Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Främjande av cancerscreening i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Främjande av cancerscreening i EU

Cancer är en allvarlig sjukdom och dödsorsak i Europa. Att organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvård är ett nationellt ansvar. Men EU kan bidra med politik för att förbättra folkhälsan och ta itu med sjukdomar.

RÄTTSAKT

Rådets rekommendation av den 2 december 2003 om cancerscreening (EUT L 327, 16.12.2003, s. 34-38).

SAMMANFATTNING

Cancer är en allvarlig sjukdom och dödsorsak i Europa. Att organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvård är ett nationellt ansvar. Men EU kan bidra med politik för att förbättra folkhälsan och ta itu med sjukdomar.

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

Screening gör det möjligt att upptäcka cancertumörer på ett tidigt stadium, vilket förbättrar chanserna för en framgångsrik behandling. Rekommendationen uppmanar EU-länderna att genomföra program för cancerscreening. Det handlar om registrering och hantering av screeningdata, övervakning av processen och utbildning av personal. Europeiska kommissionens rapporterar om genomförandet av sådana program, uppmuntrar de nationella myndigheterna att samarbeta inom forskning och bästa praxis och hjälper till att utveckla riktlinjer för cancerscreening.

VIKTIGA PUNKTER

  • Två rapporter från kommissionen om genomförandet av 2003 års rekommendation visar att stora framsteg har gjorts.
  • Alla utom fyra av de 28 EU-länderna hade en nationell cancerplan före 2013.
  • År 2014 inrättade kommissionen en expertgrupp för cancerkontroll som skulle bistå och ge råd på detta område.
  • Ett initiativ för att ta fram en europeisk handbok om kvalitetsförbättring inom övergripande cancerkontroll startades 2014.
  • En fjärde version av den europeiska koden mot cancer håller på att utarbetas.
  • Det finns europeiska riktlinjer för bröstcancer (2013), livmoderhalscancer (2007, uppdaterad 2014) och kolorektal cancer (2010). Enligt nuvarande prognoser kommer en bra bit över 500 miljoner screeningtester att ha genomförts för dessa tre typer av cancer mellan 2010 och 2020.
  • Kommissionen håller på att utveckla en kvalitetssäkring av mammografi.
  • Mellan 2007 och 2014 investerade EU över 1.4 miljarder euro i cancerforskning.
  • Kommissionens gemensamma forskningscentrum fick 2012 ansvar att samordna det europeiska informationssystemet om cancer.

BAKGRUND

2012 var antalet uppskattade cancerrelaterade dödsfall i EU 1,263 miljoner. Lungcancer var vanligast, följt av kolorektal cancer, bröstcancer och magcancer. Samma år diagnostiserades drygt 2,6 miljoner nya fall av cancer, exklusive icke-melanom hudcancer.

Mer information finns på sidan om svåra och kroniska sjukdomar på webbplatsen som tillhör Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförande av kommissionens meddelande av den 24 juni 2009 om åtgärder mot cancer: Ett europeiskt partnerskap (KOM(2009) 291 slutlig) och den andra rapporten om genomförande av rådets rekommendation av den 2 december 2003 om cancerscreening (2003/878/EC) (COM (2014) 584 final av den 23 september 2014.

Kommissionens beslut av den 3 juni, 2014 om inrättande av kommissionens expertgrupp för bekämpning av cancer och om upphävande av beslut 96/469/EG (2014/C 167/05) (EUT C 167, 4.6.2014 s. 4-8).

Senast ändrat 09.07.2015

Top