Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 851/2004: om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen inrättas ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).
 • I förordningen fastställs centrumets uppdrag, vilket är att
  • identifiera,
  • bedöma, och
  • förmedla befintliga och nya hot mot människors hälsa från smittsamma sjukdomar.
 • I förordningen anges centrumets struktur, dess organ och dess arbetsmetoder.

VIKTIGA PUNKTER

Uppdrag

ECDC:s uppdrag är att identifiera, bedöma och förmedla befintliga och nya hot mot människors hälsa i form av smittsamma sjukdomar.

För att uppfylla dessa mål gör ECDC följande:

 • Man söker efter, samlar in, sammanställer, utvärderar och sprider relevanta vetenskapliga och tekniska uppgifter.
 • Man avger oberoende vetenskapliga yttranden och ger vetenskapligt och tekniskt bistånd, vilket även omfattar utbildning.
 • Man tillhandahåller information till Europeiska kommissionen, EU-länderna, EU-organen (t.ex. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Europeiska läkemedelsmyndigheten) och internationella organisationer på folkhälsoområdet (t.ex. Världshälsoorganisationen).
 • Man samordnar nätverksarbetet mellan organisationer som verkar inom dess arbetsområde och som driver de särskilda övervakningsnätverken.
 • Man utbyter information, sakkunskap och bästa metoder samt underlättar utveckling och genomförande av gemensamma åtgärder.

Uppgifter

ECDC:s främsta uppgifter är att

Struktur

ECDC består av följande:

 • En styrelse bestående av
  • en ledamot från vart och ett av de 28 EU-länderna, samt från Island, Liechtenstein och Norge,
  • två ledamöter som utnämns av Europaparlamentet,
  • tre ledamöter som representerar, och utses av, kommissionen.

Styrelsen säkerställer att ECDC utför sitt uppdrag och sina uppgifter genom att anta centrumets arbetsprogram och finansiella bestämmelser.

 • En direktör med personal. Direktören ansvarar för ECDC:s löpande administration, för att upprätta utkast till arbetsprogram och genomföra arbetsprogrammet.
 • En rådgivande grupp bestående av ledamöter från de nationella behöriga myndigheterna. Gruppen fungerar som en mekanism för att utbyta information om hälsohot och för att sammanföra kunskap.

Sjukdomsprogram

Det sjukdomsspecifika arbete som ECDC utför är uppdelat i sju övergripande program:

Folkhälsoprogrammet för mikrobiologi

Utöver ECDC:s sjukdomsspecifika program har man ett folkhälsoprogram för mikrobiologi. Syftet med programmet är att förstärka expert- och referenslaboratoriernas kapacitet i Europa och att främja samarbetet mellan dem.

Meddelande

Genom mediacentrumet på webbplatsen säkerställer ECDC att allmänheten snabbt får objektiv, pålitlig och lättillgänglig information om centrumets verksamhet och resultat.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 20 maj 2004.

BAKGRUND

Smittsamma sjukdomar kan utföra ett allvarligt hot mot människors hälsa eftersom de snabbt kan sprida sig över hela världen. EU har inrättat ECDC för att man ska kunna reagera omgående och på ett effektivt sätt om en epidemi, som svår akut respiratorisk sjukdom (sars), skulle bryta ut.

ECDC har varit verksamt sedan maj 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (EUT L 142, 30.4.2004, s. 1–11)

Senast ändrat 11.01.2016

Top