Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Främja solidariteten mellan generationerna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html FR html IT html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Främja solidariteten mellan generationerna

Europeiska kommissionen beskriver hur den nationella familjepolitiken i medlemsländerna har utvecklats och betonar Lissabonstrategins betydelse för att skapa en modern politik och särskilt för att förbättra möjligheterna att förena yrkesliv och familjeliv. Kommissionen eftersträvar att bevara solidariteten mellan generationerna och anger vilka verktyg som har inrättats för att utveckla den europeiska alliansen för familjen.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 10 maj 2007 - Främja solidariteten mellan generationerna [KOM(2007) 244 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

De utmaningar som de demografiska förändringarna innebär medför problem både för medlemsländerna och för Europeiska unionen (EU), vilka eftersträvar att stärka solidariteten mellan generationerna och ge medborgarna bättre möjligheter att bilda familj. Medlemsländerna har ensam behörighet i frågor som rör familjepolitiken. Men EU har ändå en viktig roll när det gäller att bidra till en modern, framgångsrik politik, särskilt genom Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. Lissabonstrategin är avsedd att göra det lättare att förena yrkesliv och familjeliv och betoning läggs därför på kvinnors sysselsättning och jämställdhet.

Utveckling och anpassning av familjepolitiken i medlemsländerna

Familjepolitiken i EU-länderna omfattar tre huvudområden, som har utvecklats olika i de olika länderna:

 • Ersättning för olika familjerelaterade kostnader.
 • Barnomsorg och tjänster för vårdbehövande personer i ett åldrande samhälle.
 • Anpassning av arbetsvillkoren, t.ex. flexibla arbetstider, och tillgång till tjänster på lokal nivå.

Medlemsländerna har inlett en anpassning för att beakta de snabbt föränderliga sociala och kulturella förhållandena. Jämvikten i de europeiska samhällena vilar på en solidaritet mellan generationerna som blir allt mer komplex. Anpassningar har därför gjorts i följande tre riktningar:

 • Familjepolitiken har infogats i ett sammanhang med annan offentlig verksamhet som påverkar familjernas situation, särskilt utbildningspolitiken, politiken för ungdomars sociala integrering och inträde på arbetsmarknaden, sysselsättningspolitiken, transportpolitiken, hälsopolitiken etc.
 • Stödformerna inriktas mer och mer på att stimulera till arbete och trygga en hållbar väg ut ur fattigdom.
 • Politiken syftar till att göra det möjligt för kvinnor att delta i arbetslivet utan längre avbrott och att män i högre grad ska ta ansvar för familj och hushåll.

De länder som har genomfört en övergripande politik för att främja jämställdheten, som har investerat i att höja tjänsternas, t.ex. barnomsorgens, kvalitet och som har gynnat mer flexibla arbetstidslösningar uppvisar i allmänhet högre födelsetal och högre sysselsättning.

Betydelsen av EU:s sysselsättningspolitik

EU bemödar sig om att ta hänsyn till hur den politik som förs på EU-nivå påverkar familjen och människors livskvalitet. Möjligheten att förena familjeliv och yrkesliv är ett viktigt inslag i EU:s sysselsättningspolitik när det gäller att garantera att män och kvinnor har lika tillgång till anställning. Sysselsättningspolitiken påverkar också EU-medborgarnas förutsättningar att bilda familj.

Framtida initiativ

Kvinnornas ökande deltagande i arbetslivet och insatserna för lika möjligheter stärker utvecklingen av Lissabonstrategin. Lissabonstrategin innehåller en konkret ram för att göra det lättare att förena yrkesliv och familjeliv.

Parallellt med det här meddelandet kommer kommissionen att lägga fram olika initiativ på området bland annat i syfte att

 • ge arbetsmarknadens parter möjlighet att uttala sig om innehållet i förslag som syftar till att göra det lättare att förena yrkesliv och privatliv,
 • genomföra insatser för att uppfylla rådets krav att särskild vikt ska fästas vid att bekämpa barnfattigdomen,
 • starta en diskussion om åtgärder som kan vidtas för att höja kvaliteten på tjänster för äldre vårdbehövande personer och skydda dessa mot övergrepp, samt om åtgärder som kan vidtas på EU-nivå för att modernisera infrastrukturen och tjänster avsedda att möta de utmaningar som befolkningens åldrande innebär.

Den europeiska alliansen för familjen

Den europeiska alliansen för familjen (EN) har som mål att främja erfarenhetsutbyte och partnerskap mellan medlemsländerna i syfte att modernisera familjepolitiken. Den utgör en plattform för utbyte om politik som gynnar familjerna och beaktar de demografiska förändringarna. De viktigaste av de verktyg som kommissionen har inrättat för detta ändamål är följande:

 • En högnivågrupp med nationella experter på demografiska frågor, vars uppgift är att ge råd åt kommissionen och bistå den vid förberedandet och genomförandet av olika analyser och erfarenhetsutbyte.
 • Ett forum som anordnas vart annat år för att bedöma det demografiska läget och som kompletteras med nationella, regionala och lokala forum.
 • Ett observationsorgan för beprövade metoder inom familjepolitiken.
 • Verktyg för forskning om demografi och familjefrågor, särskilt genom det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling och ramprogrammet för innovation och konkurrenskraft. Kommissionen önskar genomföra en Eurobarometerundersökning år 2008 om familjernas situation och behov och önskar samarbeta för att vidareutveckla den databas om familjefrågor som skapats av OECD(EN).
 • Mobilisering av de europeiska strukturfonderna. En praktisk vägledning kommer att tas fram för lokala aktörer för att hjälpa medlemsländerna att konkret utnyttja strukturfonderna för att genomföra program för modernisering av familjepolitiken.

Bakgrund

I meddelandet från oktober 2006 om Europas demografiska framtid föreslås mål och åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen och öka förvärvsfrekvensen bland kvinnor, ungdomar och äldre, öka konkurrenskraften, organisera invandringen bättre, skapa stabilitet i de offentliga finanserna och främja demografisk förnyelse. Det här meddelandet är en uppföljning av det meddelandet genom att det innehåller förslag på verktyg för att åstadkomma demografisk förnyelse och öka solidariteten mellan generationerna.

Senast ändrat den 07.02.2008

Top