Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Återhållsam användning av antimikrobiella medel inom humanmedicin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Återhållsam användning av antimikrobiella medel inom humanmedicin

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rekommendation 2002/77/EG om användningen av antimikrobiella medel inom medicin

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

I den uppmanas länderna i Europeiska unionen (EU) att utveckla och genomföra specifika strategier för en återhållsam användning av antimikrobiella medel*, så som antibiotika, inom humanmedicin för att bevara deras effektivitet.

VIKTIGA PUNKTER

För att bekämpa antimikrobiell resistens, fastställs i rekommendationen specifika åtgärder för att

 • förstärka system för övervakning av antimikrobiell resistens och användningen av antimikrobiella medel (t.ex. samla in uppgifter om förskrivning och användning av antibiotika på sjukhus),
 • utveckla kontroll och förebyggande åtgärder för återhållsam användning av antimikrobiella medel genom att fastställa regler för användningen av antibiotika och införa hygien- och infektionskontrollåtgärder vid institutioner (sjukhus, vårdinrättningar etc.)
 • främja utbildning och yrkesutbildning av tandläkare, farmaceuter, sjuksköterskor och andra vårdanställda om problemet med antimikrobiell resistens och minska behovet av antibiotika,
 • informera allmänheten om vikten av en återhållsam användning av antimikrobiella medel genom att öka medvetenheten om problemet med antimikrobiell resistens och främja realistiska förväntningar hos allmänheten på förskrivning av antimikrobiella medel,
 • främja forskningsinitiativ rörande begränsning av antimikrobiell resistens, med betoning på mekanismerna för uppkomst och spridning av antimikrobiell resistens bland människor.

Regler för produkter

Rekommendationen innehåller riktlinjer för användningen av antimikrobiella produkter. Kontrollsystem för marknadsföringen av antimikrobiella produkter ska upprättas för att säkerställa att de lever upp till principerna om god hantering av smittsamma sjukdomar.

Uppföljningsåtgärder

Rapporter

EU-länderna har lämnat in regelbundna genomföranderapporter om de strategiåtgärder de har vidtagit. Baserat på den information den fått, har kommissionen publicerat rapporter vart femte år:

 • År 2005 uppmanades EU-länderna i den första rapporten att
  • hantera problemet med självmedicinering med antibiotika, framförallt genom att utbilda allmänheten om de risker det innebär,
  • ta fram riktlinjer med rekommendationer för lämplig antibiotikabehandling.
 • År 2010 uppmanade man i den andra rapporten bland annat till en lämplig intersektionell mekanism i varje EU-land för att samordna genomförandet av de strategier som planeras i rekommendationen.
 • År 2015 uppmanades EU-länderna i den tredje rapporten att
  • genomdriva kontroll och förebyggande åtgärder,
  • vidta åtgärder för att öka beslutsfattarnas åtagande att hantera problemet med antimikrobiell resistens,
  • främja forskning inom viktiga områden för att överbrygga aktuella luckor i kontrollen av antimikrobiell resistens.

Handlingsplaner

År 2011, efter 2005 och 2010 års rapporter samt rådets antagande år 2009 av en rekommendation om patientsäkerhet, antog kommissionen en femårig handlingsplan för att hantera hoten från antimikrobiell resistens.

En andra handlingsplan kommer att lanseras 2017. Den kommer att vara fokuserad på att

 • stödja EU-länderna, särskilt när det gäller att upprätta, genomföra och övervaka sina nationella handlingsplaner,
 • sammanföra EU-medel och instrument för att främja innovation och forskning rörande antimikrobiell resistens,
 • stärka sin ledande roll i globala forum, främst inom internationella organisationer och med stora handelspartner.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Antimikrobiella medel: någon i ett stort utbud av kemiska föreningar och fysikaliska medel som används för att förstöra smittsamma mikroorganismer eller förhindra att de utvecklas (t.ex. antibiotiskt penicillin, desinfektionsmedel eller bekämpningsmedel).

HUVUDDOKUMENT

Rådets rekommendation 2002/77/EG av den 15 november 2001 om återhållsam användning av antimikrobiella medel inom humanmedicin (EGT L 34, 5.2.2002, s. 13–16).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till rådet på grundval av medlemsstaternas rapporter om genomförandet av rådets rekommendation (2002/77/EG) om återhållsam användning av antimikrobiella medel inom humanmedicin (KOM(2005) 684 slutlig, 22.12.2005).

Andra rapporten från kommissionen till rådet på grundval av medlemsstaternas rapporter om genomförandet av rådets rekommendation (2002/77/EG) om återhållsam användning av antimikrobiella medel inom humanmedicin (KOM(2010) 141 slutlig, 9.4.2010).

Prudent use of antimicrobial agents in human medicine: third report on implementation of the Council recommendation (2016) (ej översatt till svenska).

Senast ändrat 01.03.2017

Top