Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s alkoholstrategi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s alkoholstrategi

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade skadorna – KOM(2006) 625 slutlig

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs en strategi för att stötta EU-länderna med att minska de hälsomässiga, ekonomiska och sociala problemen i samband med riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion.

I strategin sätts prioriterade teman, de olika åtgärdsnivåerna definieras och de åtgärder som EU-länderna vidtagit för att uppmuntra till god praxis förtecknas. Strategin är också en inbjudan till alla övriga intresserade parter att vidta åtgärder för att minska alkoholrelaterade skador. Europeiska kommissionens åtgärder har kompletterat de nationella strategierna på detta område.

VIKTIGA PUNKTER

Fem prioriteringar

 • 1.

  Skydda ungdomar, barnoch ofödda barn – detta innefattar de tre särskilda syftena att

  • bekämpa minderårigas drickande och minska riskfyllt och skadligt drickande bland ungdomar,
  • minska lidandet för barn i familjer med alkoholproblem,
  • minska fostrets exponering för alkohol under graviditeten.
 • 2.

  Minska antalet dödsfall och skador vid alkoholrelaterade trafikolyckor.

 • 3.
  Minska alkoholrelaterade skador bland vuxna och dess negativa effekter på arbetsplatsen – här är de särskilda syftena att
  • minska alkoholrelaterade kroniska fysiska och psykiska sjukdomar,
  • minska antalet alkoholrelaterade dödsfall,
  • ge konsumenterna information så att de kan göra medvetna val,
  • medverka till en minskning av alkoholrelaterade skador på arbetsplatser.
 • 4.

  Informera, utbilda och öka medvetenheten – här läggs särskild tonvikt på hur riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion påverkar

  • det ofödda barnet,
  • minderåriga som dricker,
  • arbetsprestationen och förmågan att köra motorfordon.
 • 5.

  Utveckla, stödja och förvalta en gemensam evidensbas – att samla jämförbar information om en rad frågor, däribland

  • konsumtionsnivåer,
  • dryckesmönster,
  • alkoholens sociala och hälsomässiga inverkningar.

Stöd till EU-länderna

EU:s roll i denna strategi är att komplettera EU-ländernas insatser, tillföra mervärde till deras åtgärder och göra det möjligt för EU-länderna att samarbeta för att hantera gemensamma problem.

En treårig gemensam åtgärd för minskning av alkoholrelaterade skador (RARHA), som finansieras av EU:s folkhälsoprogram, inleddes i januari 2014. Syftet är att stödja EU-ländernas framsteg i riktning mot gemensamma prioriteringar i linje med EU:s alkoholstrategi, och att hjälpa dem ta itu med och minska alkoholrelaterade skador.

Genomförande av strategin

BAKGRUND

Alkoholpolitik

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade skadorna (KOM(2006) 625 slutlig, 24.10.2006)

Senast ändrat 13.01.2016

Top