Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
För ett Europa fritt från hinder för personer med funktionsnedsättning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html FR html IT html PT html FI html SV
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

För ett Europa fritt från hinder för personer med funktionsnedsättning

Kommissionen undersöker vilka åtgärder som kan bidra till att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade personer. Kommissionen föreslår samarbete och utbyte av bra lösningar för att undanröja befintliga hinder. För att öka medvetenheten hos allmänheten föreslår kommissionen att 2003 ska förklaras som Europaåret för funktionshindrade medborgare.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 12 maj 2000 - För ett Europa fritt från hinder för personer med funktionsnedsättning [KOM(2000) 284 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Omkring 37 miljoner människor i Europeiska unionen (EU) har någon form av funktionshinder (rörelsehinder, psykisk funktionsnedsättning, nedsatt hörsel eller syn, talsvårigheter). Deras sociala liv kringskärs av bristande kommunikationer och stöd samt begränsade möjligheter till utbildning och yrkesutbildning. De befintliga hindren måste undanröjas genom till exempel lagstiftning, handikappanpassade bostäder och universell design. Bättre tillgänglighet för personer med funktionshinder inverkar gynnsamt även på arbetslivets kvalitet, konsumentskyddet och företagens konkurrenskraft.

Den negativa attityden mot funktionsnedsättningar måste ändras. För att öka medvetenheten hos allmänheten och påskynda nya politikåtgärder bör 2003 utropas till Europaåret för funktionshindrade medborgare. Funktionshindrade personers möjligheter att delta i samhällslivet kommer att förbättras tack vare nya tekniska framsteg, statistikuppgifter om förekomsten av funktionsnedsättning och vad funktionsnedsättning betyder för människans möjligheter att delta i samhällslivet, samt samordnings- och samrådsmekanismer. Även om det är medlemsländerna som ansvarar för dessa frågor kan EU bidra med resurser och skapa mervärde. EU kan främja samarbetet mellan medlemsländerna och uppmuntra utbyte och utveckling av bästa lösningar.

UPPNÅDDA RESULTAT OCH NYA IMPULSER

Medlemsländerna, olika icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter diskuterar och bedriver forskning om nya tendenser, idéer, politik och nyskapande strategier som syftar till att ge funktionshindrade personer tillträde till samhället. EU-institutionerna har antagit riktlinjer för god praxis (pdf) som garanterar lika tillträde till anställningar vid institutionerna. Riktlinjerna ska följas av generaldirektoraten och tjänsteavdelningarna. Genom initiativet Employment ges stöd till personer som har svårigheter att få eller behålla ett arbete. Genom programmet Horizon (es de en fr)har 1 700 projekt genomförts för att stödja personer med fysiska eller psykiska funktionshinder. Europeiska socialfonden (ESF) bidrar med betydande belopp för att främja funktionshindrades utsikter till sysselsättning. ESF 2000-2006 fokuserar på områdena sysselsättning och lika möjligheter. Arbetsmarknadens parter har sammanställt ett kompendium om god praxis och har bekräftat behovet att främja funktionshindrade personers anställbarhet. Genom olika EU-program (Sokrates, Phare, Tacis etc.) har stöd getts till ett stort antal projekt inriktade på de funktionshindrades behov.

Trots de stora ansträngningar som gjorts återstår en lång väg till att uppnå målet full delaktighet för funktionshindrade personer. Initiativet Equal (2000-2006) syftar till att undersöka hur man kan bekämpa diskriminering på arbetsmarknaden. De ovan nämnda åtgärderna ingår dock endast som en del i en vidare strategi. Det är av yttersta vikt att man på EU-nivå fastställer mer övergripande standarder, som gör det möjligt att införliva de allmänna begreppen icke-diskriminering och tillgång på lika villkor i processen för att fullborda den inre marknaden. Kommissionen föreslår att samordningen ska förbättras inom områdena sysselsättning, utbildning, yrkesutbildning, kommunikationer, den inre marknaden, informationssamhället, ny teknik och konsumentpolitik.

VÄGEN FRAMÅT

För större rörlighet och bättre tillgänglighet

För att kunna leva sitt liv fullt ut krävs rörlighet. Det är en rättighet som alla bör ha. För närvarande genomförs ett stort antal initiativ för ökad rörlighet. De syftar till att förbättra tillgängligheten till kommunikationer, fordon i stadstrafik och tågtrafiken. Dessa åtgärder för ökad tillgänglighet bidrar samtidigt till bättre allmänna kommunikationsmedel, minskad social utslagning och ökad rörlighet och integration.

Kommissionen avser att förbättra infrastrukturen och servicen på allmänna kommunikationsmedel och håller även på att utarbeta tekniska specifikationer för att göra tågtransporterna mer tillgängliga. Vidare genomför kommissionen Internationella sjöfartsorganisationens rekommendation om handikappanpassning av passagerarfartyg. Kommissionen anser att riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN)(EN) ska ses över, och att medlemsländerna ska förbättra tillgängligheten till transportnätet för personer med nedsatt rörelseförmåga. I EU gäller i dag ömsesidigt erkännande av parkeringstillstånd för personer med funktionshinder och kommissionen undersöker möjligheten att utvidga detta till andra områden. Kommissionen har utarbetat en databas kallad den europeiska informationstjänsten för lokala transporter, som innehåller exempel på bra lösningar för lokala och regionala kommunikationer. Slutligen kommer kommissionen att inom ramen för det femte ramprogrammet för forskning (EN) beakta frågor som rör infrastrukturer och deras samspel med transporterna, ett hållbart system för rörlighet och intermodalitet samt system och tjänster för medborgarna.

Det är meningslöst att göra en buss tillgänglig för funktionshindrade personer om de inte kan ta sig fram till hållplatsen eller använda biljettautomaten. Genom att utöka samarbetet och beakta tillgängligheten mellan transportsystem, byggnader och andra offentliga platser kan man nå effektiva resultat. Kraven på tillgänglighet bör för övrigt beaktas redan när utrustningen eller infrastrukturen inrättas. Ökad tillgänglighet medför många positiva saker. För det första är en trygg och god arbetsmiljö bra för hälsan, den anställdes arbetsförmåga och företagets konkurrenskraft. För det andra är tillgänglighet en god affär, särskilt inom turismsektorn där tillgänglighet avsevärt bidrar till att öka antalet kunder. För det tredje bidrar en harmonisering av byggstandarderna i hög grad till att främja en europeisk marknad. Kommissionen kommer därför att identifiera de områden där EU-standarder bör inrättas och kommer att använda sin ställning för att se till att de tillämpas och respekteras.

För ett informationssamhälle vars möjligheter kommer alla till del

Den nya tekniken erbjuder många möjligheter och bör vara tillgänglig för alla. Kommissionen har fastställt åtgärder för att se till att informationssamhället i så stor utsträckning som möjligt ska bidra till sysselsättning och integrering. Kommissionen har uppmanat medlemsländerna att garantera tillgång till alla fasta offentliga telefontjänster till en rimlig kostnad. Kommissionen har uppmanat de europeiska standardiseringsorganen att fastställa vilka särskilda åtgärder som behövs för att integrera äldre och personer med funktionshinder i informationssamhället. Kommissionen kommer att inrätta ett europeiskt nätverk för att skapa optimal samverkan mellan nationella expertcentrum och främja att kurser i universell design utarbetas för konstruktörer och ingenjörer. Slutligen deltar kommissionens gemensamma forskningscentrum i forskningen om ny teknik (tillgång till Internet, röstigenkänningssystem etc.).

Avsikten med initiativet eEurope är att se till att informationssamhället gynnar alla européer. Inom ramen för initiativet görs en översyn av lagstiftning och standarder som rör informationssamhället för att se till att de är förenliga med principerna om tillgänglighet. Ett av initiativets mål är att hänsyn ska tas till de funktionshandikappades behov vid offentlig upphandling inom området informations- och kommunikationsteknik. Ett annat mål är att webbsidor ska ha en utformning och ett innehåll som gör dem tillgängliga för alla, vilket man försöker uppnå genom initiativet för Internets tillgänglighet (WAI - Web Accessibility Initiative) (pdf).

En mer utvecklad gemensam marknad för hjälpmedelsteknik

Principen om universell design tar hänsyn till olika användares behov. Det är emellertid inte alltid möjligt att tillgodose gravt funktionshindrade användares behov. I stället kan man använda hjälpmedelsteknik, det vill säga särskild utformning eller anpassning av produkter och tjänster. Problemet är att marknaden för hjälpmedelsteknik är mycket splittrad, framför allt beroende på de skiftande bestämmelserna och villkoren för vem som har rätt till hjälpmedel. Denna segmentering gäller särskilt produkter och tjänster för kunder med särskilda typer av funktionshinder. Sådana produkter tillverkas ofta av små eller medelstora företag med ett litet produktsortiment och begränsade resurser. Om marknaden utvecklas kommer vårdkostnaderna att minska och mer kostnadseffektiva produkter kommer att kunna göras tillgängliga. Dessa frågor bör åtgärdas snarast, eftersom marknaden annars riskerar att gå förlorad till utländska konkurrenter.

EU fortsätter att eftersträva fri rörlighet för personer, att tjänster accepteras över landsgränserna och att produkter kan säljas utan hinder. Kommissionen föreslår att man sänker eller tar bort skatter och tullavgifter på hjälpmedel avsedda för funktionshindrade personer. Vidare undersöker kommissionen möjligheten att införa standarder för användningen för att förbättra branschens konkurrenskraft och göra produkterna mer tillgängliga. Slutligen vill kommissionen stärka samarbetet och utbytet mellan befintliga nationella kontor som informerar om hjälpmedelsteknik för personer med funktionshinder, varvid man kommer att beakta de möjligheter som ökad Internet-användning erbjuder.

POLITISKA INSTRUMENT

För att utarbeta en bra politik på området krävs en stark kunskapsbas, adekvata samordnings- och samrådsmekanismer samt tillförlitliga statistiska och demografiska uppgifter. Uppgifter behöver samlas in om hälsotillstånd, social trygghet, hälsa och säkerhet i arbetet, sysselsättning och utbildning. Samarbete mellan medlemsländerna uppmuntras ivrigt för att garantera enhetliga definitioner och metoder och fullständig jämförbarhet. Kommissionen kommer att inrätta ett program för hälsoövervakning för att öka insikterna om funktionshinder av olika typ och svårighetsgrad. Kommissionen avser att inrätta program som är tillgängliga för alla medborgare och vidta särskilda åtgärder inom ramen för de allmänna programmen.

Personer med funktionshinder kan tack vare sin livserfarenhet snabbt identifiera de förhållningssätt och bruk som minskar tillgängligheten för dem. De kan således komma med lösningar på många problem. Kommissionen uppmuntrar partnerskap och stöder evenemang och mekanismer som leder till ökat engagemang och samarbete. Den avdelningsövergripande arbetsgruppen för handikappfrågor är kommissionens viktigaste mekanism för samordning av politiken för funktionshindrade personer. Arbetsgruppen har som uppgift att utarbeta kontrollinstrument och ta fram information för kommissionens tjänsteavdelningar.

ÖKA MEDVETENHETEN, FÖRBÄTTRA SAMARBETET OCH SKAPA NYA IMPULSER

De fastställda riktlinjerna och det pågående arbetet kommer att bidra till att undanröja hindren och förbättra möjligheterna för personer med funktionshinder att vara fullständigt delaktiga i alla delar av samhällslivet. Diskussionen om tillgänglighet är ett sätt att skapa medvetenhet hos beslutsfattare, företag och hela samhället. Tillgänglighet är en viktig förutsättning för att kunna utnyttja sina medborgerliga rättigheter. För att de uppställda målen ska kunna förverkligas krävs engagemang, stöd och samarbete av offentliga myndigheter, den privata sektorn, lokalsamhällen, frivilligorganisationer samt personer med funktionshinder och deras familjer. Kommissionen anmodar kandidatländerna att följa utvecklingen av EU:s politik för personer med funktionshinder. Slutligen kommer kommissionen att lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av det här meddelandet. Rapporten kommer att vara ett av kommissionens bidrag till Europaåret.

Senast ändrat den 15.05.2007

Top