Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Åtgärdsprogrammet Ungdom 2000-2006

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Åtgärdsprogrammet Ungdom 2000-2006

Programmet Ungdom ger ungdomen tillfällen till vistelser i andra länder och möjligheter att aktivt delta i Europabygget. Det bidrar dessutom till att utveckla en ungdomspolitik som bygger på informell utbildning. Det har som mål att föra samman ungdomar, främja utbyten, volontärskap och samhällsengagemang. Det ska också främja innovation och bättre kompetens i fråga om internationell utbildning och samverkan på ungdomsområdet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1031/2000/EG av den 13 april 2000 om att inrätta gemenskapens åtgärdsprogram Ungdom.

SAMMANFATTNING

I gemenskapens handlingsprogram Ungdom ingår flera olika verksamheter som tidigare förekom i program såsom " Ungdom för Europa" och Europeisk volontärtjänst för perioden 2000-2006. Det bygger också på målen i kommissionens meddelande "För ett kunskapens Europa" och syftar således till att främja skapandet av ett europeiskt utbildningsområde.

Programmets viktigaste mål är följande:

 • Att göra det möjligt för ungdomar att skaffa sig kunskaper, färdigheter och kvalifikationer som kan behövas för deras framtida utveckling.
 • Att främja ungdomars aktiva bidrag till Europabygget genom deltagande i gränsöverskridande utbyten.
 • Att främja ungdomars samhällsengagemang och hjälpa dem att bli ansvariga medborgare.
 • Att uppmuntra ungdomars initiativförmåga, företagsamhet och kreativitet så att de kan spela en aktiv roll i samhällslivet och samtidigt öka medvetenheten om värdet av en icke-formell europeisk utbildningserfarenhet.
 • Att stödja kampen för mänskliga rättigheter och mot rasism och främlingsfientlighet.
 • Att stärka samarbetet i ungdomsfrågor.

Genomförandet av dessa mål på europeisk nivå ska komplettera de insatser som görs av och inom medlemsländerna. Kommissionen ska säkerställa att genomförandet av detta program stämmer överens med gemenskapens politik och åtgärder i övrigt.

Följande åtgärder ska genomföras inom ramen för programmet:

 • Ungdom för Europa: verksamhet för ungdomars rörlighet (15-25 år) under korta tidsperioder och på grundval av gränsöverskridande partnerskap.
 • Europeisk volontärtjänst: unga volontärer (18-25 år) deltar i ett annat medlemsland än den där de är bosatta, eller i tredje land, i en ideell, oavlönad verksamhet som är av betydelse för samhället under en begränsad tid (högst tolv månader).
 • Ungdomsinitiativ: stöd till nyskapande och kreativa projekt som ungdomar är initiativtagare till.
 • Gemensamma åtgärder: gemenskapsstöd kan beviljas för verksamhet som ska bedrivas tillsammans med andra gemenskapsinitiativ som rör kunskapspolitiken.
 • Beledsagande åtgärder: samarbete, utbildning och information för att främja innovation och kompetens på ungdomsområdet.

Programmet vänder sig huvudsakligen till ungdomar mellan 15 och 25 år samt personer som deltar i ungdomsarbete. Det är viktigt att se till att alla ungdomar utan åtskillnad får tillgång till detta program.

Kommissionen ska ansvara för genomförandet av gemenskapsåtgärderna i samarbete med medlemsländerna, som ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att programmet genomförs effektivt på nationell nivå.

Som ett led i arbetet med att bygga upp ett kunskapens Europa får insatserna i detta program genomföras som gemensamma åtgärder tillsammans med liknande gemenskapsåtgärder inom kunskapspolitiken, särskilt gemenskapsprogram på ungdoms- och yrkesutbildningsområdet.

Kommissionen ansvarar för programmets förvaltning som till stor del är decentraliserad till de nationella programkontoren i 31 europeiska länder.

Kommissionen ska biträdas av en kommitté, som ska bestå av företrädare för medlemsländerna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Finansieringsramen för genomförandet av detta program är 520 miljoner euro under en sjuårsperiod. Då tio nya medlemsländer anslöt sig 2004 har Europaparlamentet godkänt en höjning för perioden 2004-2006. Denna ram uppgår nu till 615 miljoner euro.

Programmet är öppet för Europeiska unionens 25 medlemsländer men också för

 • kandidatländerna för anslutning till Europeiska unionen enligt villkoren i Europaavtal eller tilläggsprotokoll som slutits om dessa länders deltagande i gemenskapsprogrammen (Bulgarien, Rumänien och Turkiet).
 • e Efta-länder som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Island, Liechtenstein och Norge).
 • Vissa av de ovannämnda åtgärderna i programmet är också öppna för länder i andra delar av världen, nämligen partnerskapsländerna i Medelhavsområdet, länderna i Östeuropa och Kaukasien, sydöstra Europa och Latinamerika.

Kommissionen ska stärka det internationella samarbetet och utöka samarbetet med behöriga internationella organisationer, i synnerhet Europarådet.

Kommissionen ska regelbundet övervaka detta program i samarbete med medlemsländerna. På grundval av de rapporter som senast den 31 december 2002 och den 30 juni 2005 ska lämnas in av medlemsländerna ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén överlämna följande:

 • Senast den 30 juni 2005 en delrapport om genomförandet av detta program (se nedan).
 • En utvärderingsrapport efter programmets avslutande som ska överlämnas senast den 31 december 2007.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut (EG) nr 1031/2000

18.5.2000 - 31.12.2006

-

EUT L 117, 18.5.2000.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut av den 15 november 2006 om inrättande av programmet "Aktiv ungdom" för perioden 2007-2013 [Europeiska unionens officiella tidning L 327, 24.11.2006]. Kommissionens rapport - halvtidsutvärdering av programmet Ungdom 2000-2006 (för perioden 2000-2003) [KOM(2004) 158 slutlig, 1.3.2004 - Ej offentliggjort i EUT]. I rapporten understryks att programmets mål till stor del har uppnåtts. Alla aktörerna i programmet har medverkat i utvärderingen, nämligen de nationella förvaltningarna, de nationella programkontoren, ungdomsorganisationerna, ungdomsledare och forskningspersonal. För att anpassa programmet efter de ändrade förutsättningarna och svara mot rekommendationerna från de olika aktörerna på området föreslår dock kommissionen följande:

 • Utsträcka åldersgränserna i det nya programmet Ungdom år 2007.
 • Inrikta programmet på de ungdomar som har sämst möjligheter och som bor i avsides belägna landsbygdområden.
 • Hjälpa de små ungdomsorganisationerna och dem som aldrig har deltagit i projekt.
 • Skapa regional och lokala informationsställen för att komma närmare de presumptiva stödmottagarna utan att för den skulle decentralisera den ekonomiska förvaltningen.
 • I möjligaste mån förenkla de administrativa förfarandena och skapa insyn i beslutsprocessen, inte minst skälen till att ansökningar avslås.
 • Anordna avstämningsmöten på europeisk och nationell nivå och främja ökad spridning av bra arbetssätt.
 • Sprida mer kunskap om programmet och de enskilda delprogrammen, dra nytta av de uppnådda resultaten.
 • Bättre sprida uppgifterna inom ramen för partnerskapet med Europarådet (EN) då det gäller unga arbetstagares utbildning.

Ungdom för Europa:

 • se över den förkortade projekttiden i det nya programmet Ungdom,
 • stärka partnerskapen mellan de nationella programkontoren med ansvar för programmet Ungdom.

Europeisk volontärtjänst:

 • Systematiskt utveckla volontärverksamheten i fråga om både kvalitet och kvantitet: målet är 10 000 volontärer om året.
 • Införa en kollektiv volontärtjänst för att grupper med volontärer ska kunna genomföra sin volontärtjänst i samband med större arrangemang.
 • Ändra och decentralisera ackrediteringsförfarandet för mottagarorganisationer och utfärdandet av intyg för volontärerna.
 • Skapa varaktigare stödstrukturer för tidigare volontärer.

Ungdomsinitiativ:

 • Knyta samman Framtidssatsning (program genom vilket ungdomar kan genomföra ett individuellt program efter volontärtjänsten) med volontärtjänsten och stödja tillkomsten av projekt i syfte att skapa nätverk via arrangemang av kontaktseminarier.
 • Utnyttja detta instrument för att uppmuntra ungdomars aktiva deltagande och sociala engagemang.

Gemensamma åtgärder:

 • Fortsatt inrikta sig på ungdomsspecifika ämnen, t.ex. samhällsengagemang.
 • Begränsa kravet på kompatibilitet till två ämnen av de tre, nämligen teoretisk utbildning, praktisk utbildning och ungdomsfrågor och bättre utnyttja de gemensamma åtgärdernas multiplikatoreffekt.

Beledsagande åtgärder:

 • Höja kvaliteten på arbete med ungdomar. SALTO:s resurscenter (EN) och partnerskapet mellan Europarådet och kommissionen om europeisk utbildning av ungdomsledare kommer att användas för att nå målet.
 • Bättre utnyttja möjligheten till personliga kontakter och informationsteknik för att nå fler ungdomsgrupper och för att ge dem fullständig information om programmet Ungdom och dess prioriteringar.
 • Till och med 2006 ta initiativ till inbjudningar till att lämna förslag till storskaliga projekt för att stödja internationell utbildning och internationellt samarbete inom ungdomsarbetet.

Vad beträffar partnerskapet mellan Europarådet och kommissionen om den europeiska utbildningen av ungdomsledare föreslår kommissionen att man övervakar att partnerskapets kompetens och verktyg används effektivt, t.ex. genom att stärka nätet av utbildare och bättre utnyttja synergieffekterna mellan de tre samarbetsområdena (utbildning forskning, Euromed) med Europarådet.

Kommissionen skulle dessutom kunna underlätta tillträdet till tredjeländernas program och ge partnerländernas organisationer möjlighet att inlämna ansökningar och bli ledande partner i projekten. Kommissionen planerar också att överföra modellen till det euromediterrana handlingsprogrammet Ungdom till Balkan, Östeuropa och Kaukasien.

Senast ändrat den 20.02.2007

Top