Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1920/2006 om inrättandet av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den är en omarbetning av rådets förordning (EEG) nr 302/93 om inrättandet av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) så att centrumets uppgifter utökas till nya missbrukstrender, i synnerhet när det gäller blandmissbruk (olaglig narkotika och laglig narkotika eller läkemedel).

VIKTIGA PUNKTER

Centrumet ansvarar för att förse EU-institutionerna och EU-länderna med objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter om narkotika och narkotikamissbruk.

ECNN erbjuder politiska beslutsfattare de uppgifter de behöver för att utarbeta välgrundade narkotikalagar och strategier. Det ger också yrkesverksamma och utövare information om bästa praxis och nya forskningsområden om narkotika och följderna av narkotikamissbruk.

Huvuduppgifter

ECNN:s främsta mål är att

 • samla in och analysera befintliga data om narkotika och narkotikamissbruk i EU och samverkande länder utanför EU,
 • jämföra data för att utvärdera nationell och EU:s narkotikapolitik,
 • förmedla data och information om narkotikasituationen, däribland uppgifter om nya trender,
 • samarbeta med EU-organ såsom Europol och Eurojust eller specialiserade FN-organ såsom UNODC (FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå).

Prioriterade områden

Centrumet koncentrerar sin verksamhet på

 • uppföljning av narkotikaproblemet och nya trender, i synnerhet när det gäller blandmissbruk,
 • uppföljning av åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa narkotikarelaterade problem och underlätta utbyte av bästa praxis mellan EU-länderna,
 • bibehållande av ett system för tidig varning och utvärdering av riskerna med nya psykoaktiva ämnen*,
 • framtagande av verktyg som hjälper Europeiska kommissionen och EU-länderna att övervaka och utvärdera respektive lands nationella narkotikapolitik.

Reitox-nätverket

För att fullfölja sin huvudsakliga uppgift att tillhandahålla grundlig och jämförbar information om droger har ECNN utvecklat ett särskilt verktyg för att samla in data på ett harmoniserat sätt med hjälp av Reitox-nätverket.

Reitox sammankopplar nationella informationssystem om narkotika och är det viktigaste sättet för ECNN att utbyta data och metodologiska uppgifter om narkotika och narkotikamissbruk i EU.

Data som samlas in genom Reitox-nätverket används också till

 • att övervaka genomförandet av EU:s handlingsplan mot narkotika,
 • att bidra till att utveckla rekommendationer för lämpliga nationella åtgärder för att organisera behandling, förebyggande och skademinskning.

Nätverket består av en kontaktpunkt för varje EU-land som deltar i ECNN och en kontaktpunkt för kommissionen.

Organisation och funktion

Centrumet har sitt säte i Lissabon (Portugal). Det består av en styrelse som bistås av en budgetkommitté, en verkställande kommitté och en vetenskaplig kommitté, som avger yttranden om vetenskapliga aspekter av centrumets verksamhet.

ECNN upprätthåller nära kopplingar med Reitox-nätverkets nationella kontaktpunkter och med andra partnerorganisationer.

ECNN utför sina uppgifter i linje med en treårig strategi som definierar de viktigaste målen för centrumets arbete för denna specifika period. Med sitt strategi- och arbetsprogram för 2016–2018 försöker centrumet bidra till ett säkrare och hälsosammare Europa. Detta fokuserar på följande tre viktiga åtgärdsområden:

 • Förmedling av rön och kunskapsutbyte: Detta omfattar produkter (t.ex. guider, studier osv.) och tjänster (t.ex. rådgivning) som ECNN kommer att tillhandahålla under perioden 2016–2018, liksom utbildningsverksamhet för intressenter och partner (t.ex. akademiker).
 • Tidig varning och hotbedömning baserat på ECNN:s övervakning: Detta omfattar ett EU-system för tidig varning och riskbedömning av nya läkemedel samt nya trender och hot.
 • Analys av situation, åtgärder och trender: Detta syftar till att ge en årlig aktuell översikt av efterfrågan på och utbudet av narkotika, tillsammans med information om de olika åtgärderna för att förhindra användning, minska skada eller behandla och hjälpa narkotikamissbrukare med problem att återhämta sig och återanpassa sig socialt.

Följande tre övergripande åtgärdsområden kompletterar de viktigaste åtgärdsområdena:

 • Informationsinsamling och hantering.
 • Kvalitetssäkring av all verksamhet (t.ex. vetenskaplig verksamhet).
 • Samarbete med parter på EU-nivå och på nivå utanför EU (internationella organisationer och länder utanför EU).

Särskilda årliga arbetsprogram tillhandahålls också som en del av centrumets treåriga strategi.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 16 januari 2007.

BAKGRUND

ECNN inrättades 1993. Det invigdes i Lissabon 1995 och är ett av EU:s decentraliserade organ. År 2015 firade det 20 års övervakning av narkotikasituationen i Europa.

VIKTIGA BEGREPP

* Psykoaktiva ämnen: ämnen som när de intas påverkar en persons mentala processer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omarbetning (EUT L 376, 27.12.2006, s. 1–13)

Senast ändrat 03.02.2016

Top