samtidigt en grund för människors ökade ekonomiska oberoende. I detta ingår följande:

 • En förnyad socialpolitisk agenda
 • Bättre samordning av instrumenten för att bättre kunna förutse utvecklingen och kompetensbehoven på arbetsmarknaden i EU
 • Jämförbarhet och ett bättre erkännande av kvalifikationer
 • Införande av en gemensam invandringspolitik, ett s.k. blåkort för invandrad arbetskraft med höga kvalifikationer utgör ett första steg i denna riktning.

Utnyttja företagens potential, särskilt de små och medelstora företagens

De små och medelstora företagen utgör över 99 % av alla företag och sysselsätter 67 % av EU:s arbetsstyrka. Men deras potential när det gäller att skapa tillväxt och sysselsättning är underutnyttjad. För att stödja de små och medelstora företagen i deras verksamhet planerar kommissionen att

 • anta ett småföretagarinitiativ för EU:s småföretagare,
 • särskilt undersöka EU-lagstiftningen för små och medelstora företag och alltid om möjligt undanta dem från de administrativa krav som ställs i EU-lagstiftningen,
 • se till att genomföra de olika EU-programmen för minskade administrativa bördor för att närma sig målet med en minskning på 25 % fram till 2012.

Kommissionen föreslår dessutom nya åtgärder när det gäller marknaden för finansiella tjänster. Bland annat anges genomförandet av tjänstedirektivet och fullbordandet av EU:s gemensamma betalningsområde. Främst de små och medelstora företagen kommer att kunna dra nytta av sådana minskade hinder för marknadstillträde, t.ex. genom fritt val av skattebas i EU.

Investera i kunskap och innovation

Kommissionen inför en ny dimension: att skapa en femte frihet på den inre marknaden, grundad på forskning, innovation och utbildning, i syfte att upprätta ett europeiskt område för forskning. Med detta avses koncentration och effektivare utnyttjande av resurser för forskning och utveckling samt inbjudningar att lämna gemensamma projektförslag på detta område. Det är också nödvändigt att ta i drift (Europeiska institutet för innovation och teknik).

Kommissionen föreslår även att gynnsammare förutsättningar skapas för finansiering av innovation och att små och medelstora företag får bättre tillgång till finansiering av ny teknik, t.ex. genom Europeiska investeringsfonden. I detta avseende kommer utformningen av ett gemenskapspatent att förbättra det nuvarande fragmenterade och kostsamma systemet för tvistlösning och garantera en ökad rättssäkerhet, vilket ytterligare kommer att uppmuntra till investeringar hos de små och medelstora företagen.

Energi och klimatförändring

Bland kommissionens mål avser målen 8 och 9 energi och klimatförändringar inom ramen för gemenskapens Lissabonprogram. Det är viktigt att fullborda den inre marknaden för el och gas genom att det införs ett system med handel med utsläppsrätter. Det är därför mycket betydelsefullt att anta den lagstiftning som behövs för att förverkliga EU:s mål för minskade utsläpp av växthusgaser och för förnybar energi så att sådan energi står för 20 % senast 2020.

Industripolitiken måste dessutom inriktas på en långsiktigt hållbar konsumtion. Kommissionen föreslår därför att det inrättas en inre marknad för miljöteknik och att man inom EU främjar utvecklingen av ledande marknader för energisnål teknik. I detta syfte är det nödvändigt att utnyttja EU-medel för marknadsföring av produkter och teknik med låga koldioxidutsläpp. Kommissionen planerar även att se över direktivet om energibeskattning i syfte att använda andra skatteinstrument för att främja produkter med låg energiförbrukning.

När det gäller den externa dimensionen som kombinerar öppenhet och legitimt skydd av det europeiska intresset utgör de bilaterala förhandlingarna med de viktigaste handelspartnerna huvudfrågan i den yttre politiken i gemenskapens Lissabonprogram.

Kommissionen bör även bidra till slutförandet av de multilaterala Doha-förhandlingarna. Kommissionen föreslår att det upprättas årliga rapporter om länder och branscher där det fortfarande finns handelshinder i syfte att säkerställa enhetligare åtgärder från EU:s sida. Förbättring av systemet för tillämpning av immateriella äganderätter mot förfalskning är också en prioritering som kan förverkligas tack vare ett bättre tullsamarbete.

Genomföra gemenskapens Lissabonprogram

De tio prioriterade målen kräver en rigorös uppföljning i en årlig genomföranderapport. Detta skulle möjliggöra en systematisk genomgång av framstegen som en grund för kommissionens årliga höstrapporter. Europeiska rådets vårmöte har i uppgift att fastställa nya riktlinjer inom ramen för sin årliga allmänna bedömning av strategin för tillväxt och sysselsättning. Programmet ska dessutom ses över på nytt efter halva löptiden så att eventuella justeringar av de tio prioriterade målen kan göras.

EU:s finansiella resurser för att förbättra tillväxten och justera ekonomin tas från sammanhållningspolitikens program, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), programmet för livslångt lärande och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Enligt uppskattningar skulle ytterligare två miljoner arbetstillfällen kunna skapas med hjälp av dessa fonder fram till 2015. I syfte att förverkliga de tio målen föreslås i meddelandet även en noggrann uppföljning av varje institution och varje medlemsstat.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 16 december 2008 – Genomföranderapport om gemenskapens Lissabonprogram 2008-2010 [KOM(2008) 881 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Kommissionen lägger fram den första årsrapporten om resultaten av gemenskapens Lissabonprogram 2008-2010. I rapporten utvärderas resultaten från det första året för programmets genomförande. Nya mål föreslås som svarar mot prioriteringarna i den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen för Europa och kompletterar de reformer som inletts av medlemsstaterna.

Följande mål anges:

 • Öka arbetstagarnas kompetens och modernisera arbetsmarknaden och de sociala trygghetssystemen i enlighet med den förnyade sociala agendan. Insatser krävs för att bättre bedöma behoven på arbetsmarknaden och avskaffa regler som utgör hinder för rörlighet, erkännande av yrkeskvalifikationer samt tillträde till pensionssystem och sociala trygghetssystem. Kommissionen ska föreslå en strategi för invandring som är inriktad på att värdera migranternas kompetens.
 • Öka företagens utvecklingspotential, särskilt hos små och medelstora företag. EU bör garantera företagen tillgång till finansiering och minska de administrativa avgifterna för företagen i gemenskapen med 25 % fram till 2012. Företagen ska gynnas av en stärkt inre marknad för finansiella tjänster.
 • Göra EU till en ledande kunskapsekonomi och ett ledande forskningssamhälle i världen genom att skapa ett öppet och konkurrenskraftigt europeiskt forskningsområde. Och förbättra villkoren för innovation (finansiering, investering och rättssäkerhet).
 • Fullborda den inre marknaden för energi och bekämpa klimatförändringen. Samtidigt som EU inriktar sig på energiförsörjning, åtar man sig att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % och att öka andelen förnybar energi med 20 % före 2020. Industriproduktionen ska fokuseras på effektivitetsmål och hållbar energi.
 • Öppna nya perspektiv för handelsutbyte, marknadstillträde och internationella investeringar. Gemenskapen arbetar med att avsluta handelsförhandlingarna i Doharundan inom ramen för WTO och har bilaterala förhandlingar med sina handelspartner. EU främjar bättre internationella standarder och regleringssamarbete, särskilt när det gäller bekämpning av varumärkesförfalskningar.

Senast ändrat den 23.03.2009

Top