Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reklam för och sponsring av tobak

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reklam för och sponsring av tobak

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/33/EG om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror

VAD ÄR SYFTET MED DETTA DIREKTIV?

I direktivet fastställs reglerna för reklam* och marknadsföring av tobaksvaror* i tryckta medier, på radio, i informationssamhällets tjänster och genom tobaksrelaterad sponsring.

VIKTIGA PUNKTER

 • Tidningar och tryckta publikationer: Reklam är bara tillåten i publikationer som endast är avsedda för personer som är yrkesverksamma inom tobaksbranschen och i publikationer som trycks och ges ut i tredjeland och som inte är avsedda för gemenskapsmarknaden.
 • Radio: Alla former av radioreklam är förbjudna. Radioprogram får inte sponsras av företag vilkas huvudsakliga verksamhet är tillverkning eller försäljning av tobaksvaror.
 • Sponsring: Sponsring av evenemang och verksamhet som berör eller äger rum i flera medlemsstater är förbjuden. Förbudet gäller även för gratisutdelning av tobaksvaror.
 • Direktivets laglighet bekräftades av Europeiska unionens domstol i december 2006.
 • I maj 2008 offentliggjorde Europeiska kommissionen en rapport om direktivets genomförande.
 • Direktivet kompletteras av ytterligare regler för audiovisuella medietjänster som förbjuder reklam och produktplacering för tobaksvaror på tv och via betaltjänster (till exempel tjänster som gör det möjligt för tittare att se ett program när de vill eftersom det exempelvis finns på programföretagets webbplats).
 • Utöver detta uppmanas EU-ländernas regeringar i en icke-bindande rådsrekommendation att vidta olika åtgärder för att begränsa reklam i sina länder, till exempel genom att
  • förbjuda marknadsföringsmetoder såsom utdelning av askkoppar, tändare och prisrabatter,
  • förbjuda lokal tobaksreklam på affischtavlor, försäljningsställen och i biografer,
  • kräva att tillverkare, importörer och andra som i stor skala handlar med tobaksvaror redovisar sina utgifter för reklam, marknadsföring, sponsring och säljfrämjande kampanjer som inte omfattas av förbud i EU:s lagstiftning.
 • Direktiv 2014/40/EU utvidgade EU:s regler för reklam och marknadsföring av elektroniska cigaretter.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har tillämpats sedan den 20 juni 2003. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 3 juli 2005.

* VIKTIGA BEGREPP

Reklam: varje form av kommersiella meddelanden vars syfte eller direkta eller indirekta verkan är att främja en tobaksvara.

Tobaksvaror: alla varor som är avsedda att rökas, snusas, sugas på eller tuggas, om de är tillverkade, även delvis, av tobak.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG av den 26 maj 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror (EUT L 152, 20.6.2003, s. 16–19).

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2003/33/EG har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1–24).

Konsoliderad version

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 1–38).

Konsoliderad version

Rådets rekommendation 2003/54/EG av den 2 december 2002 om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll (EUT L 22, 25.1.2003, s. 31–34).

Senast ändrat 25.07.2016

Top