Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ny hälsovårdsstrategi för EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ny hälsovårdsstrategi för EU

I detta meddelande redovisas EU:s övergripande hälsovårdsstrategi och de ansträngningar som görs för att uppnå en enhetlig och effektiv strategi för hälsofrågor inom alla politikområden. En central aspekt i detta är en ny åtgärdsram för folkhälsa, som innehåller tydliga mål och politiska instrument och gör det möjligt för EU att mer effektivt fullgöra sina skyldigheter.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av den 16 maj 2000 till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en hälsovårdsstrategi för Europeiska gemenskapen [KOM(2000) 285 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

EU-medborgarna fäster med all rätt stor vikt vid sin hälsa och förväntar sig att skyddas från tänkbara hot. En viktig uppgift för EU är dess skyldighet att försäkra medborgarna en hög hälsoskyddsnivå. Nya utmaningar och prioriteringar på hälsoområdet, så som utvidgningen, uppkomsten av nya sjukdomar, pressen på hälso- och sjukvårdssystemen och förstärkningen av EU:s skyldigheter sedan förändringarna av fördraget (artikel 3 och 152) gör det nödvändigt att utarbeta en ny strategi.

Den nya strategin är resultatet av den debatt som inleddes 1998 med kommissionens meddelande om utvecklingen av folkhälsopolitiken och tar hänsyn till resultaten av den debatten liksom till erfarenheterna av tidigare åtgärdsprogram.

Två huvuddelar

Strategin omfattar två huvuddelar:

 • En ny åtgärdsram på folkhälsoområdet som omfattar antagandet av ett åtgärdsprogram för EU på folkhälsoområdet (2001-2006).
 • Genomförande av en integrerad hälsostrategi. EG-fördragets bestämmelse om att en hög hälsoskyddsnivå ska säkerställas vid utformandet och genomförandet av all EU-politik innebär att hälsoskyddet berör alla EU:s centrala verksamhetsområden. Den nya strategin innefattar specifika åtgärder för att uppfylla skyldigheten att införliva hälsoskyddet övergripande, dvs. på alla EU:s politikområden.

Åtgärdsramen för folkhälsa, som är en central del av strategin, omfattar åtgärder som är direkt inriktade på folkhälsan. I ramen ingår ett nytt åtgärdsprogram för vilket följande tre huvudsakliga åtgärdsområden har fastställts:

 • Förbättra informationen om folkhälsan på alla samhällsnivåer.
 • Införa mekanismer för att snabbt kunna reagera (es de en fr) på allvarliga hälsorisker.
 • Åtgärda de faktorer som är avgörande för hälsan, framför allt de skadliga faktorer som är knutna till livsstilen.

Genom att framför allt betona de områden där medlemsstaterna inte kan verka effektivt på egen hand - där samordning på EU-nivå är nödvändig - har EU för avsikt att trots en begränsad budget maximera sitt inflytande och tillföra mervärde. Man planerar att förlänga de befintliga programmen tills det nya åtgärdsprogrammet har införts.

Åtgärdsramen för folkhälsa omfattar, förutom folkhälsoprogrammet, även andra lagstiftningsåtgärder på en rad underområden som kommer att utvecklas inom åtgärdsramen. Hit hör bl.a. följande områden:

 • Förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar, bl.a. genom nätverket för epidemiologisk övervakning (es de en fr) och kontroll av smittsamma sjukdomar som inrättades 1999.
 • Förebyggande av narkotikamissbruk: verksamhet som kompletterar EU:s åtgärdsplan för bekämpning av narkotika 2000-2004.
 • Kampen mot tobaksbruk: verksamhet som kompletterar befintliga initiativ, så som förslaget till ett nytt direktiv om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror.
 • Kvalitet och säkerhet hos organ och ämnen av mänskligt ursprung: etablera en global strategi, som redan håller på att genomföras, för att utarbeta lagstiftning i frågan.
 • Blod och blodderivat: ett flertal åtgärder planeras, bl.a. ett förslag till direktiv som definierar kvalitets- och säkerhetsnormer, ett EU-nätverk för blodövervakning samt främjande av en optimal användning av blod och blodderivat.
 • Veterinära frågor och växtskyddsfrågor: de åtgärder som vidtas på området kommer att vara knutna till den politik som utvecklas inom den nya globala strategin för livsmedelssäkerhet som beskrivs i vitboken om livsmedelssäkerhet.;
 • Det europeiska hälsoforumet: denna nya mekanism planeras för att göra det möjligt för folkhälsosamhället i stort att bidra till hälsopolitikens utveckling.

Skapandet av en integrerad strategi

För att den allmänna EU-strategin på hälsoområdet ska bli enhetlig måste åtgärderna på folkhälsoområdet kopplas till de hälsorelaterade åtgärder som vidtas på andra politikområden, så som den inre marknaden, konsumentskyddet, den sociala tryggheten, sysselsättningen och miljön.

Dessa band måste därför stärkas genom nya mekanismer och instrument som garanterar att EU:s övriga politik bidrar till hälsoskyddet. Bland dessa återfinns följande:

 • Från och med 2001 kommer alla lagförslag som rör hälsan att innehålla en redogörelse för varför och hur hänsyn tagits till hälsofrågor, liksom för de förväntade hälsoeffekterna.
 • En prioriterad uppgift för folkhälsoprogrammet kommer att bestå i att utveckla kriterier och metoder för att utvärdera föreslagna och genomförda politiska strategier, med möjlighet att i detalj utvärdera effekterna av vissa enskilda åtgärder och politiska insatser.
 • Folkhälsoprogrammet ger möjlighet till gemensamma åtgärder i samarbete med andra EU-program eller EU-organ.
 • Kommissionens mekanismer för samordning av hälsorelaterad verksamhet kommer att stärkas.

Den nya strategin innebär stora åtaganden och visar vilken vikt kommissionen fäster vid folkhälsan som en del av EU-politiken.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002 om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003-2008), [EGT L 271, 9.10.2002].

Programmet är en viktig del av EU:s hälsovårdsstrategi, och har följande mål: förbättra informationen och kunskaperna i syfte att främja folkhälsan och hälso- och sjukvårdssystemen, förbättra möjligheterna att snabbt och samordnat vidta åtgärder för att hantera hälsorisker samt åtgärda faktorer som påverkar hälsan.

Senast ändrat den 26.07.2006

Top