Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s andra program för åtgärder på hälsoområdet (2008-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

EU:s andra program för åtgärder på hälsoområdet (2008-2013)

EU:s andra program för åtgärder på hälsoområdet bygger på resultaten av det föregående programmet. Programmet ska bidra till ett gott hälsoskydd och en god säkerhet för EU:s medborgare. Det syftar till att förbättra hälsoskyddet, främja hälsa och ta fram och sprida kunskap och information på området. Det ersätter det föregående programmet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1350/2007/EG av den 23 oktober 2007 om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013)

SAMMANFATTNING

EU:s program för åtgärder på hälsoområdet (2003–2008) är det första integrerade programmet på detta område och det har bidragit till viktiga förbättringar.

Europeiska unionen måste emellertid satsa mer på att förbättra medborgarnas hälsa och säkerhet. Genom detta beslut införs ett andra program för åtgärder på folkhälsoområdet för perioden 1 januari 2008–31 december 2013. Det bygger på resultaten från det föregående programmet, som det ersätter och kompletterar till stöd för medlemsstaternas politik.

Detta andra program har följande tre huvudmål:

  • Förbättra medborgarnas hälsoskydd.
  • Främja hälsa, och även minska ojämlikhet i hälsa.
  • Ta fram och sprida information och kunskap om hälsa.

Åtgärder planeras för att förverkliga alla dessa mål. Åtgärderna ska bidra till att förebygga stora sjukdomar och till att minska deras inverkan. De anges i bilagan till beslutet.

Finansiering

Programmet har en budget på 321 500 000 euro för perioden 2008–2013.

Genomförande av programmet

Kommissionen ansvarar för genomförandet av programmet i nära samarbete med medlemsstaterna.

Kommissionen och medlemsstaterna ser inom ramen för sina befogenheter till att programmet genomförs på ett effektivt sätt och upprättar mekanismer så att detta kan uppnås.

De ska se till att uppgifterna är jämförbara och att systemen för informationsutbyte om hälsa är kompatibla. De ska också samarbeta med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och andra behöriga EU-organ.

Kommissionen och medlemsstaterna ska i samband med genomförandet av programmet även se till att personuppgifter skyddas och behandlas konfidentiellt och säkert.

En årlig arbetsplan för genomförandet av programmet ska utarbetas. I planen ska bl.a. prioriteringsområden och åtgärder anges.

Gemensamma strategier och åtgärder

För att i större utsträckning kunna integrera hälsofrågor i annan EU-politik och säkerställa en hög hälsoskyddsnivå kan gemensamma åtgärder tillsammans med andra EU-program och EU-åtgärder fastställas.

Tredjeländers deltagande

Programmet är öppet för följande länder:

  • Efta/EES-länderna i enlighet med de villkor som fastställs i EES-avtalet.
  • Andra tredjeländer: länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, länder som ansökt om EU-medlemskap, kandidatländer eller anslutande länder, de länder på Västra Balkan som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen, i enlighet med de villkor som fastställs i respektive bilaterala eller multilaterala avtal.

Internationellt samarbete

Samarbete ska även uppmuntras med tredjeländer som inte deltar i programmet och med behöriga internationella hälsoorganisationer, t.ex. Världshälsoorganisationen (WHO).

Kommitté

En kommitté ska bistå kommissionen med genomförandet av programmet.

Utvärdering

Kommissionen ska senast den 31 december 2010 lägga fram en extern och oberoende utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts, kvalitativa och kvantitativa aspekter av genomförandet av programmet samt överensstämmelse och komplementaritet med andra EU-program och EU-åtgärder. Syftet är att utvärdera de vidtagna åtgärdernas inverkan. Kommissionen ska också senast den 31 december 2011 lägga fram ett meddelande om programmets fortsatta genomförande samt en extern och oberoende utvärderingsrapport i efterhand om programmets genomförande och resultat senast den 31 december 2015.

Upphävande

Detta beslut upphäver beslut nr 1786/2002/EG.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande – Upphävande

Tidsfrist för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Beslut nr 1350/2007/EG[antagande: medbeslutande COD/2005/0042]

21.11.2007–31.12.2013

-

EUT L 301, 20.11.2007

See also

  • För mer information, se Europeiska kommissionens webbplats “Folkhälsa

Senast ändrat den 08.04.2008

Top