Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fetma, kostvanor och fysisk aktivitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fetma, kostvanor och fysisk aktivitet

Med tanke på den oroande utvecklingen mot ökande förekomst av fetma i EU, särskilt hos barn, uppmanar rådet medlemsländerna att vidta åtgärder för att främja goda kostvanor och fysisk aktivitet.

RÄTTSAKT

Rådets slutsatser (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) av den 3 juni 2005, Fetma, kostvanor och fysisk aktivitet [Ej offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Faktorer i kampen mot fetma

Det finns flera orsaker till fetma. För att effektivt kunna bekämpa sjukdomen måste den förebyggas på ett övergripande sätt, bland annat genom insatser från alla berörda aktörer på lokal, regional, nationell, europeisk och internationell nivå.

Genom att främja goda kostvanor och fysisk aktivitet bidrar man till att minska inte bara fetma utan också risken för högt blodtryck, hjärtsjukdomar, diabetes och vissa former av cancer. Rent allmänt förbättras livskvaliteten betydligt genom goda kostvanor och motion.

Fysisk aktivitet är en integrerad del av en hälsosam livsstil. Det är därför oerhört viktigt att barn och ungdomar lär sig att uppskatta idrott och motion i skolan och på fritiden. Barnen bör redan vid tidig ålder få utbildning i hälsosam livsföring.

Rekommenderade åtgärder

Rådet uppmanar medlemsländerna, och Europeiska kommissionen när så är lämpligt, att utforma och genomföra initiativ som syftar till att främja goda kostvanor och motion. Detta omfattar bland annat följande åtgärder:

Goda kostvanor med följande syfte:

 • Ge människor möjlighet att välja en hälsosam kost och garantera att sunda alternativ är lätta att införskaffa och finns att tillgå till rimligt pris.
 • Förbättra allmänhetens kunskaper om sambandet mellan kost och hälsa, energiintag och energiförbrukning, om kost som minskar risken för kroniska sjukdomar och hälsosamma val av livsmedel.
 • Se till att konsumenterna inte vilseleds av reklam-, marknadsförings- och kampanjaktiviteter. Man bör i synnerhet se till att barns lättrogenhet och begränsade medieerfarenhet inte utnyttjas.

Medverkan av alla berörda parter för att:

 • Ge hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att rutinmässigt ge patienter och deras familjer praktiska råd om fördelarna med goda kostvanor och mer motion.
 • Uppmana berörda aktörer som har möjlighet att bidra till bättre kostvanor (t.ex. de aktörer som producerar och bearbetar livsmedel, detaljhandlare och matserveringar) att ta initiativ i detta syfte.

Integrering i övriga politikområden

Kostvanor och motion bör inkluderas i all relevant politik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå (t.ex. politik avsedd att minska skadeverkningarna av för hög alkoholkonsumtion).

Upplysning

Upplysning och utbildning spelar en stor roll i åtgärder för att bekämpa fetma. Medlemsstaterna måste därför:

 • Gynna utbildning om och tillgång till hälsosam kost i skolorna, samt uppmuntra barn och tonåringar att motionera dagligen.
 • Utarbeta kost- och idrottsundervisning för barn som en integrerad del av hälsoutbildningen i allmänhet. Hälsoutbildningen bör inriktas på bekämpning av rökning, för hög alkoholkonsumtion och användning av narkotika, samt främja sexuell ochpsykisk hälsa.

Andra åtgärder

Rådets slutsatser inbjuder därför medlemsstaterna till att:

 • Förvalta utvecklingen vad gäller goda kostvanor och fysisk aktivitet bland befolkningen samt främja forskning och en vetenskaplig bas för att agera inom området;
 • Uppmana arbetsgivarna att erbjuda hälsosamma alternativ i personalrestauranger och att tillhandahålla lämpliga faciliteter för motion.
 • Gynna utvecklingen av stadsmiljöer som främjar motion.

Bakgrund

Den ökande förekomsten av fetma i hela EU är en mycket oroande utveckling. Allt fler barn är idag överviktiga eller feta. Det är alarmerande uppgifter, och konsekvenserna är lika allvarliga. Med fetma följer en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

För att bekämpa detta problem lanserade kommissionen i mars 2005 en europeisk handlingsplattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa. Syftet med detta initiativ, där experter på kost och fysisk aktivitet deltar, är att försöka stoppa utbredningen av fetmaepidemin i Europa.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet den 27 november 2012, om underlättande av hälsofrämjande fysisk aktivitet [EUT C 393, 19.12.2012].

Slutsatser förespråkar främst en sektorsöverskridande åtgärder som täcker alla tematiska delar som är relaterade till främjandet av hälsofrämjande fysisk akivitet.

Rådets rekommendation av den 26 november 2013 om befrämjande av hälsofrämjande fysisk aktivitet i alla sektorer [EUT C 354, 4.12.2013].

I denna rekommendation inbjuder rådet medlemsstaterna respektive kommissionen till

 • gradvis utveckling och gradvist genomförande av nationella strategier och sektorsövergripande policyer som ska gynna HFA i linje med nationell lagstiftning och praxis,
 • bistånd till medlemsstaterna när de antar nationella strategier, och främja inrättandet och den praktiska tillämpningen av övervakningsramen för HFA.

Senast ändrat den 06.05.2014

Top