Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008)

Programmet för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008) har utarbetats för att bidra till att uppnå en hög hälsoskyddsnivå i Europa. Åtgärderna inriktas främst på hälsoupplysning, gemenskapens insatskapacitet vid hälsorisker och på att förebygga sjukdomar och ohälsa.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut 1786/2002/EG av den 23 september 2002 om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003-2008).

Upphävd genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1350/2007/EG av den 23 oktober 2007 om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2008–2013) [Europeiska unionens officiella tidning L 301, 20.11.2007].

SAMMANFATTNING

Detta åtgärdsprogram är övergripande och ersätter åtta tidigare program på hälsoområdet. Dessa handlade om främjande av hälsa , cancer , aids och vissa andra överförbara sjukdomar , narkotikamissbruk , hälsoövervakning , miljörelaterade sjukdomar , förebyggande av personskador och sällsynta sjukdomar.

Programmet är en viktig del av Europeiska unionens strategi för folkhälsan och omfattar följande mål och åtgärder:

 • förbättra informationen och kunskaperna för att främja folkhälsan och stärka hälsovårdsystemen. Åtgärder: utveckla ett övergripande system för insamling, analys och utvärdering av information och kunskaper för att kunna informera, ge råd och sprida kunskap till alla nivåer i samhället, allmänheten, myndigheter och vårdpersonal.
 • förbättra kapaciteten för snabba och samordnade åtgärder vid hälsorisker, till exempel gränsöverskridande risker som hiv, den nya varianten av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och hälsorisker i samband med föroreningar.Åtgärder: utveckla, förstärka och bygga upp kapacitet, drift och samordning av system för övervakning, tidig varning och snabba ingripanden.
 • åtgärda faktorer som påverkar folkhälsan. Åtgärder: hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder tillsammans med särskilda insatser och instrument för att minska och eliminera hälsorisker.
 • viktigaste prioriteringar: att minska antalet förtidiga dödsfall och ohälsa som orsakas av allvarliga sjukdomar som cancer och att motverka psykisk ohälsa. Därför kommer särskild tonvikt att läggas på hälsofaktorer som hänger samman med livsstil, socioekonomisk situation och miljö. Exempel på detta är tobak, alkohol och narkotika, samt matvanor och stress.

Utöver de nämnda åtgärderna föreslås programmet också omfatta utarbetande av ett årligt arbetsprogram med detaljerade mål och åtgärder och fastställande av hälsoindikatorer. Programmet medger också åtgärder som samordnas med andra EU-program och åtgärder.

Med tanke på subsidiaritetsprincipen och de begränsade befogenheter EU har i folkhälsofrågor krävs ett aktivt samarbete och ett helhjärtat engagemang från alla medlemsländer för att programmet ska kunna fungera och målen nås.

Finansiering

Programmet har en finansieringsram på 312 miljoner euro för perioden 2003–2008.

Stater som kan delta

Programmet ska vara öppet för deltagande av följande länder:

 • Efta/EES-länderna, i enlighet med villkoren i EES-avtalet.
 • De associerade länderna i Central- och Östeuropa, i enlighet med villkoren i Europaavtalen, protokollen till dessa och respektive associeringsråds beslut.
 • Cypern, på grundval av tilläggsanslag enligt förfaranden som ska överenskommas med detta land.
 • Malta och Turkiet, på grundval av tilläggsanslag enligt bestämmelserna i fördraget.

Internationellt samarbete

Samarbete med länder utanför EU och internationella folkhälsoorganisationer som exempelvis Världshälsoorganisationen (WHO) ska också uppmuntras.

Utvärdering

Programmet ska genomgå dubbla utvärderingar. Dels en utvärdering grundad på de indikatorer och resultat som ingår i de årliga arbetsprogrammen, dels en utvärdering av externa oberoende experter efter halva programtiden, det vill säga under programmets tredje år och under dess sista år, samt efter programmets genomförande. Resultaten ska göras tillgängliga för allmänheten. Dessutom ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén efter halva tiden, dvs. under det tredje året, samt en slutrapport.

Förlängning av tidigare program

I kommissionens förslag [KOM(2000) 448 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning] föreslås att de befintliga program som löper ut innan det nya programmet inleds ska förlängas för en begränsad tid, för att undvika att nyckelåtgärder avbryts.

Genomförandeorgan

Den 20 juni 2008 ombildades genomförandeorganet för hälsa till genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor. Organet bistår kommissionen i genomförandet av det andra folkhälsoprogrammet 2008–2013, av programmet för konsumentpolitiken för 2007–2013 och i genomförandet av åtgärder för utbildning om säkra livsmedel

Organet har sitt säte i Luxemburg.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1786/2002/EG

09.10.2002

-

L 271, 9.10.2002

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

GEMENSKAPSPROGRAM 2008-2013

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1350/2007/EG av den 23 oktober 2007 om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2008-2013) [Europeiska unionens officiella tidning L 301, 20.11.2007].

RAPPORTER

Kommissionens rapport av den 23 juli 2008: Genomförande av folkhälsoprogrammet under 2007 [KOM(2008)482 slutgiltigt – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionens rapport av den 17 april 2008: Genomförande av folkhälsoprogrammet under 2006 [KOM(2008)198 slutgiltigt – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Kommissionens rapport av den 23 november 2006: Genomförande av folkhälsoprogrammet under 2005 [KOM(2006) 711 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].

Under 2005 fick ett femtiotal projekt ekonomiskt bidrag genom folkhälsoprogrammet. Vad gäller du huvudsakliga aktiviteterna relaterade till folkhälsan som beslutades om under 2005 lyfter rapporten särskilt fram:

 • hälsoinformation: en grönbok om psykisk hälsa, fortsatt arbete med att inrätta ett övergripande europeiskt informationssystem om hälsa och miljö, en studie om de eventuella hälsoriskerna med tredje generationens mobiltelefoner, insatser för att främja e-hälsovård och framsteg med utarbetandet av hälsoindikatorer;
 • hot mot hälsan: krisberedskapsplaner på folkhälsoområdet i EU och beredskap för en influensapandemi;
 • hälsans bestämningsfaktorer: grönboken om att främja goda kostvanor och motion, finansiering av viktiga alkoholprojekt, framsteg när det gäller genetik och folkhälsa med nya nätverk och informationsutbyte.

Rapport från kommissionen av den 24 oktober 2005 om de förslag till programmet för folkhälsa som beviljats under 2003-2004 [KOM(2005) 511 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

I rapporten understryks att väsentliga resultat uppnåtts under programmets två första år. Programmet har bl.a. väckt ett stort intresse bland hälsoaktörer i EU. Ett stort antal projektförslag har skickats in, och sammanlagt har ungefär 150 projekt finansierats under 2003 och 2004.

GENOMFÖRANDEORGAN

Kommissionens beslut 2008/544/EG av den 20 juni 2008 om ändring av beslut 2004/858/EG för att ombilda ”genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet” till ”genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor” [Europeiska unionens officiella tidning L 173 3.07.2008].

Kommissionen ska säkerställa den övergripande förvaltningen av programmen och de antagna åtgärderna. Genomförandeorganet har ansvaret för att genomföra programmet och samla in nödvändig information för utvärdering.

EU-STRATEGI PÅ FOLKHÄLSOOMRÅDET

Kommissionens vitbok av den 23 oktober 2007 med titeln ”Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008–2013” [KOM(2007) 630 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Meddelande av den 16 maj 2000 från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en hälsovårdsstrategi för Europeiska gemenskapen [KOM(2000) 285 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

Detta meddelande redovisar gemenskapens allmänna strategi på hälsoområdet, dvs. de ansträngningar som görs för att uppnå en enhetlig och effektiv strategi för hälsofrågor inom alla politikområden. Åtgärdsprogrammet 2003–2008 är en central del i denna strategi.

See also

Ytterligare information finns på kommisionens webbsida för folkhälsa.

Senast ändrat den 05.08.2008

Top