Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skärpning av arbetsrättsliga regler inom sjöfarten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Skärpning av arbetsrättsliga regler inom sjöfarten

Europeiska kommissionen vill inleda samråd med arbetsmarknadens parter om hur relevanta bestämmelser i Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om standarder för arbete till sjöss som antogs i februari 2006 ska införlivas i EU-rätten.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 15 juni 2006 enligt artikel 138.2 i EG-fördraget i fråga om skärpningen av arbetsrättsliga regler inom sjöfarten [KOM(2006) 287 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Europeiska kommissionen har aktivt stöttat arbetet med att utarbeta ILO:s konvention (EN) om standarder för arbete till sjöss. Kommissionen anser att konventionen måste genomföras på EU-nivå såväl som på nationell nivå.

I artikel 138.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen (EU) anges att kommissionen innan den lägger fram socialpolitiska förslag ska samråda med arbetsmarknadens parter om den möjliga inriktningen av en gemenskapsåtgärd.

Konventionens tillämpningsområde

Konventionen innehåller bestämmelser som syftar till att säkerställa goda arbetsvillkor ombord på fartyg med ett bruttotonnage på 500 registerton eller mer och som går i internationell trafik eller mellan utländska hamnar. I konventionen fastställs standarder för följande:

  • Minimivillkor för rekrytering.
  • Anställningsvillkor och arbetstagarens rättigheter.
  • Levnadsförhållanden ombord.
  • Social trygghet.
  • Fördelning av ansvaret för tillämpningen av konventionen.

Konventionens förtjänster

ILO-konventionens främsta mål är att konsolidera de konventioner och rekommendationer om arbete till sjöss som ILO antagit sedan 1919 till en enda text med stort juridiskt och politiskt värde. ILO har dessutom använt sig av nya grepp för att göra texten verkligt effektiv.

Konventionens andra mål är att styra globaliseringen och få till stånd rättvisare konkurrensvillkor. Konventionen bidrar till att stabilisera sjöfartssektorn, som är utsatt för stark global konkurrens, och att med hänsyn till globaliseringen normalisera sjöfolkets ställning. Vissa negativa konsekvenser, t.ex. social dumpning, drabbar sjöfolk och redare som följer gällande regler.

Slutligen har konventionen som mål att stärka sjösäkerheten och sjöfartsyrkenas attraktionskraft. Det bör påpekas att 80 % av olyckorna till sjöss beror på den mänskliga faktorn. Det är därför nödvändigt att få till stånd ett sammanhållet ramverk av arbetsrättsliga minimiregler och att uppmärksamma utbildningen, eftersom arbetsvillkor och kvalifikationer kompletterar varandra.

EU:s roll

Eftersom kommissionen är övertygad om behovet av att stävja snedvriden konkurrens och förbättra arbetsrätten över hela världen, har kommissionen redan från börjat stöttat det förberedande arbetet med konventionen. Kommissionen har bidragit till förhandlingarna på ett stimulerande sätt som har tillfört ett mervärde, och har även sett till att konventionstexten är förenlig med EU:s lagstiftning. Kommissionen har vidare samordnat medlemsländernas ståndpunkter och har bidragit ekonomiskt.

Kommissionen uppmuntrar och påskyndar nu ratificeringen för att konventionen snabbt ska kunna träda i kraft. EU med sina 27 medlemsländer har en viktig roll när det gäller att påskynda processen, eftersom konventionen för att kunna träda i kraft måste tillträdas av 30 stater som representerar minst 33 % av världsflottan.

Kommissionen eftersträvar att förbättra och berika EU:s arbetsrättsregler genom att integrera konventionens mest relevanta bestämmelser i EU-rätten.

Arbetsmarknadens parter inbjuds att inom ramen för den första fasen av samrådet lämna synpunkter på följande frågor som rör genomförandet av konventionen och som också har varit föremål för en konsekvensanalys:

  • Bör EU:s befintliga regelverk utvecklas genom att anpassa det, konsolidera det eller komplettera det enligt vissa riktlinjer.
  • Bör EU-rätten gå utöver bestämmelserna i konventionen.
  • Bör den frivilliga delen av konventionen göras tvingande.
  • Bör arbetsmarknadens parter involveras i förhandlingar för att komma fram till ett avtal som genomförs genom ett beslut av rådet i enlighet med artikel 139 i fördraget.

Kommissionen vill även få synpunkter på om det är nödvändigt att EU:s trepartsstruktur speglas i den övervakningskommitté som inrättats genom konventionen.

Bakgrund

När konventionen hade antagits ansåg kommissionen att det var nödvändigt att vidta åtgärder för att genomföra konventionen både på EU-nivå och på nationell nivå. Kommissionen eftersträvar att främja EU:s värden och intressen samt främja höga normer världen över.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2007/431/EG av den 7 juni 2007 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 2006 om arbete till sjöss [EUT L 161, 22.6.2007].

Kommissionen har exklusiv behörighet inom området samordning av systemen för social trygghet. Kommissionen kan dock inte ratificera en konvention i medlemsländernas ställe. Genom rådets beslut av den 7 juni 2007 ges medlemsländerna möjlighet att ratificera konventionen, som omfattar aspekter som rör samordningen av de sociala trygghetssystemen.

Senast ändrat den 10.01.2008

Top