Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förebyggande av rökning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Förebyggande av rökning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets rekommendation om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

I rekommendationen uppmanas EU-länderna att tillämpa en rad lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att avskräcka medborgare, särskilt ungdomar, från att börja röka. Hit hör kontroller gällande försäljning av tobaksvaror samt reklam och säljfrämjande åtgärder för tobaksvaror.

VIKTIGA PUNKTER

 • För att förhindra tobaksförsäljning till barn och ungdomar uppmanas EU-länderna att
  • kräva att de som säljer tobaksvaror kontrollerar att deras kunder inte är minderåriga,
  • säkerställa att tobaksvaror undantas från självbetjäning i butiker,
  • begränsa tillgången till tobaksautomater för minderåriga,
  • begränsa tillgången till distansförsäljning, till exempel via internet, för exempel vuxna,
  • förbjuda försäljning av sötsaker och leksaker avsedda för barn som liknar tobaksvaror,
  • förbjuda försäljning av cigaretter styckevis eller i förpackningar om mindre än 19 cigaretter.
 • För att bromsa tobaksreklam och PR-aktiviteter uppmanas EU-länderna att förbjuda användningen av
  • tobaksvarumärken på varor och tjänster som inte har något samband med tobak,
  • PR-material såsom askkoppar, tändare, parasoller och tobaksvaruprover,
  • rabatter, gåvor, premier eller möjligheter att delta i tobaksrelaterade reklamtävlingar eller spel,
  • skyltar, affischer och andra former av reklam för tobaksprodukter eller relaterade produkter inomhus och utomhus,
  • reklam för tobak eller relaterade produkter på biografer,
  • andra direkta eller indirekta former av reklam och sponsring för tobaksvaror.
 • EU-länderna uppmanas också att
  • kräva att tillverkare, importörer och andra som i stor skala handlar med tobaksvaror redovisar sina utgifter för reklam, marknadsföring, sponsring och kampanjer,
  • vidta åtgärder mot effekterna av passiv rökning på arbetsplatser inomhus, i avgränsade offentliga lokaler och på kollektiva färdmedel; prioritet bör ges åt utbildningsanstalter, sjukvårdsinrättningar och platser som tillhandahåller tjänster åt barn,
  • fortsätta att utarbeta strategier för att förebygga rökning, särskilt genom hälsoupplysning,
  • engagera ungdomar i aktiviteter som förebygger rökning,
  • använda prispolitik för att motverka tobakskonsumtion,
  • kontrollera att åtgärder på plats genomförs,
  • informera Europeiska kommissionen vartannat år om de åtgärder som vidtagits.
 • Kommissionen uppmanas att
  • följa och bedöma de åtgärder som vidtagits,
  • utarbeta en rapport inom ett år efter mottagandet av nationell information,
  • överväga huruvida ytterligare åtgärder är nödvändiga.
 • Kommissionen har vidtagit olika åtgärder för att förhindra rökning. Hit hör kampanjer som ”Ex-rökare är ostoppbara” och avveckling av stöd till tobaksodlare.
 • I bindande lagstiftning, som antogs 2003 (direktiv 2003/33/EG) och ersattes 2014 (direktiv 2014/40/EU), fastställs EU-omfattande krav på tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter, såsom elektroniska cigaretter.
 • Under 2009 uppmanade man EU-länderna i en ytterligare rekommendation att förstärka åtgärderna för att skydda medborgare från passiv rökning i arbetet, på offentliga platser och på allmänna transportmedel.

BAKGRUND

En fjärdedel (26 %) av alla europeiska medborgare röker. Tobaksrökning är den största enskilda orsaken till dödsfall och sjukdomar inom EU som är möjliga att förebygga, med cirka 700 000 tobaksrelaterade dödsfall varje år.

Se mer information om tobakspolitik på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets rekommendation av den 2 december 2002 om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll (EGT L 22, 25.1.2003, s. 31–34)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG av den 26 maj 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror (EUT L 152, 20.6.2003, s. 16–19).

Efterföljande ändringar av direktiv 2003/33/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 1–38). Se den konsoliderade versionen.

Rådets rekommendation av den 30 november 2009 om rökfria miljöer (EUT C 296, 5.12.2009, s. 4–14)

Senast ändrat 03.05.2016

Top